Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Mark 7:1 kai sunagontai pro" auton oi farisaioi kai tine" twn grammatewn elqonte" apo ierosolumwn   2 kai idonte" tina" twn maqhtwn autou koinai" cersin tout estin aniptoi" esqionta" artou" ememyanto   3 oi gar farisaioi kai pante" oi ioudaioi ean mh pugmh niywntai ta" ceira" ouk esqiousin kratounte" thn paradosin twn presbuterwn   4 kai apo agora" ean mh baptiswntai ouk esqiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismou" pothriwn kai xestwn kai calkiwn kai klinwn   5 epeita eperwtwsin auton oi farisaioi kai oi grammatei" dia ti oi maqhtai sou ou peripatousin kata thn paradosin twn presbuterwn alla aniptoi" cersin esqiousin ton arton   6 o de apokriqei" eipen autoi" oti kalw" proefhteusen hsaia" peri umwn twn upokritwn w" gegraptai outo" o lao" toi" ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou   7 mathn de sebontai me didaskonte" didaskalia" entalmata anqrwpwn   8 afente" gar thn entolhn tou qeou krateite thn paradosin twn anqrwpwn baptismou" xestwn kai pothriwn kai alla paromoia toiauta polla poieite   9 kai elegen autoi" kalw" aqeteite thn entolhn tou qeou ina thn paradosin umwn thrhshte   10 mwsh" gar eipen tima ton patera sou kai thn mhtera sou kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw   11 umei" de legete ean eiph anqrwpo" tw patri h th mhtri korban o estin dwron o ean ex emou wfelhqh"   12 kai ouketi afiete auton ouden poihsai tw patri autou h th mhtri autou   13 akurounte" ton logon tou qeou th paradosei umwn h paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite   14 kai proskalesameno" panta ton oclon elegen autoi" akouete mou pante" kai suniete   15 ouden estin exwqen tou anqrwpou eisporeuomenon ei" auton o dunatai auton koinwsai alla ta ekporeuomena ap autou ekeina estin ta koinounta ton anqrwpon   16 ei ti" ecei wta akouein akouetw   17 kai ote eishlqen ei" oikon apo tou oclou ephrwtwn auton oi maqhtai autou peri th" parabolh"   18 kai legei autoi" outw" kai umei" asunetoi este ou noeite oti pan to exwqen eisporeuomenon ei" ton anqrwpon ou dunatai auton koinwsai   19 oti ouk eisporeuetai autou ei" thn kardian all ei" thn koilian kai ei" ton afedrwna ekporeuetai kaqarizon panta ta brwmata   20 elegen de oti to ek tou anqrwpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anqrwpon   21 eswqen gar ek th" kardia" twn anqrwpwn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai moiceiai porneiai fonoi   22 klopai pleonexiai ponhriai dolo" aselgeia ofqalmo" ponhro" blasfhmia uperhfania afrosunh   23 panta tauta ta ponhra eswqen ekporeuetai kai koinoi ton anqrwpon   24 kai ekeiqen anasta" aphlqen ei" ta meqoria turou kai sidwno" kai eiselqwn ei" oikian oudena hqelen gnwnai kai ouk hdunhqh laqein   25 akousasa gar gunh peri autou h" eicen to qugatrion auth" pneuma akaqarton elqousa prosepesen pro" tou" poda" autou   26 hn de h gunh ellhni" surafoinikissa tw genei kai hrwta auton ina to daimonion ekbalh ek th" qugatro" auth"   27 o de ihsou" eipen auth afe" prwton cortasqhnai ta tekna ou gar kalon estin labein ton arton twn teknwn kai balein toi" kunarioi"   28 h de apekriqh kai legei autw nai kurie kai gar ta kunaria upokatw th" trapezh" esqiei apo twn yiciwn twn paidiwn   29 kai eipen auth dia touton ton logon upage exelhluqen to daimonion ek th" qugatro" sou   30 kai apelqousa ei" ton oikon auth" euren to daimonion exelhluqo" kai thn qugatera beblhmenhn epi th" klinh"   31 kai palin exelqwn ek twn oriwn turou kai sidwno" hlqen pro" thn qalassan th" galilaia" ana meson twn oriwn dekapolew"   32 kai ferousin autw kwfon moggilalon kai parakalousin auton ina epiqh autw thn ceira   33 kai apolabomeno" auton apo tou oclou kat idian ebalen tou" daktulou" autou ei" ta wta autou kai ptusa" hyato th" glwssh" autou   34 kai anableya" ei" ton ouranon estenaxen kai legei autw effaqa o estin dianoicqhti   35 kai euqew" dihnoicqhsan autou ai akoai kai eluqh o desmo" th" glwssh" autou kai elalei orqw"   36 kai diesteilato autoi" ina mhdeni eipwsin oson de auto" autoi" diestelleto mallon perissoteron ekhrusson   37 kai uperperissw" exeplhssonto legonte" kalw" panta pepoihken kai tou" kwfou" poiei akouein kai tou" alalou" laleinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Mark 7:1


Chapter 7

Defilement Comes from Within
1 Then the Pharisees and some of the scribes came together to Him, having come from Jerusalem. 2 Now whenb they saw some of His disciples eat bread with defiled, that is, with unwashed hands, they found fault. 3 For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands in a special way, holding the tradition of the elders. 4 When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other things which they have received and hold, like the washing of cups, pitchers, copper vessels, and couches.

5 Then the Pharisees and scribes asked Him, “Why do Your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands?”

6 He answered and said to them, “Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written:

‘This people honors Me with their lips,
But their heart is far from Me.
7 And in vain they worship Me,
Teaching as doctrines the commandments of men.’c


8 For laying aside the commandment of God, you hold the tradition of men—dthe washing of pitchers and cups, and many other such things you do.”

9 He said to them, “All too well you reject the commandment of God, that you may keep your tradition. 10 For Moses said, “Honor your father and your mother’;e and, ‘He who curses father or mother, let him be put to death.’f 11 But you say, “If a man says to his father or mother, ‘Whatever profit you might have received from me is Corban”—’ (that is, a gift to God), 12 then you no longer let him do anything for his father or his mother, 13 making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down. And many such things you do.”

14 When He had called all the multitude to Himself, He said to them, “Hear Me, everyone, and understand: 15 There is nothing that enters a man from outside which can defile him; but the things which come out of him, those are the things that defile a man. 16 If anyone has ears to hear, let him hear!”g

17 When He had entered a house away from the crowd, His disciples asked Him concerning the parable. 18 So He said to them, “Are you thus without understanding also? Do you not perceive that whatever enters a man from outside cannot defile him, 19 because it does not enter his heart but his stomach, and is eliminated, thus purifying all foods?”h 20 And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. 21 For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, 22 thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. 23 All these evil things come from within and defile a man.”


A Gentile Shows Her Faith

24 From there He arose and went to the region of Tyre and Sidon.i And He entered a house and wanted no one to know it, but He could not be hidden. 25 For a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about Him, and she came and fell at His feet. 26 The woman was a Greek, a Syro-Phoenician by birth, and she kept asking Him to cast the demon out of her daughter. 27 But Jesus said to her, “Let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs.”

28 And she answered and said to Him, “Yes, Lord, yet even the little dogs under the table eat from the children's crumbs.”

29 Then He said to her, “For this saying go your way; the demon has gone out of your daughter.”

30 And when she had come to her house, she found the demon gone out, and her daughter lying on the bed.


Jesus Heals a Deaf-Mute

31 Again, departing from the region of Tyre and Sidon, He came through the midst of the region of Decapolis to the Sea of Galilee. 32 Then they brought to Him one who was deaf and had an impediment in his speech, and they begged Him to put His hand on him. 33 And He took him aside from the multitude, and put His fingers in his ears, and He spat and touched his tongue. 34 Then, looking up to heaven, He sighed, and said to him, “Ephphatha,” that is, “Be opened.”

35 Immediately his ears were opened, and the impediment of his tongue was loosed, and he spoke plainly. 36 Then He commanded them that they should tell no one; but the more He commanded them, the more widely they proclaimed it. 37 And they were astonished beyond measure, saying, “He has done all things well. He makes both the deaf to hear and the mute to speak.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Mark 7:2 7:2 b NU-Text omits when and they found fault.7:7 c Isaiah 29:137:8 d NU-Text omits the rest of this verse.7:10 e Exodus 20:12; Deuteronomy 5:167:10 f Exodus 21:177:16 g NU-Text omits this verse.7:19 h NU-Text ends quotation with eliminated, setting off the final clause as Mark's comment that Jesus has declared all foods clean.7:24 i NU-Text omits and Sidon.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright