Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Mark 8:1 en ekeinai" tai" hmerai" pampollou oclou onto" kai mh econtwn ti fagwsin proskalesameno" o ihsou" tou" maqhta" autou legei autoi"   2 splagcnizomai epi ton oclon oti hdh hmerai trei" prosmenousin moi kai ouk ecousin ti fagwsin   3 kai ean apolusw autou" nhstei" ei" oikon autwn ekluqhsontai en th odw tine" gar autwn makroqen hkousin   4 kai apekriqhsan autw oi maqhtai autou poqen toutou" dunhsetai ti" wde cortasai artwn ep erhmia"   5 kai ephrwta autou" posou" ecete artou" oi de eipon epta   6 kai parhggeilen tw oclw anapesein epi th" gh" kai labwn tou" epta artou" eucaristhsa" eklasen kai edidou toi" maqhtai" autou ina paraqwsin kai pareqhkan tw oclw   7 kai eicon icqudia oliga kai euloghsa" eipen paraqeinai kai auta   8 efagon de kai ecortasqhsan kai hran perisseumata klasmatwn epta spurida"   9 hsan de oi fagonte" w" tetrakiscilioi kai apelusen autou"   10 kai euqew" emba" ei" to ploion meta twn maqhtwn autou hlqen ei" ta merh dalmanouqa   11 kai exhlqon oi farisaioi kai hrxanto suzhtein autw zhtounte" par autou shmeion apo tou ouranou peirazonte" auton   12 kai anastenaxa" tw pneumati autou legei ti h genea auth shmeion epizhtei amhn legw umin ei doqhsetai th genea tauth shmeion   13 kai afei" autou" emba" palin ei" ploion aphlqen ei" to peran   14 kai epelaqonto labein artou" kai ei mh ena arton ouk eicon meq eautwn en tw ploiw   15 kai diestelleto autoi" legwn orate blepete apo th" zumh" twn farisaiwn kai th" zumh" hrwdou   16 kai dielogizonto pro" allhlou" legonte" oti artou" ouk ecomen   17 kai gnou" o ihsou" legei autoi" ti dialogizesqe oti artou" ouk ecete oupw noeite oude suniete eti pepwrwmenhn ecete thn kardian umwn   18 ofqalmou" econte" ou blepete kai wta econte" ouk akouete kai ou mnhmoneuete   19 ote tou" pente artou" eklasa ei" tou" pentakisciliou" posou" kofinou" plhrei" klasmatwn hrate legousin autw dwdeka   20 ote de tou" epta ei" tou" tetrakisciliou" poswn spuridwn plhrwmata klasmatwn hrate oi de eipon epta   21 kai elegen autoi" pw" ou suniete   22 kai ercetai ei" bhqsaidan kai ferousin autw tuflon kai parakalousin auton ina autou ayhtai   23 kai epilabomeno" th" ceiro" tou tuflou exhgagen auton exw th" kwmh" kai ptusa" ei" ta ommata autou epiqei" ta" ceira" autw ephrwta auton ei ti blepei   24 kai anableya" elegen blepw tou" anqrwpou" oti w" dendra orw peripatounta"   25 eita palin epeqhken ta" ceira" epi tou" ofqalmou" autou kai epoihsen auton anableyai kai apokatestaqh kai enebleyen thlaugw" apanta"   26 kai apesteilen auton ei" [ton] oikon autou legwn mhde ei" thn kwmhn eiselqh" mhde eiph" tini en th kwmh   27 kai exhlqen o ihsou" kai oi maqhtai autou ei" ta" kwma" kaisareia" th" filippou kai en th odw ephrwta tou" maqhta" autou legwn autoi" tina me legousin oi anqrwpoi einai   28 oi de apekriqhsan iwannhn ton baptisthn kai alloi hlian alloi de ena twn profhtwn   29 kai auto" legei autoi" umei" de tina me legete einai apokriqei" de o petro" legei autw su ei o cristo"   30 kai epetimhsen autoi" ina mhdeni legwsin peri autou   31 kai hrxato didaskein autou" oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai twn arcierewn kai twn grammatewn kai apoktanqhnai kai meta trei" hmera" anasthnai   32 kai parrhsia ton logon elalei kai proslabomeno" auton o petro" hrxato epitiman autw   33 o de epistrafei" kai idwn tou" maqhta" autou epetimhsen tw petrw legwn upage opisw mou satana oti ou fronei" ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn   34 kai proskalesameno" ton oclon sun toi" maqhtai" autou eipen autoi" osti" qelei opisw mou akolouqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi   35 o" gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn o" d an apolesh thn eautou yuchn eneken emou kai tou euaggeliou outo" swsei authn   36 ti gar wfelhsei anqrwpon ean kerdhsh ton kosmon olon kai zhmiwqh thn yuchn autou   37 h ti dwsei anqrwpo" antallagma th" yuch" autou   38 o" gar ean epaiscunqh me kai tou" emou" logou" en th genea tauth th moicalidi kai amartwlw kai o uio" tou anqrwpou epaiscunqhsetai auton otan elqh en th doxh tou patro" autou meta twn aggelwn twn agiwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Mark 8:1


Chapter 8

Feeding the Four Thousand
1 In those days, the multitude being very great and having nothing to eat, Jesus called His disciples to Him and said to them, 2 I have compassion on the multitude, because they have now continued with Me three days and have nothing to eat. 3 And if I send them away hungry to their own houses, they will faint on the way; for some of them have come from afar.”

4 Then His disciples answered Him, “How can one satisfy these people with bread here in the wilderness?”

5 He asked them, “How many loaves do you have?”

And they said, “Seven.”

6 So He commanded the multitude to sit down on the ground. And He took the seven loaves and gave thanks, broke them and gave them to His disciples to set before them; and they set them before the multitude. 7 They also had a few small fish; and having blessed them, He said to set them also before them. 8 So they ate and were filled, and they took up seven large baskets of leftover fragments. 9 Now those who had eaten were about four thousand. And He sent them away, 10 immediately got into the boat with His disciples, and came to the region of Dalmanutha.


The Pharisees Seek a Sign

11 Then the Pharisees came out and began to dispute with Him, seeking from Him a sign from heaven, testing Him. 12 But He sighed deeply in His spirit, and said, “Why does this generation seek a sign? Assuredly, I say to you, no sign shall be given to this generation.”


Beware of the Leaven of the Pharisees and Herod

13 And He left them, and getting into the boat again, departed to the other side. 14 Now the disciplesj had forgotten to take bread, and they did not have more than one loaf with them in the boat. 15 Then He charged them, saying, “Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.”

16 And they reasoned among themselves, saying, “It is because we have no bread.”

17 But Jesus, being aware of it, said to them, “Why do you reason because you have no bread? Do you not yet perceive nor understand? Is your heart stillk hardened? 18 Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember? 19 When I broke the five loaves for the five thousand, how many baskets full of fragments did you take up?”

They said to Him, “Twelve.”

20 Also, when I broke the seven for the four thousand, how many large baskets full of fragments did you take up?”

And they said, “Seven.”

21 So He said to them, “How is it you do not understand?”


A Blind Man Healed at Bethsaida

22 Then He came to Bethsaida; and they brought a blind man to Him, and begged Him to touch him. 23 So He took the blind man by the hand and led him out of the town. And when He had spit on his eyes and put His hands on him, He asked him if he saw anything.

24 And he looked up and said, “I see men like trees, walking.”

25 Then He put His hands on his eyes again and made him look up. And he was restored and saw everyone clearly. 26 Then He sent him away to his house, saying, “Neither go into the town, nor tell anyone in the town.”l


Peter Confesses Jesus as the Christ

27 Now Jesus and His disciples went out to the towns of Caesarea Philippi; and on the road He asked His disciples, saying to them, “Who do men say that I am?”

28 So they answered, “John the Baptist; but some say, Elijah; and others, one of the prophets.”

29 He said to them, “But who do you say that I am?”

Peter answered and said to Him, “You are the Christ.”

30 Then He strictly warned them that they should tell no one about Him.


Jesus Predicts His Death and Resurrection

31 And He began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed, and after three days rise again. 32 He spoke this word openly. Then Peter took Him aside and began to rebuke Him. 33 But when He had turned around and looked at His disciples, He rebuked Peter, saying, “Get behind Me, Satan! For you are not mindful of the things of God, but the things of men.”


Take Up the Cross and Follow Him

34 When He had called the people to Himself, with His disciples also, He said to them, “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me. 35 For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake and the gospel's will save it. 36 For what will it profit a man if he gains the whole world, and loses his own soul? 37 Or what will a man give in exchange for his soul? 38 For whoever is ashamed of Me and My words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when He comes in the glory of His Father with the holy angels.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Mark 8:14 8:14 j NU-Text and M-Text read they.8:17 k NU-Text omits still.8:26 l NU-Text reads "Do not even go into the town."

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright