Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Mark 9:1 kai elegen autoi" amhn legw umin oti eisin tine" twn wde esthkotwn oitine" ou mh geuswntai qanatou ew" an idwsin thn basileian tou qeou elhluquian en dunamei   2 kai meq hmera" ex paralambanei o ihsou" ton petron kai ton iakwbon kai [ton] iwannhn kai anaferei autou" ei" oro" uyhlon kat idian monou" kai metemorfwqh emprosqen autwn   3 kai ta imatia autou egenonto stilbonta leuka lian w" ciwn oia gnafeu" epi th" gh" ou dunatai leukanai   4 kai wfqh autoi" hlia" sun mwsei kai hsan sullalounte" tw ihsou   5 kai apokriqei" o petro" legei tw ihsou rabbi kalon estin hma" wde einai kai poihswmen skhna" trei" soi mian kai mwsei mian kai hlia mian   6 ou gar hdei ti lalhsei hsan gar ekfoboi   7 kai egeneto nefelh episkiazousa autoi" kai hlqen fwnh ek th" nefelh" outo" estin o uio" mou o agaphto" autou akouete   8 kai exapina peribleyamenoi ouketi oudena eidon alla ton ihsoun monon meq eautwn   9 katabainontwn de autwn apo tou orou" diesteilato autoi" ina mhdeni dihghswntai a eidon ei mh otan o uio" tou anqrwpou ek nekrwn anasth   10 kai ton logon ekrathsan pro" eautou" suzhtounte" ti estin to ek nekrwn anasthnai   11 kai ephrwtwn auton legonte" oti legousin oi grammatei" oti hlian dei elqein prwton   12 o de apokriqei" eipen autoi" hlia" men elqwn prwton apokaqista panta kai pw" gegraptai epi ton uion tou anqrwpou ina polla paqh kai exoudenwqh   13 alla legw umin oti kai hlia" elhluqen kai epoihsan autw osa hqelhsan kaqw" gegraptai ep auton   14 kai elqwn pro" tou" maqhta" eiden oclon polun peri autou" kai grammatei" suzhtounta" autoi"   15 kai euqew" pa" o oclo" idwn auton exeqambhqh kai prostreconte" hspazonto auton   16 kai ephrwthsen tou" grammatei" ti suzhteite pro" autou"   17 kai apokriqei" ei" ek tou oclou eipen didaskale hnegka ton uion mou pro" se econta pneuma alalon   18 kai opou an auton katalabh rhssei auton kai afrizei kai trizei tou" odonta" autou kai xhrainetai kai eipon toi" maqhtai" sou ina auto ekbalwsin kai ouk iscusan   19 o de apokriqei" autw legei w genea apisto" ew" pote pro" uma" esomai ew" pote anexomai umwn ferete auton pro" me   20 kai hnegkan auton pro" auton kai idwn auton euqew" to pneuma esparaxen auton kai peswn epi th" gh" ekulieto afrizwn   21 kai ephrwthsen ton patera autou poso" crono" estin w" touto gegonen autw o de eipen paidioqen   22 kai pollaki" auton kai ei" to pur ebalen kai ei" udata ina apolesh auton all ei ti dunasai bohqhson hmin splagcnisqei" ef hma"   23 o de ihsou" eipen autw to ei dunasai pisteusai panta dunata tw pisteuonti   24 kai euqew" kraxa" o pathr tou paidiou meta dakruwn elegen pisteuw kurie bohqei mou th apistia   25 idwn de o ihsou" oti episuntrecei oclo" epetimhsen tw pneumati tw akaqartw legwn autw to pneuma to alalon kai kwfon egw soi epitassw exelqe ex autou kai mhketi eiselqh" ei" auton   26 kai kraxan kai polla sparaxan auton exhlqen kai egeneto wsei nekro" wste pollou" legein oti apeqanen   27 o de ihsou" krathsa" auton th" ceiro" hgeiren auton kai anesth   28 kai eiselqonta auton ei" oikon oi maqhtai autou ephrwtwn auton kat idian oti hmei" ouk hdunhqhmen ekbalein auto   29 kai eipen autoi" touto to geno" en oudeni dunatai exelqein ei mh en proseuch kai nhsteia   30 kai ekeiqen exelqonte" pareporeuonto dia th" galilaia" kai ouk hqelen ina ti" gnw   31 edidasken gar tou" maqhta" autou kai elegen autoi" oti o uio" tou anqrwpou paradidotai ei" ceira" anqrwpwn kai apoktenousin auton kai apoktanqei" th trith hmera anasthsetai   32 oi de hgnooun to rhma kai efobounto auton eperwthsai   33 kai hlqen ei" kapernaoum kai en th oikia genomeno" ephrwta autou" ti en th odw pro" eautou" dielogizesqe   34 oi de esiwpwn pro" allhlou" gar dielecqhsan en th odw ti" meizwn   35 kai kaqisa" efwnhsen tou" dwdeka kai legei autoi" ei ti" qelei prwto" einai estai pantwn escato" kai pantwn diakono"   36 kai labwn paidion esthsen auto en mesw autwn kai enagkalisameno" auto eipen autoi"   37 o" ean en twn toioutwn paidiwn dexhtai epi tw onomati mou eme decetai kai o" ean eme dexhtai ouk eme decetai alla ton aposteilanta me   38 apekriqh de autw [o] iwannh" legwn didaskale eidomen tina tw onomati sou ekballonta daimonia o" ouk akolouqei hmin kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei hmin   39 o de ihsou" eipen mh kwluete auton oudei" gar estin o" poihsei dunamin epi tw onomati mou kai dunhsetai tacu kakologhsai me   40 o" gar ouk estin kaq umwn uper umwn estin   41 o" gar an potish uma" pothrion udato" en onomati mou oti cristou este amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou   42 kai o" ean skandalish ena twn mikrwn twn pisteuontwn ei" eme kalon estin autw mallon ei perikeitai liqo" muliko" peri ton trachlon autou kai beblhtai ei" thn qalassan   43 kai ean skandalizh se h ceir sou apokoyon authn kalon soi estin kullon ei" thn zwhn eiselqein h ta" duo ceira" econta apelqein ei" thn geennan ei" to pur to asbeston   44 opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai   45 kai ean o pou" sou skandalizh se apokoyon auton kalon estin soi eiselqein ei" thn zwhn cwlon h tou" duo poda" econta blhqhnai ei" thn geennan ei" to pur to asbeston   46 opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai   47 kai ean o ofqalmo" sou skandalizh se ekbale auton kalon soi estin monofqalmon eiselqein ei" thn basileian tou qeou h duo ofqalmou" econta blhqhnai ei" thn geennan tou puro"   48 opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai   49 pa" gar puri alisqhsetai kai pasa qusia ali alisqhsetai   50 kalon to ala" ean de to ala" analon genhtai en tini auto artusete ecete en eautoi" ala" kai eirhneuete en allhloi"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Mark 9:1


Chapter 9

Jesus Transfigured on the Mount
1 And He said to them, “Assuredly, I say to you that there are some standing here who will not taste death till they see the kingdom of God present with power.”

2 Now after six days Jesus took Peter, James, and John, and led them up on a high mountain apart by themselves; and He was transfigured before them. 3 His clothes became shining, exceedingly white, like snow, such as no launderer on earth can whiten them. 4 And Elijah appeared to them with Moses, and they were talking with Jesus. 5 Then Peter answered and said to Jesus, “Rabbi, it is good for us to be here; and let us make three tabernacles: one for You, one for Moses, and one for Elijah”— 6 because he did not know what to say, for they were greatly afraid.

7 And a cloud came and overshadowed them; and a voice came out of the cloud, saying, “This is My beloved Son. Hear Him!” 8 Suddenly, when they had looked around, they saw no one anymore, but only Jesus with themselves.

9 Now as they came down from the mountain, He commanded them that they should tell no one the things they had seen, till the Son of Man had risen from the dead. 10 So they kept this word to themselves, questioning what the rising from the dead meant.

11 And they asked Him, saying, “Why do the scribes say that Elijah must come first?”

12 Then He answered and told them, “Indeed, Elijah is coming first and restores all things. And how is it written concerning the Son of Man, that He must suffer many things and be treated with contempt? 13 But I say to you that Elijah has also come, and they did to him whatever they wished, as it is written of him.”


A Boy Is Healed

14 And when He came to the disciples, He saw a great multitude around them, and scribes disputing with them. 15 Immediately, when they saw Him, all the people were greatly amazed, and running to Him, greeted Him. 16 And He asked the scribes, “What are you discussing with them?”

17 Then one of the crowd answered and said, “Teacher, I brought You my son, who has a mute spirit. 18 And wherever it seizes him, it throws him down; he foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to Your disciples, that they should cast it out, but they could not.”

19 He answered him and said, “O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to Me.” 20 Then they brought him to Him. And when he saw Him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth.

21 So He asked his father, “How long has this been happening to him?”

And he said, “From childhood. 22 And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if You can do anything, have compassion on us and help us.”

23 Jesus said to him, “If you can believe,m all things are possible to him who believes.”

24 Immediately the father of the child cried out and said with tears, “Lord, I believe; help my unbelief!”

25 When Jesus saw that the people came running together, He rebuked the unclean spirit, saying to it, “Deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more!” 26 Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so that many said, “He is dead.” 27 But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose.

28 And when He had come into the house, His disciples asked Him privately, “Why could we not cast it out?”

29 So He said to them, “This kind can come out by nothing but prayer and fasting.”n


Jesus Again Predicts His Death and Resurrection

30 Then they departed from there and passed through Galilee, and He did not want anyone to know it. 31 For He taught His disciples and said to them, “The Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill Him. And after He is killed, He will rise the third day.” 32 But they did not understand this saying, and were afraid to ask Him.


Who Is the Greatest?

33 Then He came to Capernaum. And when He was in the house He asked them, “What was it you disputed among yourselves on the road?” 34 But they kept silent, for on the road they had disputed among themselves who would be the greatest. 35 And He sat down, called the twelve, and said to them, “If anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all.” 36 Then He took a little child and set him in the midst of them. And when He had taken him in His arms, He said to them, 37 Whoever receives one of these little children in My name receives Me; and whoever receives Me, receives not Me but Him who sent Me.”


Jesus Forbids Sectarianism

38 Now John answered Him, saying, “Teacher, we saw someone who does not follow us casting out demons in Your name, and we forbade him because he does not follow us.”

39 But Jesus said, “Do not forbid him, for no one who works a miracle in My name can soon afterward speak evil of Me. 40 For he who is not against us is on ouro side. 41 For whoever gives you a cup of water to drink in My name, because you belong to Christ, assuredly, I say to you, he will by no means lose his reward.


Jesus Warns of Offenses

42 But whoever causes one of these little ones who believe in Me to stumble, it would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were thrown into the sea. 43 If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed, rather than having two hands, to go to hell, into the fire that shall never be quenched— 44 where

‘Their worm does not die
And the fire is not quenched.’p


45 And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame, rather than having two feet, to be cast into hell, into the fire that shall never be quenched— 46 where

‘Their worm does not die
And the fire is not quenched.’q


47 And if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye, rather than having two eyes, to be cast into hell fire— 48 where

‘Their worm does not die
And the fire is not quenched.’r


Tasteless Salt Is Worthless

49 For everyone will be seasoned with fire,s and every sacrifice will be seasoned with salt. 50 Salt is good, but if the salt loses its flavor, how will you season it? Have salt in yourselves, and have peace with one another.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Mark 9:23 9:23 m NU-Text reads " 'If You can!' All things. . . ."9:29 n NU-Text omits and fasting.9:40 o M-Text reads against you is on your side.9:44 p NU-Text omits this verse.9:46 q NU-Text omits the last clause of verse 45 and all of verse 46.9:48 r Isaiah 66:249:49 s NU-Text omits the rest of this verse.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright