Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 10:1 kai proskalesameno" tou" dwdeka maqhta" autou edwken autoi" exousian pneumatwn akaqartwn wste ekballein auta kai qerapeuein pasan noson kai pasan malakian   2 twn de dwdeka apostolwn ta onomata estin tauta prwto" simwn o legomeno" petro" kai andrea" o adelfo" autou iakwbo" o tou zebedaiou kai iwannh" o adelfo" autou   3 filippo" kai barqolomaio" qwma" kai matqaio" o telwnh" iakwbo" o tou alfaiou kai lebbaio" o epiklhqei" qaddaio"   4 simwn o kananith" kai iouda" iskariwth" o kai paradou" auton   5 toutou" tou" dwdeka apesteilen o ihsou" paraggeila" autoi" legwn ei" odon eqnwn mh apelqhte kai ei" polin samareitwn mh eiselqhte   6 poreuesqe de mallon pro" ta probata ta apolwlota oikou israhl   7 poreuomenoi de khrussete legonte" oti hggiken h basileia twn ouranwn   8 asqenounta" qerapeuete leprou" kaqarizete daimonia ekballete dwrean elabete dwrean dote   9 mh kthshsqe cruson mhde arguron mhde calkon ei" ta" zwna" umwn   10 mh phran ei" odon mhde duo citwna" mhde upodhmata mhde rabdou" axio" gar o ergath" th" trofh" autou estin   11 ei" hn d an polin h kwmhn eiselqhte exetasate ti" en auth axio" estin kakei meinate ew" an exelqhte   12 eisercomenoi de ei" thn oikian aspasasqe authn   13 kai ean men h h oikia axia elqetw h eirhnh umwn ep authn ean de mh h axia h eirhnh umwn pro" uma" epistrafhtw   14 kai o" ean mh dexhtai uma" mhde akoush tou" logou" umwn exercomenoi th" oikia" h th" polew" ekeinh" ektinaxate ton koniorton twn podwn umwn   15 amhn legw umin anektoteron estai gh sodomwn kai gomorrwn en hmera krisew" h th polei ekeinh   16 idou egw apostellw uma" w" probata en mesw lukwn ginesqe oun fronimoi w" oi ofei" kai akeraioi w" ai peristerai   17 prosecete de apo twn anqrwpwn paradwsousin gar uma" ei" sunedria kai en tai" sunagwgai" autwn mastigwsousin uma"   18 kai epi hgemona" de kai basilei" acqhsesqe eneken emou ei" marturion autoi" kai toi" eqnesin   19 otan de paradidwsin uma" mh merimnhshte pw" h ti lalhshte doqhsetai gar umin en ekeinh th wra ti lalhsete   20 ou gar umei" este oi lalounte" alla to pneuma tou patro" umwn to laloun en umin   21 paradwsei de adelfo" adelfon ei" qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi gonei" kai qanatwsousin autou"   22 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeina" ei" telo" outo" swqhsetai   23 otan de diwkwsin uma" en th polei tauth feugete ei" thn allhn amhn gar legw umin ou mh teleshte ta" polei" tou israhl ew" an elqh o uio" tou anqrwpou   24 ouk estin maqhth" uper ton didaskalon oude doulo" uper ton kurion autou   25 arketon tw maqhth ina genhtai w" o didaskalo" autou kai o doulo" w" o kurio" autou ei ton oikodespothn beelzeboul ekalesan posw mallon tou" oikeiakou" autou   26 mh oun fobhqhte autou" ouden gar estin kekalummenon o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai   27 o legw umin en th skotia eipate en tw fwti kai o ei" to ou" akouete khruxate epi twn dwmatwn   28 kai mh fobeisqe apo twn apoktenontwn to swma thn de yuchn mh dunamenwn apokteinai fobhqhte de mallon ton dunamenon kai [thn] yuchn kai [to] swma apolesai en geennh   29 ouci duo strouqia assariou pwleitai kai en ex autwn ou peseitai epi thn ghn aneu tou patro" umwn   30 umwn de kai ai trice" th" kefalh" pasai hriqmhmenai eisin   31 mh oun fobhqhte pollwn strouqiwn diaferete umei"   32 pa" oun osti" omologhsei en emoi emprosqen twn anqrwpwn omologhsw kagw en autw emprosqen tou patro" mou tou en ouranoi"   33 osti" d an arnhshtai me emprosqen twn anqrwpwn arnhsomai auton kagw emprosqen tou patro" mou tou en ouranoi"   34 mh nomishte oti hlqon balein eirhnhn epi thn ghn ouk hlqon balein eirhnhn alla macairan   35 hlqon gar dicasai anqrwpon kata tou patro" autou kai qugatera kata th" mhtro" auth" kai numfhn kata th" penqera" auth"   36 kai ecqroi tou anqrwpou oi oikeiakoi autou   37 o filwn patera h mhtera uper eme ouk estin mou axio" kai o filwn uion h qugatera uper eme ouk estin mou axio"   38 kai o" ou lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisw mou ouk estin mou axio"   39 o eurwn thn yuchn autou apolesei authn kai o apolesa" thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn   40 o decomeno" uma" eme decetai kai o eme decomeno" decetai ton aposteilanta me   41 o decomeno" profhthn ei" onoma profhtou misqon profhtou lhyetai kai o decomeno" dikaion ei" onoma dikaiou misqon dikaiou lhyetai   42 kai o" ean potish ena twn mikrwn toutwn pothrion yucrou monon ei" onoma maqhtou amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou


 

(NKJV) Matthew 10:1


Chapter 10

The Twelve Apostles
1 And when He had called His twelve disciples to Him, He gave them power over unclean spirits, to cast them out, and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. 2 Now the names of the twelve apostles are these: first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; 3 Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname wasq Thaddaeus; 4 Simon the Cananite,r and Judas Iscariot, who also betrayed Him.


Sending Out the Twelve

5 These twelve Jesus sent out and commanded them, saying: “Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans. 6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel. 7 And as you go, preach, saying, ‘The kingdom of heaven is at hand.’ 8 Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead,s cast out demons. Freely you have received, freely give. 9 Provide neither gold nor silver nor copper in your money belts, 10 nor bag for your journey, nor two tunics, nor sandals, nor staffs; for a worker is worthy of his food.

11 Now whatever city or town you enter, inquire who in it is worthy, and stay there till you go out. 12 And when you go into a household, greet it. 13 If the household is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. 14 And whoever will not receive you nor hear your words, when you depart from that house or city, shake off the dust from your feet. 15 Assuredly, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city!


Persecutions Are Coming

16 Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore be wise as serpents and harmless as doves. 17 But beware of men, for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. 18 You will be brought before governors and kings for My sake, as a testimony to them and to the Gentiles. 19 But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak. For it will be given to you in that hour what you should speak; 20 for it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you.

21 Now brother will deliver up brother to death, and a father his child; and children will rise up against parents and cause them to be put to death. 22 And you will be hated by all for My name's sake. But he who endures to the end will be saved. 23 When they persecute you in this city, flee to another. For assuredly, I say to you, you will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes.

24 A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. 25 It is enough for a disciple that he be like his teacher, and a servant like his master. If they have called the master of the house Beelzebub,t how much more will they call those of his household! 26 Therefore do not fear them. For there is nothing covered that will not be revealed, and hidden that will not be known.


Jesus Teaches the Fear of God

27 Whatever I tell you in the dark, speak in the light; and what you hear in the ear, preach on the housetops. 28 And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell. 29 Are not two sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father's will. 30 But the very hairs of your head are all numbered. 31 Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.


Confess Christ Before Men

32 Therefore whoever confesses Me before men, him I will also confess before My Father who is in heaven. 33 But whoever denies Me before men, him I will also deny before My Father who is in heaven.


Christ Brings Division

34 Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword. 35 For I have come to “set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law’; 36 and ‘a man's enemies will be those of his own household.’u 37 He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me. And he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me. 38 And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me. 39 He who finds his life will lose it, and he who loses his life for My sake will find it.


A Cup of Cold Water

40 He who receives you receives Me, and he who receives Me receives Him who sent Me. 41 He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. 42 And whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of a disciple, assuredly, I say to you, he shall by no means lose his reward.”
(NKJV Notes) Matthew 10:3 10:3 q NU-Text omits Lebbaeus, whose surname was.10:4 r NU-Text reads Cananaean.10:8 s NU-Text reads raise the dead, cleanse the lepers; M-Text omits raise the dead.10:25 t NU-Text and M-Text read Beelzebul.10:36 u Micah 7:6

NKJV Copyright