Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 11:1 kai egeneto ote etelesen o ihsou" diatasswn toi" dwdeka maqhtai" autou metebh ekeiqen tou didaskein kai khrussein en tai" polesin autwn   2 o de iwannh" akousa" en tw desmwthriw ta erga tou cristou pemya" duo twn maqhtwn autou   3 eipen autw su ei o ercomeno" h eteron prosdokwmen   4 kai apokriqei" o ihsou" eipen autoi" poreuqente" apaggeilate iwannh a akouete kai blepete   5 tufloi anablepousin kai cwloi peripatousin leproi kaqarizontai kai kwfoi akouousin nekroi egeirontai kai ptwcoi euaggelizontai   6 kai makario" estin o" ean mh skandalisqh en emoi   7 toutwn de poreuomenwn hrxato o ihsou" legein toi" ocloi" peri iwannou ti exhlqete ei" thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon   8 alla ti exhlqete idein anqrwpon en malakoi" imatioi" hmfiesmenon idou oi ta malaka forounte" en toi" oikoi" twn basileiwn eisin   9 alla ti exhlqete idein profhthn nai legw umin kai perissoteron profhtou   10 outo" gar estin peri ou gegraptai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou o" kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou   11 amhn legw umin ouk eghgertai en gennhtoi" gunaikwn meizwn iwannou tou baptistou o de mikrotero" en th basileia twn ouranwn meizwn autou estin   12 apo de twn hmerwn iwannou tou baptistou ew" arti h basileia twn ouranwn biazetai kai biastai arpazousin authn   13 pante" gar oi profhtai kai o nomo" ew" iwannou proefhteusan   14 kai ei qelete dexasqai auto" estin hlia" o mellwn ercesqai   15 o ecwn wta akouein akouetw   16 tini de omoiwsw thn genean tauthn omoia estin paidioi" en agorai" kaqhmenoi" kai prosfwnousin toi" etairoi" autwn   17 kai legousin hulhsamen umin kai ouk wrchsasqe eqrhnhsamen umin kai ouk ekoyasqe   18 hlqen gar iwannh" mhte esqiwn mhte pinwn kai legousin daimonion ecei   19 hlqen o uio" tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legousin idou anqrwpo" fago" kai oinopoth" telwnwn filo" kai amartwlwn kai edikaiwqh h sofia apo twn teknwn auth"   20 tote hrxato oneidizein ta" polei" en ai" egenonto ai pleistai dunamei" autou oti ou metenohsan   21 ouai soi corazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunamei" ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw metenohsan   22 plhn legw umin turw kai sidwni anektoteron estai en hmera krisew" h umin   23 kai su kapernaoum h ew" tou ouranou uywqeisa ew" adou katabibasqhsh oti ei en sodomoi" egenonto ai dunamei" ai genomenai en soi emeinan an mecri th" shmeron   24 plhn legw umin oti gh sodomwn anektoteron estai en hmera krisew" h soi   25 en ekeinw tw kairw apokriqei" o ihsou" eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai th" gh" oti apekruya" tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluya" auta nhpioi"   26 nai o pathr oti outw" egeneto eudokia emprosqen sou   27 panta moi paredoqh upo tou patro" mou kai oudei" epiginwskei ton uion ei mh o pathr oude ton patera ti" epiginwskei ei mh o uio" kai w ean boulhtai o uio" apokaluyai   28 deute pro" me pante" oi kopiwnte" kai pefortismenoi kagw anapausw uma"   29 arate ton zugon mou ef uma" kai maqete ap emou oti prao" eimi kai tapeino" th kardia kai eurhsete anapausin tai" yucai" umwn   30 o gar zugo" mou crhsto" kai to fortion mou elafron estinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 11:1


Chapter 11

John the Baptist Sends Messengers to Jesus
1 Now it came to pass, when Jesus finished commanding His twelve disciples, that He departed from there to teach and to preach in their cities.

2 And when John had heard in prison about the works of Christ, he sent two ofv his disciples 3 and said to Him, “Are You the Coming One, or do we look for another?”

4 Jesus answered and said to them, “Go and tell John the things which you hear and see: 5 The blind see and the lame walk; the lepers are cleansed and the deaf hear; the dead are raised up and the poor have the gospel preached to them. 6 And blessed is he who is not offended because of Me.”

7 As they departed, Jesus began to say to the multitudes concerning John: “What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? 8 But what did you go out to see? A man clothed in soft garments? Indeed, those who wear soft clothing are in kings’ houses. 9 But what did you go out to see? A prophet? Yes, I say to you, and more than a prophet. 10 For this is he of whom it is written:

‘Behold, I send My messenger before Your face,
Who will prepare Your way before You.’w


11 Assuredly, I say to you, among those born of women there has not risen one greater than John the Baptist; but he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. 12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. 13 For all the prophets and the law prophesied until John. 14 And if you are willing to receive it, he is Elijah who is to come. 15 He who has ears to hear, let him hear!

16 But to what shall I liken this generation? It is like children sitting in the marketplaces and calling to their companions, 17 and saying:

We played the flute for you,
And you did not dance;
We mourned to you,
And you did not lament.’


18 For John came neither eating nor drinking, and they say, ‘He has a demon.’ 19 The Son of Man came eating and drinking, and they say, ‘Look, a glutton and a winebibber, a friend of tax collectors and sinners!’ But wisdom is justified by her children.”x


Woe to the Impenitent Cities

20 Then He began to rebuke the cities in which most of His mighty works had been done, because they did not repent: 21 Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. 22 But I say to you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you. 23 And you, Capernaum, who are exalted to heaven, will bey brought down to Hades; for if the mighty works which were done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. 24 But I say to you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you.”


Jesus Gives True Rest

25 At that time Jesus answered and said, “I thank You, Father, Lord of heaven and earth, that You have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. 26 Even so, Father, for so it seemed good in Your sight. 27 All things have been delivered to Me by My Father, and no one knows the Son except the Father. Nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal Him. 28 Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. 29 Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. 30 For My yoke is easy and My burden is light.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 11:2 11:2 v NU-Text reads by for two of.11:10 w Malachi 3:111:19 x NU-Text reads works.11:23 y NU-Text reads will you be exalted to heaven? No, you will be.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright