Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Matthew 12:1 en ekeinw tw kairw eporeuqh o ihsou" toi" sabbasin dia twn sporimwn oi de maqhtai autou epeinasan kai hrxanto tillein stacua" kai esqiein   2 oi de farisaioi idonte" eipon autw idou oi maqhtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatw   3 o de eipen autoi" ouk anegnwte ti epoihsen dauid ote epeinasen auto" kai oi met autou   4 pw" eishlqen ei" ton oikon tou qeou kai tou" artou" th" proqesew" efagen ou" ouk exon hn autw fagein oude toi" met autou ei mh toi" iereusin monoi"   5 h ouk anegnwte en tw nomw oti toi" sabbasin oi ierei" en tw ierw to sabbaton bebhlousin kai anaitioi eisin   6 legw de umin oti tou ierou meizwn estin wde   7 ei de egnwkeite ti estin eleon qelw kai ou qusian ouk an katedikasate tou" anaitiou"   8 kurio" gar estin kai tou sabbatou o uio" tou anqrwpou   9 kai metaba" ekeiqen hlqen ei" thn sunagwghn autwn   10 kai idou anqrwpo" hn thn ceira ecwn xhran kai ephrwthsan auton legonte" ei exestin toi" sabbasin qerapeuein ina kathgorhswsin autou   11 o de eipen autoi" ti" estai ex umwn anqrwpo" o" exei probaton en kai ean empesh touto toi" sabbasin ei" boqunon ouci krathsei auto kai egerei   12 posw oun diaferei anqrwpo" probatou wste exestin toi" sabbasin kalw" poiein   13 tote legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou kai exeteinen kai apokatestaqh ugih" w" h allh   14 oi de farisaioi sumboulion elabon kat autou exelqonte" opw" auton apoleswsin   15 o de ihsou" gnou" anecwrhsen ekeiqen kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autou" panta"   16 kai epetimhsen autoi" ina mh faneron auton poihswsin   17 opw" plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legonto"   18 idou o pai" mou on hretisa o agaphto" mou ei" on eudokhsen h yuch mou qhsw to pneuma mou ep auton kai krisin toi" eqnesin apaggelei   19 ouk erisei oude kraugasei oude akousei ti" en tai" plateiai" thn fwnhn autou   20 kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tufomenon ou sbesei ew" an ekbalh ei" niko" thn krisin   21 kai en tw onomati autou eqnh elpiousin   22 tote proshnecqh autw daimonizomeno" tuflo" kai kwfo" kai eqerapeusen auton wste ton tuflon kai kwfon kai lalein kai blepein   23 kai existanto pante" oi ocloi kai elegon mhti outo" estin o uio" dauid   24 oi de farisaioi akousante" eipon outo" ouk ekballei ta daimonia ei mh en tw beelzeboul arconti twn daimoniwn   25 eidw" de o ihsou" ta" enqumhsei" autwn eipen autoi" pasa basileia merisqeisa kaq eauth" erhmoutai kai pasa poli" h oikia merisqeisa kaq eauth" ou staqhsetai   26 kai ei o satana" ton satanan ekballei ef eauton emerisqh pw" oun staqhsetai h basileia autou   27 kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn esontai kritai   28 ei de egw en pneumati qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef uma" h basileia tou qeou   29 h pw" dunatai ti" eiselqein ei" thn oikian tou iscurou kai ta skeuh autou diarpasai ean mh prwton dhsh ton iscuron kai tote thn oikian autou diarpasei   30 o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei   31 dia touto legw umin pasa amartia kai blasfhmia afeqhsetai toi" anqrwpoi" h de tou pneumato" blasfhmia ouk afeqhsetai toi" anqrwpoi"   32 kai o" an eiph logon kata tou uiou tou anqrwpou afeqhsetai autw o" d an eiph kata tou pneumato" tou agiou ouk afeqhsetai autw oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti   33 h poihsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon h poihsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai   34 gennhmata ecidnwn pw" dunasqe agaqa lalein ponhroi onte" ek gar tou perisseumato" th" kardia" to stoma lalei   35 o agaqo" anqrwpo" ek tou agaqou qhsaurou th" kardia" ekballei ta agaqa kai o ponhro" anqrwpo" ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra   36 legw de umin oti pan rhma argon o ean lalhswsin oi anqrwpoi apodwsousin peri autou logon en hmera krisew"   37 ek gar twn logwn sou dikaiwqhsh kai ek twn logwn sou katadikasqhsh   38 tote apekriqhsan tine" twn grammatewn kai farisaiwn legonte" didaskale qelomen apo sou shmeion idein   39 o de apokriqei" eipen autoi" genea ponhra kai moicali" shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou   40 wsper gar hn iwna" en th koilia tou khtou" trei" hmera" kai trei" nukta" outw" estai o uio" tou anqrwpou en th kardia th" gh" trei" hmera" kai trei" nukta"   41 andre" nineuitai anasthsontai en th krisei meta th" genea" tauth" kai katakrinousin authn oti metenohsan ei" to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde   42 basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta th" genea" tauth" kai katakrinei authn oti hlqen ek twn peratwn th" gh" akousai thn sofian solomwnto" kai idou pleion solomwnto" wde   43 otan de to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai ouc euriskei   44 tote legei epistreyw ei" ton oikon mou oqen exhlqon kai elqon euriskei scolazonta sesarwmenon kai kekosmhmenon   45 tote poreuetai kai paralambanei meq eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn outw" estai kai th genea tauth th ponhra   46 eti de autou lalounto" toi" ocloi" idou h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan exw zhtounte" autw lalhsai   47 eipen de ti" autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw esthkasin zhtounte" soi lalhsai   48 o de apokriqei" eipen tw eiponti autw ti" estin h mhthr mou kai tine" eisin oi adelfoi mou   49 kai ekteina" thn ceira autou epi tou" maqhta" autou eipen idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou   50 osti" gar an poihsh to qelhma tou patro" mou tou en ouranoi" auto" mou adelfo" kai adelfh kai mhthr estinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 12:1


Chapter 12

Jesus Is Lord of the Sabbath
1 At that time Jesus went through the grainfields on the Sabbath. And His disciples were hungry, and began to pluck heads of grain and to eat. 2 And when the Pharisees saw it, they said to Him, “Look, Your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath!”

3 But He said to them, “Have you not read what David did when he was hungry, he and those who were with him: 4 how he entered the house of God and ate the showbread which was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priests? 5 Or have you not read in the law that on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath, and are blameless? 6 Yet I say to you that in this place there is One greater than the temple. 7 But if you had known what this means, ‘I desire mercy and not sacrifice,’z you would not have condemned the guiltless. 8 For the Son of Man is Lord evena of the Sabbath.”


Healing on the Sabbath

9 Now when He had departed from there, He went into their synagogue. 10 And behold, there was a man who had a withered hand. And they asked Him, saying, “Is it lawful to heal on the Sabbath?”—that they might accuse Him.

11 Then He said to them, “What man is there among you who has one sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath, will not lay hold of it and lift it out? 12 Of how much more value then is a man than a sheep? Therefore it is lawful to do good on the Sabbath.” 13 Then He said to the man, “Stretch out your hand.” And he stretched it out, and it was restored as whole as the other. 14 Then the Pharisees went out and plotted against Him, how they might destroy Him.


Behold, My Servant

15 But when Jesus knew it, He withdrew from there. And great multitudesb followed Him, and He healed them all. 16 Yet He warned them not to make Him known, 17 that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying:
18 “Behold! My Servant whom I have chosen,
My Beloved in whom My soul is well pleased!
I will put My Spirit upon Him,
And He will declare justice to the Gentiles.
19 He will not quarrel nor cry out,
Nor will anyone hear His voice in the streets.
20 A bruised reed He will not break,
And smoking flax He will not quench,
Till He sends forth justice to victory;
21 And in His name Gentiles will trust.”c


A House Divided Cannot Stand

22 Then one was brought to Him who was demon-possessed, blind and mute; and He healed him, so that the blind andd mute man both spoke and saw. 23 And all the multitudes were amazed and said, “Could this be the Son of David?”

24 Now when the Pharisees heard it they said, “This fellow does not cast out demons except by Beelzebub,e the ruler of the demons.”

25 But Jesus knew their thoughts, and said to them: “Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. 26 If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? 27 And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore they shall be your judges. 28 But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. 29 Or how can one enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds the strong man? And then he will plunder his house. 30 He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters abroad.


The Unpardonable Sin

31 Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. 32 Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him; but whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come.


A Tree Known by Its Fruit

33 Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad; for a tree is known by its fruit. 34 Brood of vipers! How can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. 35 A good man out of the good treasure of his heartf brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. 36 But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. 37 For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.”


The Scribes and Pharisees Ask for a Sign

38 Then some of the scribes and Pharisees answered, saying, “Teacher, we want to see a sign from You.”

39 But He answered and said to them, “An evil and adulterous generation seeks after a sign, and no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. 41 The men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah; and indeed a greater than Jonah is here. 42 The queen of the South will rise up in the judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and indeed a greater than Solomon is here.


An Unclean Spirit Returns

43 When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest, and finds none. 44 Then he says, ‘I will return to my house from which I came.’ And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. 45 Then he goes and takes with him seven other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there; and the last state of that man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation.”


Jesus' Mother and Brothers Send for Him

46 While He was still talking to the multitudes, behold, His mother and brothers stood outside, seeking to speak with Him. 47 Then one said to Him, “Look, Your mother and Your brothers are standing outside, seeking to speak with You.”

48 But He answered and said to the one who told Him, “Who is My mother and who are My brothers?” 49 And He stretched out His hand toward His disciples and said, “Here are My mother and My brothers! 50 For whoever does the will of My Father in heaven is My brother and sister and mother.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 12:7 12:7 z Hosea 6:612:8 a NU-Text and M-Text omit even.12:15 b NU-Text brackets multitudes as disputed.12:21 c Isaiah 42:1-412:22 d NU-Text omits blind and.12:24 e NU-Text and M-Text read Beelzebul.12:35 f NU-Text and M-Text omit of his heart.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright