Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 13:1 en de th hmera ekeinh exelqwn o ihsou" apo th" oikia" ekaqhto para thn qalassan   2 kai sunhcqhsan pro" auton ocloi polloi wste auton ei" to ploion embanta kaqhsqai kai pa" o oclo" epi ton aigialon eisthkei   3 kai elalhsen autoi" polla en parabolai" legwn idou exhlqen o speirwn tou speirein   4 kai en tw speirein auton a men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina kai katefagen auta   5 alla de epesen epi ta petrwdh opou ouk eicen ghn pollhn kai euqew" exaneteilen dia to mh ecein baqo" gh"   6 hliou de anateilanto" ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh   7 alla de epesen epi ta" akanqa" kai anebhsan ai akanqai kai apepnixan auta   8 alla de epesen epi thn ghn thn kalhn kai edidou karpon o men ekaton o de exhkonta o de triakonta   9 o ecwn wta akouein akouetw   10 kai proselqonte" oi maqhtai eipon autw dia ti en parabolai" lalei" autoi"   11 o de apokriqei" eipen autoi" oti umin dedotai gnwnai ta musthria th" basileia" twn ouranwn ekeinoi" de ou dedotai   12 osti" gar ecei doqhsetai autw kai perisseuqhsetai osti" de ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou   13 dia touto en parabolai" autoi" lalw oti bleponte" ou blepousin kai akouonte" ouk akouousin oude suniousin   14 kai anaplhroutai autoi" h profhteia hsaiou h legousa akoh akousete kai ou mh sunhte kai bleponte" bleyete kai ou mh idhte   15 epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai toi" wsin barew" hkousan kai tou" ofqalmou" autwn ekammusan mhpote idwsin toi" ofqalmoi" kai toi" wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autou"   16 umwn de makarioi oi ofqalmoi oti blepousin kai ta wta umwn oti akouei   17 amhn gar legw umin oti polloi profhtai kai dikaioi epequmhsan idein a blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk hkousan   18 umei" oun akousate thn parabolhn tou speironto"   19 panto" akouonto" ton logon th" basileia" kai mh suniento" ercetai o ponhro" kai arpazei to esparmenon en th kardia autou outo" estin o para thn odon sparei"   20 o de epi ta petrwdh sparei" outo" estin o ton logon akouwn kai euqu" meta cara" lambanwn auton   21 ouk ecei de rizan en eautw alla proskairo" estin genomenh" de qliyew" h diwgmou dia ton logon euqu" skandalizetai   22 o de ei" ta" akanqa" sparei" outo" estin o ton logon akouwn kai h merimna tou aiwno" toutou kai h apath tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpo" ginetai   23 o de epi thn ghn thn kalhn sparei" outo" estin o ton logon akouwn kai suniwn o" dh karpoforei kai poiei o men ekaton o de exhkonta o de triakonta   24 allhn parabolhn pareqhken autoi" legwn wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw speironti kalon sperma en tw agrw autou   25 en de tw kaqeudein tou" anqrwpou" hlqen autou o ecqro" kai espeiren zizania ana meson tou sitou kai aphlqen   26 ote de eblasthsen o corto" kai karpon epoihsen tote efanh kai ta zizania   27 proselqonte" de oi douloi tou oikodespotou eipon autw kurie ouci kalon sperma espeira" en tw sw agrw poqen oun ecei zizania   28 o de efh autoi" ecqro" anqrwpo" touto epoihsen oi de douloi eipon autw qelei" oun apelqonte" sullexomen auta   29 o de efh ou mhpote sullegonte" ta zizania ekrizwshte ama autoi" ton siton   30 afete sunauxanesqai amfotera mecri tou qerismou kai en kairw tou qerismou erw toi" qeristai" sullexate prwton ta zizania kai dhsate auta ei" desma" pro" to katakausai auta ton de siton sunagagete ei" thn apoqhkhn mou   31 allhn parabolhn pareqhken autoi" legwn omoia estin h basileia twn ouranwn kokkw sinapew" on labwn anqrwpo" espeiren en tw agrw autou   32 o mikroteron men estin pantwn twn spermatwn otan de auxhqh meizon twn lacanwn estin kai ginetai dendron wste elqein ta peteina tou ouranou kai kataskhnoun en toi" kladoi" autou   33 allhn parabolhn elalhsen autoi" omoia estin h basileia twn ouranwn zumh hn labousa gunh ekruyen ei" aleurou sata tria ew" ou ezumwqh olon   34 tauta panta elalhsen o ihsou" en parabolai" toi" ocloi" kai cwri" parabolh" ouk elalei autoi"   35 opw" plhrwqh to rhqen dia tou profhtou legonto" anoixw en parabolai" to stoma mou ereuxomai kekrummena apo katabolh" kosmou   36 tote afei" tou" oclou" hlqen ei" thn oikian o ihsou" kai proshlqon autw oi maqhtai autou legonte" frason hmin thn parabolhn twn zizaniwn tou agrou   37 o de apokriqei" eipen autoi" o speirwn to kalon sperma estin o uio" tou anqrwpou   38 o de agro" estin o kosmo" to de kalon sperma outoi eisin oi uioi th" basileia" ta de zizania eisin oi uioi tou ponhrou   39 o de ecqro" o speira" auta estin o diabolo" o de qerismo" sunteleia tou aiwno" estin oi de qeristai aggeloi eisin   40 wsper oun sullegetai ta zizania kai puri kaietai outw" estai en th sunteleia tou aiwno" toutou   41 apostelei o uio" tou anqrwpou tou" aggelou" autou kai sullexousin ek th" basileia" autou panta ta skandala kai tou" poiounta" thn anomian   42 kai balousin autou" ei" thn kaminon tou puro" ekei estai o klauqmo" kai o brugmo" twn odontwn   43 tote oi dikaioi eklamyousin w" o hlio" en th basileia tou patro" autwn o ecwn wta akouein akouetw   44 palin omoia estin h basileia twn ouranwn qhsaurw kekrummenw en tw agrw on eurwn anqrwpo" ekruyen kai apo th" cara" autou upagei kai panta osa ecei pwlei kai agorazei ton agron ekeinon   45 palin omoia estin h basileia twn ouranwn anqrwpw emporw zhtounti kalou" margarita"   46 o" eurwn ena polutimon margarithn apelqwn pepraken panta osa eicen kai hgorasen auton   47 palin omoia estin h basileia twn ouranwn saghnh blhqeish ei" thn qalassan kai ek panto" genou" sunagagoush   48 hn ote eplhrwqh anabibasante" epi ton aigialon kai kaqisante" sunelexan ta kala ei" aggeia ta de sapra exw ebalon   49 outw" estai en th sunteleia tou aiwno" exeleusontai oi aggeloi kai aforiousin tou" ponhrou" ek mesou twn dikaiwn   50 kai balousin autou" ei" thn kaminon tou puro" ekei estai o klauqmo" kai o brugmo" twn odontwn   51 legei autoi" o ihsou" sunhkate tauta panta legousin autw nai kurie   52 o de eipen autoi" dia touto pa" grammateu" maqhteuqei" ei" thn basileian twn ouranwn omoio" estin anqrwpw oikodespoth osti" ekballei ek tou qhsaurou autou kaina kai palaia   53 kai egeneto ote etelesen o ihsou" ta" parabola" tauta" methren ekeiqen   54 kai elqwn ei" thn patrida autou edidasken autou" en th sunagwgh autwn wste ekplhttesqai autou" kai legein poqen toutw h sofia auth kai ai dunamei"   55 ouc outo" estin o tou tektono" uio" ouci h mhthr autou legetai mariam kai oi adelfoi autou iakwbo" kai iwsh" kai simwn kai iouda"   56 kai ai adelfai autou ouci pasai pro" hma" eisin poqen oun toutw tauta panta   57 kai eskandalizonto en autw o de ihsou" eipen autoi" ouk estin profhth" atimo" ei mh en th patridi autou kai en th oikia autou   58 kai ouk epoihsen ekei dunamei" polla" dia thn apistian autwn


 

(NKJV) Matthew 13:1


Chapter 13

The Parable of the Sower
1 On the same day Jesus went out of the house and sat by the sea. 2 And great multitudes were gathered together to Him, so that He got into a boat and sat; and the whole multitude stood on the shore.

3 Then He spoke many things to them in parables, saying: “Behold, a sower went out to sow. 4 And as he sowed, some seed fell by the wayside; and the birds came and devoured them. 5 Some fell on stony places, where they did not have much earth; and they immediately sprang up because they had no depth of earth. 6 But when the sun was up they were scorched, and because they had no root they withered away. 7 And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. 8 But others fell on good ground and yielded a crop: some a hundredfold, some sixty, some thirty. 9 He who has ears to hear, let him hear!”


The Purpose of Parables

10 And the disciples came and said to Him, “Why do You speak to them in parables?”

11 He answered and said to them, “Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. 12 For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance; but whoever does not have, even what he has will be taken away from him. 13 Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. 14 And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says:

‘Hearing you will hear and shall not understand,
And seeing you will see and not perceive;
15 For the hearts of this people have grown dull.
Their ears are hard of hearing,
And their eyes they have closed,
Lest they should see with their eyes and hear with their ears,
Lest they should understand with their hearts and turn,
So that I shouldg heal them.’h


16 But blessed are your eyes for they see, and your ears for they hear; 17 for assuredly, I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it.


The Parable of the Sower Explained

18 Therefore hear the parable of the sower: 19 When anyone hears the word of the kingdom, and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. 20 But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy; 21 yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. 22 Now he who received seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. 23 But he who received seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces: some a hundredfold, some sixty, some thirty.”


The Parable of the Wheat and the Tares

24 Another parable He put forth to them, saying: “The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field; 25 but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. 26 But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. 27 So the servants of the owner came and said to him, ‘Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?’ 28 He said to them, ‘An enemy has done this.’ The servants said to him, ‘Do you want us then to go and gather them up?’ 29 But he said, ‘No, lest while you gather up the tares you also uproot the wheat with them. 30 Let both grow together until the harvest, and at the time of harvest I will say to the reapers, “First gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn.” ’ ”


The Parable of the Mustard Seed

31 Another parable He put forth to them, saying: “The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, 32 which indeed is the least of all the seeds; but when it is grown it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches.”


The Parable of the Leaven

33 Another parable He spoke to them: “The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in three measuresi of meal till it was all leavened.”


Prophecy and the Parables

34 All these things Jesus spoke to the multitude in parables; and without a parable He did not speak to them, 35 that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying:

“I will open My mouth in parables;
I will utter things kept secret from the foundation of the world.”j


The Parable of the Tares Explained

36 Then Jesus sent the multitude away and went into the house. And His disciples came to Him, saying, “Explain to us the parable of the tares of the field.”

37 He answered and said to them: “He who sows the good seed is the Son of Man. 38 The field is the world, the good seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked one. 39 The enemy who sowed them is the devil, the harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. 40 Therefore as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age. 41 The Son of Man will send out His angels, and they will gather out of His kingdom all things that offend, and those who practice lawlessness, 42 and will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. 43 Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear!


The Parable of the Hidden Treasure

44 Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid; and for joy over it he goes and sells all that he has and buys that field.


The Parable of the Pearl of Great Price

45 Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, 46 who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it.


The Parable of the Dragnet

47 Again, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind, 48 which, when it was full, they drew to shore; and they sat down and gathered the good into vessels, but threw the bad away. 49 So it will be at the end of the age. The angels will come forth, separate the wicked from among the just, 50 and cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth.”

51 Jesus said to them,kHave you understood all these things?”

They said to Him, “Yes, Lord.”l

52 Then He said to them, “Therefore every scribe instructed concerningm the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old.”


Jesus Rejected at Nazareth

53 Now it came to pass, when Jesus had finished these parables, that He departed from there. 54 When He had come to His own country, He taught them in their synagogue, so that they were astonished and said, “Where did this Man get this wisdom and these mighty works? 55 Is this not the carpenter's son? Is not His mother called Mary? And His brothers James, Joses,n Simon, and Judas? 56 And His sisters, are they not all with us? Where then did this Man get all these things?” 57 So they were offended at Him.

But Jesus said to them, “A prophet is not without honor except in his own country and in his own house.” 58 Now He did not do many mighty works there because of their unbelief.
(NKJV Notes) Matthew 13:15 13:15 g NU-Text and M-Text read would.13:15 h Isaiah 6:9, 1013:33 i Greek sata, approximately two pecks in all13:35 j Psalm 78:213:51 k NU-Text omits Jesus said to them.13:51 l NU-Text omits Lord.13:52 m Or for13:55 n NU-Text reads Joseph.

NKJV Copyright