Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 14:1 en ekeinw tw kairw hkousen hrwdh" o tetrarch" thn akohn ihsou   2 kai eipen toi" paisin autou outo" estin iwannh" o baptisth" auto" hgerqh apo twn nekrwn kai dia touto ai dunamei" energousin en autw   3 o gar hrwdh" krathsa" ton iwannhn edhsen auton kai eqeto en fulakh dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou   4 elegen gar autw o iwannh" ouk exestin soi ecein authn   5 kai qelwn auton apokteinai efobhqh ton oclon oti w" profhthn auton eicon   6 genesiwn de agomenwn tou hrwdou wrchsato h qugathr th" hrwdiado" en tw mesw kai hresen tw hrwdh   7 oqen meq orkou wmologhsen auth dounai o ean aithshtai   8 h de probibasqeisa upo th" mhtro" auth" do" moi fhsin wde epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou   9 kai eluphqh o basileu" dia de tou" orkou" kai tou" sunanakeimenou" ekeleusen doqhnai   10 kai pemya" apekefalisen ton iwannhn en th fulakh   11 kai hnecqh h kefalh autou epi pinaki kai edoqh tw korasiw kai hnegken th mhtri auth"   12 kai proselqonte" oi maqhtai autou hran to swma kai eqayan auto kai elqonte" aphggeilan tw ihsou   13 kai akousa" o ihsou" anecwrhsen ekeiqen en ploiw ei" erhmon topon kat idian kai akousante" oi ocloi hkolouqhsan autw pezh apo twn polewn   14 kai exelqwn o ihsou" eiden polun oclon kai esplagcnisqh ep autoi" kai eqerapeusen tou" arrwstou" autwn   15 oyia" de genomenh" proshlqon autw oi maqhtai autou legonte" erhmo" estin o topo" kai h wra hdh parhlqen apoluson tou" oclou" ina apelqonte" ei" ta" kwma" agoraswsin eautoi" brwmata   16 o de ihsou" eipen autoi" ou creian ecousin apelqein dote autoi" umei" fagein   17 oi de legousin autw ouk ecomen wde ei mh pente artou" kai duo icqua"   18 o de eipen ferete moi autou" wde   19 kai keleusa" tou" oclou" anakliqhnai epi tou" cortou" labwn tou" pente artou" kai tou" duo icqua" anableya" ei" ton ouranon euloghsen kai klasa" edwken toi" maqhtai" tou" artou" oi de maqhtai toi" ocloi"   20 kai efagon pante" kai ecortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn dwdeka kofinou" plhrei"   21 oi de esqionte" hsan andre" wsei pentakiscilioi cwri" gunaikwn kai paidiwn   22 kai euqew" hnagkasen o ihsou" tou" maqhta" embhnai ei" to ploion kai proagein auton ei" to peran ew" ou apolush tou" oclou"   23 kai apolusa" tou" oclou" anebh ei" to oro" kat idian proseuxasqai oyia" de genomenh" mono" hn ekei   24 to de ploion hdh meson th" qalassh" hn basanizomenon upo twn kumatwn hn gar enantio" o anemo"   25 tetarth de fulakh th" nukto" aphlqen pro" autou" o ihsou" peripatwn epi th" qalassh"   26 kai idonte" auton oi maqhtai epi thn qalassan peripatounta etaracqhsan legonte" oti fantasma estin kai apo tou fobou ekraxan   27 euqew" de elalhsen autoi" o ihsou" legwn qarseite egw eimi mh fobeisqe   28 apokriqei" de autw o petro" eipen kurie ei su ei keleuson me pro" se elqein epi ta udata   29 o de eipen elqe kai kataba" apo tou ploiou o petro" periepathsen epi ta udata elqein pro" ton ihsoun   30 blepwn de ton anemon iscuron efobhqh kai arxameno" katapontizesqai ekraxen legwn kurie swson me   31 euqew" de o ihsou" ekteina" thn ceira epelabeto autou kai legei autw oligopiste ei" ti edistasa"   32 kai embantwn autwn ei" to ploion ekopasen o anemo"   33 oi de en tw ploiw elqonte" prosekunhsan autw legonte" alhqw" qeou uio" ei   34 kai diaperasante" hlqon ei" thn ghn gennhsaret   35 kai epignonte" auton oi andre" tou topou ekeinou apesteilan ei" olhn thn pericwron ekeinhn kai proshnegkan autw panta" tou" kakw" econta"   36 kai parekaloun auton ina monon aywntai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi hyanto dieswqhsanCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 14:1


Chapter 14

John the Baptist Beheaded
1 At that time Herod the tetrarch heard the report about Jesus 2 and said to his servants, “This is John the Baptist; he is risen from the dead, and therefore these powers are at work in him.” 3 For Herod had laid hold of John and bound him, and put him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife. 4 Because John had said to him, “It is not lawful for you to have her.” 5 And although he wanted to put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.

6 But when Herod's birthday was celebrated, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. 7 Therefore he promised with an oath to give her whatever she might ask.

8 So she, having been prompted by her mother, said, “Give me John the Baptist's head here on a platter.”

9 And the king was sorry; nevertheless, because of the oaths and because of those who sat with him, he commanded it to be given to her. 10 So he sent and had John beheaded in prison. 11 And his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. 12 Then his disciples came and took away the body and buried it, and went and told Jesus.


Feeding the Five Thousand

13 When Jesus heard it, He departed from there by boat to a deserted place by Himself. But when the multitudes heard it, they followed Him on foot from the cities. 14 And when Jesus went out He saw a great multitude; and He was moved with compassion for them, and healed their sick. 15 When it was evening, His disciples came to Him, saying, “This is a deserted place, and the hour is already late. Send the multitudes away, that they may go into the villages and buy themselves food.”

16 But Jesus said to them, “They do not need to go away. You give them something to eat.”

17 And they said to Him, “We have here only five loaves and two fish.”

18 He said, “Bring them here to Me.” 19 Then He commanded the multitudes to sit down on the grass. And He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, He blessed and broke and gave the loaves to the disciples; and the disciples gave to the multitudes. 20 So they all ate and were filled, and they took up twelve baskets full of the fragments that remained. 21 Now those who had eaten were about five thousand men, besides women and children.


Jesus Walks on the Sea

22 Immediately Jesus made His disciples get into the boat and go before Him to the other side, while He sent the multitudes away. 23 And when He had sent the multitudes away, He went up on the mountain by Himself to pray. Now when evening came, He was alone there. 24 But the boat was now in the middle of the sea,o tossed by the waves, for the wind was contrary.

25 Now in the fourth watch of the night Jesus went to them, walking on the sea. 26 And when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled, saying, “It is a ghost!” And they cried out for fear.

27 But immediately Jesus spoke to them, saying, “Be of good cheer! It is I; do not be afraid.”

28 And Peter answered Him and said, “Lord, if it is You, command me to come to You on the water.”

29 So He said, “Come.” And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. 30 But when he saw that the wind was boisterous,p he was afraid; and beginning to sink he cried out, saying, “Lord, save me!”

31 And immediately Jesus stretched out His hand and caught him, and said to him, “O you of little faith, why did you doubt?” 32 And when they got into the boat, the wind ceased.

33 Then those who were in the boat came andq worshiped Him, saying, “Truly You are the Son of God.”


Many Touch Him and Are Made Well

34 When they had crossed over, they came to the land ofr Gennesaret. 35 And when the men of that place recognized Him, they sent out into all that surrounding region, brought to Him all who were sick, 36 and begged Him that they might only touch the hem of His garment. And as many as touched it were made perfectly well.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 14:24 14:24 o NU-Text reads many furlongs away from the land.14:30 p NU-Text brackets that and boisterous as disputed.14:33 q NU-Text omits came and.14:34 r NU-Text reads came to land at.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright