Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 15:1 tote prosercontai tw ihsou oi apo ierosolumwn grammatei" kai farisaioi legonte"   2 dia ti oi maqhtai sou parabainousin thn paradosin twn presbuterwn ou gar niptontai ta" ceira" autwn otan arton esqiwsin   3 o de apokriqei" eipen autoi" dia ti kai umei" parabainete thn entolhn tou qeou dia thn paradosin umwn   4 o gar qeo" eneteilato legwn tima ton patera kai thn mhtera kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw   5 umei" de legete o" an eiph tw patri h th mhtri dwron o ean ex emou wfelhqh" kai ou mh timhsh ton patera autou h thn mhtera autou   6 kai hkurwsate thn entolhn tou qeou dia thn paradosin umwn   7 upokritai kalw" proefhteusen peri umwn hsaia" legwn   8 eggizei moi o lao" outo" tw stomati autwn kai toi" ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou   9 mathn de sebontai me didaskonte" didaskalia" entalmata anqrwpwn   10 kai proskalesameno" ton oclon eipen autoi" akouete kai suniete   11 ou to eisercomenon ei" to stoma koinoi ton anqrwpon alla to ekporeuomenon ek tou stomato" touto koinoi ton anqrwpon   12 tote proselqonte" oi maqhtai autou eipon autw oida" oti oi farisaioi akousante" ton logon eskandalisqhsan   13 o de apokriqei" eipen pasa futeia hn ouk efuteusen o pathr mou o ouranio" ekrizwqhsetai   14 afete autou" odhgoi eisin tufloi tuflwn tuflo" de tuflon ean odhgh amfoteroi ei" boqunon pesountai   15 apokriqei" de o petro" eipen autw frason hmin thn parabolhn tauthn   16 o de ihsou" eipen akmhn kai umei" asunetoi este   17 oupw noeite oti pan to eisporeuomenon ei" to stoma ei" thn koilian cwrei kai ei" afedrwna ekballetai   18 ta de ekporeuomena ek tou stomato" ek th" kardia" exercetai kakeina koinoi ton anqrwpon   19 ek gar th" kardia" exercontai dialogismoi ponhroi fonoi moiceiai porneiai klopai yeudomarturiai blasfhmiai   20 tauta estin ta koinounta ton anqrwpon to de aniptoi" cersin fagein ou koinoi ton anqrwpon   21 kai exelqwn ekeiqen o ihsou" anecwrhsen ei" ta merh turou kai sidwno"   22 kai idou gunh cananaia apo twn oriwn ekeinwn exelqousa ekraugasen autw legousa elehson me kurie uie dauid h qugathr mou kakw" daimonizetai   23 o de ouk apekriqh auth logon kai proselqonte" oi maqhtai autou hrwtwn auton legonte" apoluson authn oti krazei opisqen hmwn   24 o de apokriqei" eipen ouk apestalhn ei mh ei" ta probata ta apolwlota oikou israhl   25 h de elqousa prosekunhsen autw legousa kurie bohqei moi   26 o de apokriqei" eipen ouk estin kalon labein ton arton twn teknwn kai balein toi" kunarioi"   27 h de eipen nai kurie kai gar ta kunaria esqiei apo twn yiciwn twn piptontwn apo th" trapezh" twn kuriwn autwn   28 tote apokriqei" o ihsou" eipen auth w gunai megalh sou h pisti" genhqhtw soi w" qelei" kai iaqh h qugathr auth" apo th" wra" ekeinh"   29 kai metaba" ekeiqen o ihsou" hlqen para thn qalassan th" galilaia" kai anaba" ei" to oro" ekaqhto ekei   30 kai proshlqon autw ocloi polloi econte" meq eautwn cwlou" tuflou" kwfou" kullou" kai eterou" pollou" kai erriyan autou" para tou" poda" tou ihsou kai eqerapeusen autou"   31 wste tou" oclou" qaumasai bleponta" kwfou" lalounta" kullou" ugiei" cwlou" peripatounta" kai tuflou" bleponta" kai edoxasan ton qeon israhl   32 o de ihsou" proskalesameno" tou" maqhta" autou eipen splagcnizomai epi ton oclon oti hdh hmerai trei" prosmenousin moi kai ouk ecousin ti fagwsin kai apolusai autou" nhstei" ou qelw mhpote ekluqwsin en th odw   33 kai legousin autw oi maqhtai autou poqen hmin en erhmia artoi tosoutoi wste cortasai oclon tosouton   34 kai legei autoi" o ihsou" posou" artou" ecete oi de eipon epta kai oliga icqudia   35 kai ekeleusen toi" ocloi" anapesein epi thn ghn   36 kai labwn tou" epta artou" kai tou" icqua" eucaristhsa" eklasen kai edwken toi" maqhtai" autou oi de maqhtai tw oclw   37 kai efagon pante" kai ecortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn epta spurida" plhrei"   38 oi de esqionte" hsan tetrakiscilioi andre" cwri" gunaikwn kai paidiwn   39 kai apolusa" tou" oclou" enebh ei" to ploion kai hlqen ei" ta oria magdalaCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 15:1


Chapter 15

Defilement Comes from Within
1 Then the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus, saying, 2 “Why do Your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread.”

3 He answered and said to them, “Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? 4 For God commanded, saying, “Honor your father and your mother’;s and, ‘He who curses father or mother, let him be put to death.’t 5 But you say, “Whoever says to his father or mother, ‘Whatever profit you might have received from me is a gift to God”— 6 then he need not honor his father or mother.’u Thus you have made the commandmentv of God of no effect by your tradition. 7 Hypocrites! Well did Isaiah prophesy about you, saying:
8 ‘These people draw near to Me with their mouth,
Andw honor Me with their lips,
But their heart is far from Me.
9 And in vain they worship Me,
Teaching as doctrines the commandments of men.’x


10 When He had called the multitude to Himself, He said to them, “Hear and understand: 11 Not what goes into the mouth defiles a man; but what comes out of the mouth, this defiles a man.”

12 Then His disciples came and said to Him, “Do You know that the Pharisees were offended when they heard this saying?”

13 But He answered and said, “Every plant which My heavenly Father has not planted will be uprooted. 14 Let them alone. They are blind leaders of the blind. And if the blind leads the blind, both will fall into a ditch.”

15 Then Peter answered and said to Him, “Explain this parable to us.”

16 So Jesus said, “Are you also still without understanding? 17 Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated? 18 But those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. 19 For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. 20 These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands does not defile a man.”


A Gentile Shows Her Faith

21 Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. 22 And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to Him, saying, “Have mercy on me, O Lord, Son of David! My daughter is severely demon-possessed.”

23 But He answered her not a word.

And His disciples came and urged Him, saying, “Send her away, for she cries out after us.”

24 But He answered and said, “I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel.”

25 Then she came and worshiped Him, saying, “Lord, help me!”

26 But He answered and said, “It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs.”

27 And she said, “Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their masters’ table.”

28 Then Jesus answered and said to her, “O woman, great is your faith! Let it be to you as you desire.” And her daughter was healed from that very hour.


Jesus Heals Great Multitudes

29 Jesus departed from there, skirted the Sea of Galilee, and went up on the mountain and sat down there. 30 Then great multitudes came to Him, having with them the lame, blind, mute, maimed, and many others; and they laid them down at Jesus’ feet, and He healed them. 31 So the multitude marveled when they saw the mute speaking, the maimed made whole, the lame walking, and the blind seeing; and they glorified the God of Israel.


Feeding the Four Thousand

32 Now Jesus called His disciples to Himself and said, “I have compassion on the multitude, because they have now continued with Me three days and have nothing to eat. And I do not want to send them away hungry, lest they faint on the way.”

33 Then His disciples said to Him, “Where could we get enough bread in the wilderness to fill such a great multitude?”

34 Jesus said to them, “How many loaves do you have?”

And they said, “Seven, and a few little fish.”

35 So He commanded the multitude to sit down on the ground. 36 And He took the seven loaves and the fish and gave thanks, broke them and gave them to His disciples; and the disciples gave to the multitude. 37 So they all ate and were filled, and they took up seven large baskets full of the fragments that were left. 38 Now those who ate were four thousand men, besides women and children. 39 And He sent away the multitude, got into the boat, and came to the region of Magdala.yCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 15:4 15:4 s Exodus 20:12; Deuteronomy 5:1615:4 t Exodus 21:1715:6 u NU-Text omits or mother.15:6 v NU-Text reads word.15:8 w NU-Text omits draw near to Me with their mouth, And.15:9 x Isaiah 29:1315:39 y NU-Text reads Magadan.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright