Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 16:1 kai proselqonte" oi farisaioi kai saddoukaioi peirazonte" ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideixai autoi"   2 o de apokriqei" eipen autoi" oyia" genomenh" legete eudia purrazei gar o ourano"   3 kai prwi shmeron ceimwn purrazei gar stugnazwn o ourano" upokritai to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou dunasqe   4 genea ponhra kai moicali" shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou kai katalipwn autou" aphlqen   5 kai elqonte" oi maqhtai autou ei" to peran epelaqonto artou" labein   6 o de ihsou" eipen autoi" orate kai prosecete apo th" zumh" twn farisaiwn kai saddoukaiwn   7 oi de dielogizonto en eautoi" legonte" oti artou" ouk elabomen   8 gnou" de o ihsou" eipen autoi" ti dialogizesqe en eautoi" oligopistoi oti artou" ouk elabete   9 oupw noeite oude mnhmoneuete tou" pente artou" twn pentakisciliwn kai posou" kofinou" elabete   10 oude tou" epta artou" twn tetrakisciliwn kai posa" spurida" elabete   11 pw" ou noeite oti ou peri artou eipon umin prosecein apo th" zumh" twn farisaiwn kai saddoukaiwn   12 tote sunhkan oti ouk eipen prosecein apo th" zumh" tou artou alla apo th" didach" twn farisaiwn kai saddoukaiwn   13 elqwn de o ihsou" ei" ta merh kaisareia" th" filippou hrwta tou" maqhta" autou legwn tina me legousin oi anqrwpoi einai ton uion tou anqrwpou   14 oi de eipon oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn   15 legei autoi" umei" de tina me legete einai   16 apokriqei" de simwn petro" eipen su ei o cristo" o uio" tou qeou tou zwnto"   17 kai apokriqei" o ihsou" eipen autw makario" ei simwn bar iwna oti sarx kai aima ouk apekaluyen soi all o pathr mou o en toi" ouranoi"   18 kagw de soi legw oti su ei petro" kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katiscusousin auth"   19 kai dwsw soi ta" klei" th" basileia" twn ouranwn kai o ean dhsh" epi th" gh" estai dedemenon en toi" ouranoi" kai o ean lush" epi th" gh" estai lelumenon en toi" ouranoi"   20 tote diesteilato toi" maqhtai" autou ina mhdeni eipwsin oti auto" estin ihsou" o cristo"   21 apo tote hrxato o ihsou" deiknuein toi" maqhtai" autou oti dei auton apelqein ei" ierosoluma kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai   22 kai proslabomeno" auton o petro" hrxato epitiman autw legwn ilew" soi kurie ou mh estai soi touto   23 o de strafei" eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon mou ei oti ou fronei" ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn   24 tote o ihsou" eipen toi" maqhtai" autou ei ti" qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi   25 o" gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn o" d an apolesh thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn   26 ti gar wfeleitai anqrwpo" ean ton kosmon olon kerdhsh thn de yuchn autou zhmiwqh h ti dwsei anqrwpo" antallagma th" yuch" autou   27 mellei gar o uio" tou anqrwpou ercesqai en th doxh tou patro" autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn praxin autou   28 amhn legw umin eisin tine" wde estwte" oitine" ou mh geuswntai qanatou ew" an idwsin ton uion tou anqrwpou ercomenon en th basileia autou



Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 16:1


Chapter 16

The Pharisees and Sadducees Seek a Sign
1 Then the Pharisees and Sadducees came, and testing Him asked that He would show them a sign from heaven. 2 He answered and said to them, “When it is evening you say, ‘It will be fair weather, for the sky is red’; 3 and in the morning, ‘It will be foul weather today, for the sky is red and threatening.’ Hypocrites!z You know how to discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the times. 4 A wicked and adulterous generation seeks after a sign, and no sign shall be given to it except the sign of the propheta Jonah.” And He left them and departed.


The Leaven of the Pharisees and Sadducees

5 Now when His disciples had come to the other side, they had forgotten to take bread. 6 Then Jesus said to them, “Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees.”

7 And they reasoned among themselves, saying, “It is because we have taken no bread.”

8 But Jesus, being aware of it, said to them, “O you of little faith, why do you reason among yourselves because you have brought no bread?b 9 Do you not yet understand, or remember the five loaves of the five thousand and how many baskets you took up? 10 Nor the seven loaves of the four thousand and how many large baskets you took up? 11 How is it you do not understand that I did not speak to you concerning bread?—but to beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.” 12 Then they understood that He did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees.


Peter Confesses Jesus as the Christ

13 When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, “Who do men say that I, the Son of Man, am?”

14 So they said, “Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.”

15 He said to them, “But who do you say that I am?”

16 Simon Peter answered and said, “You are the Christ, the Son of the living God.”

17 Jesus answered and said to him, “Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but My Father who is in heaven. 18 And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it. 19 And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosedc in heaven.”

20 Then He commanded His disciples that they should tell no one that He was Jesus the Christ.


Jesus Predicts His Death and Resurrection

21 From that time Jesus began to show to His disciples that He must go to Jerusalem, and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised the third day.

22 Then Peter took Him aside and began to rebuke Him, saying, “Far be it from You, Lord; this shall not happen to You!”

23 But He turned and said to Peter, “Get behind Me, Satan! You are an offense to Me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men.”


Take Up the Cross and Follow Him

24 Then Jesus said to His disciples, “If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me. 25 For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake will find it. 26 For what profit is it to a man if he gains the whole world, and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? 27 For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works.


Jesus Transfigured on the Mount
28 Assuredly, I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in His kingdom.”



Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 16:3 16:3 z NU-Text omits Hypocrites.



16:4 a NU-Text omits the prophet.



16:8 b NU-Text reads you have no bread.



16:19 c Or will have been bound . . . will have been loosed





Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright