Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 17:1 kai meq hmera" ex paralambanei o ihsou" ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon autou kai anaferei autou" ei" oro" uyhlon kat idian   2 kai metemorfwqh emprosqen autwn kai elamyen to proswpon autou w" o hlio" ta de imatia autou egenonto leuka w" to fw"   3 kai idou wfqhsan autoi" mwsh" kai hlia" met autou sullalounte"   4 apokriqei" de o petro" eipen tw ihsou kurie kalon estin hma" wde einai ei qelei" poihswmen wde trei" skhna" soi mian kai mwsh mian kai mian hlia   5 eti autou lalounto" idou nefelh fwteinh epeskiasen autou" kai idou fwnh ek th" nefelh" legousa outo" estin o uio" mou o agaphto" en w eudokhsa autou akouete   6 kai akousante" oi maqhtai epeson epi proswpon autwn kai efobhqhsan sfodra   7 kai proselqwn o ihsou" hyato autwn kai eipen egerqhte kai mh fobeisqe   8 eparante" de tou" ofqalmou" autwn oudena eidon ei mh ton ihsoun monon   9 kai katabainontwn autwn ek tou orou" eneteilato autoi" o ihsou" legwn mhdeni eiphte to orama ew" ou o uio" tou anqrwpou ek nekrwn anasth   10 kai ephrwthsan auton oi maqhtai autou legonte" ti oun oi grammatei" legousin oti hlian dei elqein prwton   11 o de ihsou" apokriqei" eipen autoi" hlia" men ercetai prwton kai apokatasthsei panta   12 legw de umin oti hlia" hdh hlqen kai ouk epegnwsan auton alla epoihsan en autw osa hqelhsan outw" kai o uio" tou anqrwpou mellei pascein up autwn   13 tote sunhkan oi maqhtai oti peri iwannou tou baptistou eipen autoi"   14 kai elqontwn autwn pro" ton oclon proshlqen autw anqrwpo" gonupetwn auton   15 kai legwn kurie elehson mou ton uion oti selhniazetai kai kakw" pascei pollaki" gar piptei ei" to pur kai pollaki" ei" to udwr   16 kai proshnegka auton toi" maqhtai" sou kai ouk hdunhqhsan auton qerapeusai   17 apokriqei" de o ihsou" eipen w genea apisto" kai diestrammenh ew" pote esomai meq umwn ew" pote anexomai umwn ferete moi auton wde   18 kai epetimhsen autw o ihsou" kai exhlqen ap autou to daimonion kai eqerapeuqh o pai" apo th" wra" ekeinh"   19 tote proselqonte" oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon dia ti hmei" ouk hdunhqhmen ekbalein auto   20 o de ihsou" eipen autoi" dia thn apistian umwn amhn gar legw umin ean echte pistin w" kokkon sinapew" ereite tw orei toutw metabhqi enteuqen ekei kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin   21 touto de to geno" ouk ekporeuetai ei mh en proseuch kai nhsteia   22 anastrefomenwn de autwn en th galilaia eipen autoi" o ihsou" mellei o uio" tou anqrwpou paradidosqai ei" ceira" anqrwpwn   23 kai apoktenousin auton kai th trith hmera egerqhsetai kai eluphqhsan sfodra   24 elqontwn de autwn ei" kapernaoum proshlqon oi ta didracma lambanonte" tw petrw kai eipon o didaskalo" umwn ou telei ta didracma   25 legei nai kai ote eishlqen ei" thn oikian proefqasen auton o ihsou" legwn ti soi dokei simwn oi basilei" th" gh" apo tinwn lambanousin telh h khnson apo twn uiwn autwn h apo twn allotriwn   26 legei autw o petro" apo twn allotriwn efh autw o ihsou" arage eleuqeroi eisin oi uioi   27 ina de mh skandaliswmen autou" poreuqei" ei" thn qalassan bale agkistron kai ton anabainonta prwton icqun aron kai anoixa" to stoma autou eurhsei" stathra ekeinon labwn do" autoi" anti emou kai sou


 

(NKJV) Matthew 17:1


Chapter 17
1 Now after six days Jesus took Peter, James, and John his brother, led them up on a high mountain by themselves; 2 and He was transfigured before them. His face shone like the sun, and His clothes became as white as the light. 3 And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with Him. 4 Then Peter answered and said to Jesus, “Lord, it is good for us to be here; if You wish, let usd make here three tabernacles: one for You, one for Moses, and one for Elijah.”

5 While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them; and suddenly a voice came out of the cloud, saying, “This is My beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him!” 6 And when the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. 7 But Jesus came and touched them and said, “Arise, and do not be afraid.” 8 When they had lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only.

9 Now as they came down from the mountain, Jesus commanded them, saying, “Tell the vision to no one until the Son of Man is risen from the dead.”

10 And His disciples asked Him, saying, “Why then do the scribes say that Elijah must come first?”

11 Jesus answered and said to them, “Indeed, Elijah is coming firste and will restore all things. 12 But I say to you that Elijah has come already, and they did not know him but did to him whatever they wished. Likewise the Son of Man is also about to suffer at their hands.” 13 Then the disciples understood that He spoke to them of John the Baptist.


A Boy Is Healed

14 And when they had come to the multitude, a man came to Him, kneeling down to Him and saying, 15 “Lord, have mercy on my son, for he is an epilepticf and suffers severely; for he often falls into the fire and often into the water. 16 So I brought him to Your disciples, but they could not cure him.”

17 Then Jesus answered and said, “O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to Me.” 18 And Jesus rebuked the demon, and it came out of him; and the child was cured from that very hour.

19 Then the disciples came to Jesus privately and said, “Why could we not cast it out?”

20 So Jesus said to them, “Because of your unbelief;g for assuredly, I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move; and nothing will be impossible for you. 21 However, this kind does not go out except by prayer and fasting.”h


Jesus Again Predicts His Death and Resurrection

22 Now while they were stayingi in Galilee, Jesus said to them, “The Son of Man is about to be betrayed into the hands of men, 23 and they will kill Him, and the third day He will be raised up.” And they were exceedingly sorrowful.


Peter and His Master Pay Their Taxes

24 When they had come to Capernaum,j those who received the temple tax came to Peter and said, “Does your Teacher not pay the temple tax?”

25 He said, “Yes.”

And when he had come into the house, Jesus anticipated him, saying, “What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth take customs or taxes, from their sons or from strangers?”

26 Peter said to Him, “From strangers.”

Jesus said to him, “Then the sons are free. 27 Nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take the fish that comes up first. And when you have opened its mouth, you will find a piece of money;k take that and give it to them for Me and you.”
(NKJV Notes) Matthew 17:4 17:4 d NU-Text reads I will.17:11 e NU-Text omits first.17:15 f Literally moonstruck17:20 g NU-Text reads little faith.17:21 h NU-Text omits this verse.17:22 i NU-Text reads gathering together.17:24 j NU-Text reads Capharnaum (here and elsewhere).17:27 k Greek stater, the exact amount to pay the temple tax (didrachma) for two

NKJV Copyright