Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Matthew 2:1 tou de ihsou gennhqento" en bhqleem th" ioudaia" en hmerai" hrwdou tou basilew" idou magoi apo anatolwn paregenonto ei" ierosoluma   2 legonte" pou estin o tecqei" basileu" twn ioudaiwn eidomen gar autou ton astera en th anatolh kai hlqomen proskunhsai autw   3 akousa" de hrwdh" o basileu" etaracqh kai pasa ierosoluma met autou   4 kai sunagagwn panta" tou" arcierei" kai grammatei" tou laou epunqaneto par autwn pou o cristo" gennatai   5 oi de eipon autw en bhqleem th" ioudaia" outw" gar gegraptai dia tou profhtou   6 kai su bhqleem gh iouda oudamw" elacisth ei en toi" hgemosin iouda ek sou gar exeleusetai hgoumeno" osti" poimanei ton laon mou ton israhl   7 tote hrwdh" laqra kalesa" tou" magou" hkribwsen par autwn ton cronon tou fainomenou astero"   8 kai pemya" autou" ei" bhqleem eipen poreuqente" akribw" exetasate peri tou paidiou epan de eurhte apaggeilate moi opw" kagw elqwn proskunhsw autw   9 oi de akousante" tou basilew" eporeuqhsan kai idou o asthr on eidon en th anatolh prohgen autou" ew" elqwn esth epanw ou hn to paidion   10 idonte" de ton astera ecarhsan caran megalhn sfodra   11 kai elqonte" ei" thn oikian euron to paidion meta maria" th" mhtro" autou kai pesonte" prosekunhsan autw kai anoixante" tou" qhsaurou" autwn proshnegkan autw dwra cruson kai libanon kai smurnan   12 kai crhmatisqente" kat onar mh anakamyai pro" hrwdhn di allh" odou anecwrhsan ei" thn cwran autwn   13 anacwrhsantwn de autwn idou aggelo" kuriou fainetai kat onar tw iwshf legwn egerqei" paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai feuge ei" aigupton kai isqi ekei ew" an eipw soi mellei gar hrwdh" zhtein to paidion tou apolesai auto   14 o de egerqei" parelaben to paidion kai thn mhtera autou nukto" kai anecwrhsen ei" aigupton   15 kai hn ekei ew" th" teleuth" hrwdou ina plhrwqh to rhqen upo tou kuriou dia tou profhtou legonto" ex aiguptou ekalesa ton uion mou   16 tote hrwdh" idwn oti enepaicqh upo twn magwn equmwqh lian kai aposteila" aneilen panta" tou" paida" tou" en bhqleem kai en pasin toi" orioi" auth" apo dietou" kai katwterw kata ton cronon on hkribwsen para twn magwn   17 tote eplhrwqh to rhqen upo ieremiou tou profhtou legonto"   18 fwnh en rama hkousqh qrhno" kai klauqmo" kai odurmo" polu" rachl klaiousa ta tekna auth" kai ouk hqelen paraklhqhnai oti ouk eisin   19 teleuthsanto" de tou hrwdou idou aggelo" kuriou kat onar fainetai tw iwshf en aiguptw   20 legwn egerqei" paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai poreuou ei" ghn israhl teqnhkasin gar oi zhtounte" thn yuchn tou paidiou   21 o de egerqei" parelaben to paidion kai thn mhtera autou kai hlqen ei" ghn israhl   22 akousa" de oti arcelao" basileuei epi th" ioudaia" anti hrwdou tou patro" autou efobhqh ekei apelqein crhmatisqei" de kat onar anecwrhsen ei" ta merh th" galilaia"   23 kai elqwn katwkhsen ei" polin legomenhn nazaret opw" plhrwqh to rhqen dia twn profhtwn oti nazwraio" klhqhsetaiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 2:1


Chapter 2

Wise Men from the East
1 Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East came to Jerusalem, 2 saying, “Where is He who has been born King of the Jews? For we have seen His star in the East and have come to worship Him.”

3 When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. 4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born.

5 So they said to him, “In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet:
6 ‘But you, Bethlehem, in the land of Judah,
Are not the least among the rulers of Judah;
For out of you shall come a Ruler
Who will shepherd My people Israel.’f


7 Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. 8 And he sent them to Bethlehem and said, “Go and search carefully for the young Child, and when you have found Him, bring back word to me, that I may come and worship Him also.”

9 When they heard the king, they departed; and behold, the star which they had seen in the East went before them, till it came and stood over where the young Child was. 10 When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. 11 And when they had come into the house, they saw the young Child with Mary His mother, and fell down and worshiped Him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to Him: gold, frankincense, and myrrh.

12 Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way.


The Flight into Egypt

13 Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, “Arise, take the young Child and His mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word; for Herod will seek the young Child to destroy Him.”

14 When he arose, he took the young Child and His mother by night and departed for Egypt, 15 and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, “Out of Egypt I called My Son.”g


Massacre of the Innocents

16 Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry; and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem and in all its districts, from two years old and under, according to the time which he had determined from the wise men. 17 Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying:
18 “A voice was heard in Ramah,
Lamentation, weeping, and great mourning,
Rachel weeping for her children,
Refusing to be comforted,
Because they are no more.”h


The Home in Nazareth

19 Now when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, 20 saying, “Arise, take the young Child and His mother, and go to the land of Israel, for those who sought the young Child's life are dead.” 21 Then he arose, took the young Child and His mother, and came into the land of Israel.

22 But when he heard that Archelaus was reigning over Judea instead of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned by God in a dream, he turned aside into the region of Galilee. 23 And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, “He shall be called a Nazarene.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 2:6 2:6 f Micah 5:22:15 g Hosea 11:12:18 h Jeremiah 31:15

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright