Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 21:1 kai ote hggisan ei" ierosoluma kai hlqon ei" bhqsfagh pro" to oro" twn elaiwn tote o ihsou" apesteilen duo maqhta"   2 legwn autoi" poreuqhte ei" thn kwmhn thn apenanti umwn kai euqew" eurhsete onon dedemenhn kai pwlon met auth" lusante" agagete moi   3 kai ean ti" umin eiph ti ereite oti o kurio" autwn creian ecei euqew" de apostellei autou"   4 touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen dia tou profhtou legonto"   5 eipate th qugatri siwn idou o basileu" sou ercetai soi prau" kai epibebhkw" epi onon kai pwlon uion upozugiou   6 poreuqente" de oi maqhtai kai poihsante" kaqw" prosetaxen autoi" o ihsou"   7 hgagon thn onon kai ton pwlon kai epeqhkan epanw autwn ta imatia autwn kai epekaqisen epanw autwn   8 o de pleisto" oclo" estrwsan eautwn ta imatia en th odw alloi de ekopton kladou" apo twn dendrwn kai estrwnnuon en th odw   9 oi de ocloi oi proagonte" kai oi akolouqounte" ekrazon legonte" wsanna tw uiw dauid euloghmeno" o ercomeno" en onomati kuriou wsanna en toi" uyistoi"   10 kai eiselqonto" autou ei" ierosoluma eseisqh pasa h poli" legousa ti" estin outo"   11 oi de ocloi elegon outo" estin ihsou" o profhth" o apo nazaret th" galilaia"   12 kai eishlqen o ihsou" ei" to ieron tou qeou kai exebalen panta" tou" pwlounta" kai agorazonta" en tw ierw kai ta" trapeza" twn kollubistwn katestreyen kai ta" kaqedra" twn pwlountwn ta" peristera"   13 kai legei autoi" gegraptai o oiko" mou oiko" proseuch" klhqhsetai umei" de auton epoihsate sphlaion lhstwn   14 kai proshlqon autw cwloi kai tufloi en tw ierw kai eqerapeusen autou"   15 idonte" de oi arcierei" kai oi grammatei" ta qaumasia a epoihsen kai tou" paida" krazonta" en tw ierw kai legonta" wsanna tw uiw dauid hganakthsan   16 kai eipon autw akouei" ti outoi legousin o de ihsou" legei autoi" nai oudepote anegnwte oti ek stomato" nhpiwn kai qhlazontwn kathrtisw ainon   17 kai katalipwn autou" exhlqen exw th" polew" ei" bhqanian kai hulisqh ekei   18 prwia" de epanagwn ei" thn polin epeinasen   19 kai idwn sukhn mian epi th" odou hlqen ep authn kai ouden euren en auth ei mh fulla monon kai legei auth mhketi ek sou karpo" genhtai ei" ton aiwna kai exhranqh paracrhma h sukh   20 kai idonte" oi maqhtai eqaumasan legonte" pw" paracrhma exhranqh h sukh   21 apokriqei" de o ihsou" eipen autoi" amhn legw umin ean echte pistin kai mh diakriqhte ou monon to th" sukh" poihsete alla kan tw orei toutw eiphte arqhti kai blhqhti ei" thn qalassan genhsetai   22 kai panta osa ean aithshte en th proseuch pisteuonte" lhyesqe   23 kai elqonti autw ei" to ieron proshlqon autw didaskonti oi arcierei" kai oi presbuteroi tou laou legonte" en poia exousia tauta poiei" kai ti" soi edwken thn exousian tauthn   24 apokriqei" de o ihsou" eipen autoi" erwthsw uma" kagw logon ena on ean eiphte moi kagw umin erw en poia exousia tauta poiw   25 to baptisma iwannou poqen hn ex ouranou h ex anqrwpwn oi de dielogizonto par eautoi" legonte" ean eipwmen ex ouranou erei hmin dia ti oun ouk episteusate autw   26 ean de eipwmen ex anqrwpwn foboumeqa ton oclon pante" gar ecousin ton iwannhn w" profhthn   27 kai apokriqente" tw ihsou eipon ouk oidamen efh autoi" kai auto" oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw   28 ti de umin dokei anqrwpo" eicen tekna duo kai proselqwn tw prwtw eipen teknon upage shmeron ergazou en tw ampelwni mou   29 o de apokriqei" eipen ou qelw usteron de metamelhqei" aphlqen   30 kai proselqwn tw deuterw eipen wsautw" o de apokriqei" eipen egw kurie kai ouk aphlqen   31 ti" ek twn duo epoihsen to qelhma tou patro" legousin autw o prwto" legei autoi" o ihsou" amhn legw umin oti oi telwnai kai ai pornai proagousin uma" ei" thn basileian tou qeou   32 hlqen gar pro" uma" iwannh" en odw dikaiosunh" kai ouk episteusate autw oi de telwnai kai ai pornai episteusan autw umei" de idonte" ou metemelhqhte usteron tou pisteusai autw   33 allhn parabolhn akousate anqrwpo" [ti"] hn oikodespoth" osti" efuteusen ampelwna kai fragmon autw perieqhken kai wruxen en autw lhnon kai wkodomhsen purgon kai exedoto auton gewrgoi" kai apedhmhsen   34 ote de hggisen o kairo" twn karpwn apesteilen tou" doulou" autou pro" tou" gewrgou" labein tou" karpou" autou   35 kai labonte" oi gewrgoi tou" doulou" autou on men edeiran on de apekteinan on de eliqobolhsan   36 palin apesteilen allou" doulou" pleiona" twn prwtwn kai epoihsan autoi" wsautw"   37 usteron de apesteilen pro" autou" ton uion autou legwn entraphsontai ton uion mou   38 oi de gewrgoi idonte" ton uion eipon en eautoi" outo" estin o klhronomo" deute apokteinwmen auton kai katascwmen thn klhronomian autou   39 kai labonte" auton exebalon exw tou ampelwno" kai apekteinan   40 otan oun elqh o kurio" tou ampelwno" ti poihsei toi" gewrgoi" ekeinoi"   41 legousin autw kakou" kakw" apolesei autou" kai ton ampelwna ekdwsetai alloi" gewrgoi" oitine" apodwsousin autw tou" karpou" en toi" kairoi" autwn   42 legei autoi" o ihsou" oudepote anegnwte en tai" grafai" liqon on apedokimasan oi oikodomounte" outo" egenhqh ei" kefalhn gwnia" para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoi" hmwn   43 dia touto legw umin oti arqhsetai af umwn h basileia tou qeou kai doqhsetai eqnei poiounti tou" karpou" auth"   44 kai o peswn epi ton liqon touton sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton   45 kai akousante" oi arcierei" kai oi farisaioi ta" parabola" autou egnwsan oti peri autwn legei   46 kai zhtounte" auton krathsai efobhqhsan tou" oclou" epeidh w" profhthn auton eiconCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 21:1


Chapter 21

The Triumphal Entry
1 Now when they drew near Jerusalem, and came to Bethphage,h at the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, 2 saying to them, “Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Loose them and bring them to Me. 3 And if anyone says anything to you, you shall say, ‘The Lord has need of them,’ and immediately he will send them.”

4 Alli this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying:
5 “Tell the daughter of Zion,
‘Behold, your King is coming to you,
Lowly, and sitting on a donkey,
A colt, the foal of a donkey.’j


6 So the disciples went and did as Jesus commanded them. 7 They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set Himk on them. 8 And a very great multitude spread their clothes on the road; others cut down branches from the trees and spread them on the road. 9 Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying:

“Hosanna to the Son of David!
‘Blessed is He who comes in the name of the Lord!l
Hosanna in the highest!”


10 And when He had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, “Who is this?”

11 So the multitudes said, “This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee.”


Jesus Cleanses the Temple

12 Then Jesus went into the temple of Godm and drove out all those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. 13 And He said to them, “It is written, ‘My house shall be called a house of prayer,’n but you have made it a ‘den of thieves.’o

14 Then the blind and the lame came to Him in the temple, and He healed them. 15 But when the chief priests and scribes saw the wonderful things that He did, and the children crying out in the temple and saying, “Hosanna to the Son of David!” they were indignant 16 and said to Him, “Do You hear what these are saying?”

And Jesus said to them, “Yes. Have you never read,

‘Out of the mouth of babes and nursing infants
You have perfected praise’?p


17 Then He left them and went out of the city to Bethany, and He lodged there.


The Fig Tree Withered

18 Now in the morning, as He returned to the city, He was hungry. 19 And seeing a fig tree by the road, He came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, “Let no fruit grow on you ever again.” Immediately the fig tree withered away.


The Lesson of the Withered Fig Tree

20 And when the disciples saw it, they marveled, saying, “How did the fig tree wither away so soon?”

21 So Jesus answered and said to them, “Assuredly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, ‘Be removed and be cast into the sea,’ it will be done. 22 And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive.”


Jesus' Authority Questioned

23 Now when He came into the temple, the chief priests and the elders of the people confronted Him as He was teaching, and said, “By what authority are You doing these things? And who gave You this authority?”

24 But Jesus answered and said to them, “I also will ask you one thing, which if you tell Me, I likewise will tell you by what authority I do these things: 25 The baptism of John—where was it from? From heaven or from men?”

And they reasoned among themselves, saying, “If we say, ‘From heaven,’ He will say to us, ‘Why then did you not believe him?’ 26 But if we say, ‘From men,’ we fear the multitude, for all count John as a prophet.” 27 So they answered Jesus and said, “We do not know.”

And He said to them, “Neither will I tell you by what authority I do these things.


The Parable of the Two Sons

28 But what do you think? A man had two sons, and he came to the first and said, ‘Son, go, work today in my vineyard.’ 29 He answered and said, ‘I will not,’ but afterward he regretted it and went. 30 Then he came to the second and said likewise. And he answered and said, ‘I go, sir,’ but he did not go. 31 Which of the two did the will of his father?”

They said to Him, “The first.”

Jesus said to them, “Assuredly, I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. 32 For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him; but tax collectors and harlots believed him; and when you saw it, you did not afterward relent and believe him.


The Parable of the Wicked Vinedressers

33 Hear another parable: There was a certain landowner who planted a vineyard and set a hedge around it, dug a winepress in it and built a tower. And he leased it to vinedressers and went into a far country. 34 Now when vintage-time drew near, he sent his servants to the vinedressers, that they might receive its fruit. 35 And the vinedressers took his servants, beat one, killed one, and stoned another. 36 Again he sent other servants, more than the first, and they did likewise to them. 37 Then last of all he sent his son to them, saying, ‘They will respect my son.’ 38 But when the vinedressers saw the son, they said among themselves, ‘This is the heir. Come, let us kill him and seize his inheritance.’ 39 So they took him and cast him out of the vineyard and killed him.

40 Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those vinedressers?”

41 They said to Him, “He will destroy those wicked men miserably, and lease his vineyard to other vinedressers who will render to him the fruits in their seasons.”

42 Jesus said to them, “Have you never read in the Scriptures:

‘The stone which the builders rejected
Has become the chief cornerstone.
This was the Lord's doing,
And it is marvelous in our eyes’?q


43 Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bearing the fruits of it. 44 And whoever falls on this stone will be broken; but on whomever it falls, it will grind him to powder.”

45 Now when the chief priests and Pharisees heard His parables, they perceived that He was speaking of them. 46 But when they sought to lay hands on Him, they feared the multitudes, because they took Him for a prophet.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 21:1 21:1 h M-Text reads Bethsphage.21:4 i NU-Text omits All.21:5 j Zechariah 9:921:7 k NU-Text reads and He sat.21:9 l Psalm 118:2621:12 m NU-Text omits of God.21:13 n Isaiah 56:721:13 o Jeremiah 7:1121:16 p Psalm 8:221:42 q Psalm 118:22, 23

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright