Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Matthew 22:1 kai apokriqei" o ihsou" palin eipen autoi" en parabolai" legwn   2 wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei osti" epoihsen gamou" tw uiw autou   3 kai apesteilen tou" doulou" autou kalesai tou" keklhmenou" ei" tou" gamou" kai ouk hqelon elqein   4 palin apesteilen allou" doulou" legwn eipate toi" keklhmenoi" idou to ariston mou htoimasa oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute ei" tou" gamou"   5 oi de amelhsante" aphlqon o men ei" ton idion agron o de ei" thn emporian autou   6 oi de loipoi krathsante" tou" doulou" autou ubrisan kai apekteinan   7 akousa" de o basileu" wrgisqh kai pemya" ta strateumata autou apwlesen tou" fonei" ekeinou" kai thn polin autwn eneprhsen   8 tote legei toi" douloi" autou o men gamo" etoimo" estin oi de keklhmenoi ouk hsan axioi   9 poreuesqe oun epi ta" diexodou" twn odwn kai osou" an eurhte kalesate ei" tou" gamou"   10 kai exelqonte" oi douloi ekeinoi ei" ta" odou" sunhgagon panta" osou" euron ponhrou" te kai agaqou" kai eplhsqh o gamo" anakeimenwn   11 eiselqwn de o basileu" qeasasqai tou" anakeimenou" eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou   12 kai legei autw etaire pw" eishlqe" wde mh ecwn enduma gamou o de efimwqh   13 tote eipen o basileu" toi" diakonoi" dhsante" autou poda" kai ceira" arate auton kai ekbalete ei" to skoto" to exwteron ekei estai o klauqmo" kai o brugmo" twn odontwn   14 polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi   15 tote poreuqente" oi farisaioi sumboulion elabon opw" auton pagideuswsin en logw   16 kai apostellousin autw tou" maqhta" autwn meta twn hrwdianwn legonte" didaskale oidamen oti alhqh" ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskei" kai ou melei soi peri oudeno" ou gar blepei" ei" proswpon anqrwpwn   17 eipe oun hmin ti soi dokei exestin dounai khnson kaisari h ou   18 gnou" de o ihsou" thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai   19 epideixate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion   20 kai legei autoi" tino" h eikwn auth kai h epigrafh   21 legousin autw kaisaro" tote legei autoi" apodote oun ta kaisaro" kaisari kai ta tou qeou tw qew   22 kai akousante" eqaumasan kai afente" auton aphlqon   23 en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi oi legonte" mh einai anastasin kai ephrwthsan auton   24 legonte" didaskale mwsh" eipen ean ti" apoqanh mh ecwn tekna epigambreusei o adelfo" autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou   25 hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwto" gamhsa" eteleuthsen kai mh ecwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou   26 omoiw" kai o deutero" kai o trito" ew" twn epta   27 usteron de pantwn apeqanen kai h gunh   28 en th oun anastasei tino" twn epta estai gunh pante" gar escon authn   29 apokriqei" de o ihsou" eipen autoi" planasqe mh eidote" ta" grafa" mhde thn dunamin tou qeou   30 en gar th anastasei oute gamousin oute ekgamizontai all w" aggeloi tou qeou en ouranw eisin   31 peri de th" anastasew" twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legonto"   32 egw eimi o qeo" abraam kai o qeo" isaak kai o qeo" iakwb ouk estin o qeo" qeo" nekrwn alla zwntwn   33 kai akousante" oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou   34 oi de farisaioi akousante" oti efimwsen tou" saddoukaiou" sunhcqhsan epi to auto   35 kai ephrwthsen ei" ex autwn nomiko" peirazwn auton kai legwn   36 didaskale poia entolh megalh en tw nomw   37 o de ihsou" eipen autw agaphsei" kurion ton qeon sou en olh th kardia sou kai en olh th yuch sou kai en olh th dianoia sou   38 auth estin prwth kai megalh entolh   39 deutera de omoia auth agaphsei" ton plhsion sou w" seauton   40 en tautai" tai" dusin entolai" olo" o nomo" kai oi profhtai kremantai   41 sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autou" o ihsou"   42 legwn ti umin dokei peri tou cristou tino" uio" estin legousin autw tou dauid   43 legei autoi" pw" oun dauid en pneumati kurion auton kalei legwn   44 eipen o kurio" tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ew" an qw tou" ecqrou" sou upopodion twn podwn sou   45 ei oun dauid kalei auton kurion pw" uio" autou estin   46 kai oudei" edunato autw apokriqhnai logon oude etolmhsen ti" ap ekeinh" th" hmera" eperwthsai auton ouketiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 22:1


Chapter 22

The Parable of the Wedding Feast
1 And Jesus answered and spoke to them again by parables and said: 2 The kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son, 3 and sent out his servants to call those who were invited to the wedding; and they were not willing to come. 4 Again, he sent out other servants, saying, ‘Tell those who are invited, “See, I have prepared my dinner; my oxen and fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding.” 5 But they made light of it and went their ways, one to his own farm, another to his business. 6 And the rest seized his servants, treated them spitefully, and killed them. 7 But when the king heard about it, he was furious. And he sent out his armies, destroyed those murderers, and burned up their city. 8 Then he said to his servants, ‘The wedding is ready, but those who were invited were not worthy. 9 Therefore go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding.’ 10 So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good. And the wedding hall was filled with guests.

11 But when the king came in to see the guests, he saw a man there who did not have on a wedding garment. 12 So he said to him, ‘Friend, how did you come in here without a wedding garment?’ And he was speechless. 13 Then the king said to the servants, ‘Bind him hand and foot, take him away, andr cast him into outer darkness; there will be weeping and gnashing of teeth.’

14 For many are called, but few are chosen.”


The Pharisees: Is It Lawful to Pay Taxes to Caesar?

15 Then the Pharisees went and plotted how they might entangle Him in His talk. 16 And they sent to Him their disciples with the Herodians, saying, “Teacher, we know that You are true, and teach the way of God in truth; nor do You care about anyone, for You do not regard the person of men. 17 Tell us, therefore, what do You think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?”

18 But Jesus perceived their wickedness, and said, “Why do you test Me, you hypocrites? 19 Show Me the tax money.”

So they brought Him a denarius.

20 And He said to them, “Whose image and inscription is this?”

21 They said to Him, “Caesar's.”

And He said to them, “Render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's.” 22 When they had heard these words, they marveled, and left Him and went their way.


The Sadducees: What About the Resurrection?

23 The same day the Sadducees, who say there is no resurrection, came to Him and asked Him, 24 saying: “Teacher, Moses said that if a man dies, having no children, his brother shall marry his wife and raise up offspring for his brother. 25 Now there were with us seven brothers. The first died after he had married, and having no offspring, left his wife to his brother. 26 Likewise the second also, and the third, even to the seventh. 27 Last of all the woman died also. 28 Therefore, in the resurrection, whose wife of the seven will she be? For they all had her.”

29 Jesus answered and said to them, “You are mistaken, not knowing the Scriptures nor the power of God. 30 For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of Gods in heaven. 31 But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God, saying, 32 “I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob’t ? God is not the God of the dead, but of the living.” 33 And when the multitudes heard this, they were astonished at His teaching.


The Scribes: Which Is the First Commandment of All?

34 But when the Pharisees heard that He had silenced the Sadducees, they gathered together. 35 Then one of them, a lawyer, asked Him a question, testing Him, and saying, 36 “Teacher, which is the great commandment in the law?”

37 Jesus said to him, “ ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’u 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like it: ‘You shall love your neighbor as yourself.’v 40 On these two commandments hang all the Law and the Prophets.”


Jesus: How Can David Call His Descendant Lord?

41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, 42 saying, “What do you think about the Christ? Whose Son is He?”

They said to Him, “The Son of David.”

43 He said to them, “How then does David in the Spirit call Him ‘Lord,’ saying:
44 “The Lord said to my Lord,
‘Sit at My right hand,
Till I make Your enemies Your footstool’w ”?


45 If David then calls Him ‘Lord,’ how is He his Son?” 46 And no one was able to answer Him a word, nor from that day on did anyone dare question Him anymore.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 22:13 22:13 r NU-Text omits take him away, and.22:30 s NU-Text omits of God.22:32 t Exodus 3:6, 1522:37 u Deuteronomy 6:522:39 v Leviticus 19:1822:44 w Psalm 110:1

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright