Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 23:1 tote o ihsou" elalhsen toi" ocloi" kai toi" maqhtai" autou   2 legwn epi th" mwsew" kaqedra" ekaqisan oi grammatei" kai oi farisaioi   3 panta oun osa ean eipwsin umin threin threite kai poieite kata de ta erga autwn mh poieite legousin gar kai ou poiousin   4 desmeuousin gar fortia barea kai dusbastakta kai epitiqeasin epi tou" wmou" twn anqrwpwn tw de daktulw autwn ou qelousin kinhsai auta   5 panta de ta erga autwn poiousin pro" to qeaqhnai toi" anqrwpoi" platunousin de ta fulakthria autwn kai megalunousin ta kraspeda twn imatiwn autwn   6 filousin te thn prwtoklisian en toi" deipnoi" kai ta" prwtokaqedria" en tai" sunagwgai"   7 kai tou" aspasmou" en tai" agorai" kai kaleisqai upo twn anqrwpwn rabbi rabbi   8 umei" de mh klhqhte rabbi ei" gar estin umwn o kaqhghth" o cristo" pante" de umei" adelfoi este   9 kai patera mh kaleshte umwn epi th" gh" ei" gar estin o pathr umwn o en toi" ouranoi"   10 mhde klhqhte kaqhghtai ei" gar umwn estin o kaqhghth" o cristo"   11 o de meizwn umwn estai umwn diakono"   12 osti" de uywsei eauton tapeinwqhsetai kai osti" tapeinwsei eauton uywqhsetai   13 [23:14] ouai umin grammatei" kai farisaioi upokritai oti kleiete thn basileian twn ouranwn emprosqen twn anqrwpwn umei" gar ouk eisercesqe oude tou" eisercomenou" afiete eiselqein   14 [23:13] ouai de umin grammatei" kai farisaioi upokritai oti katesqiete ta" oikia" twn chrwn kai profasei makra proseucomenoi dia touto lhyesqe perissoteron krima   15 ouai umin grammatei" kai farisaioi upokritai oti periagete thn qalassan kai thn xhran poihsai ena proshluton kai otan genhtai poieite auton uion geennh" diploteron umwn   16 ouai umin odhgoi tufloi oi legonte" o" an omosh en tw naw ouden estin o" d an omosh en tw crusw tou naou ofeilei   17 mwroi kai tufloi ti" gar meizwn estin o cruso" h o nao" o agiazwn ton cruson   18 kai o" ean omosh en tw qusiasthriw ouden estin o" d an omosh en tw dwrw tw epanw autou ofeilei   19 mwroi kai tufloi ti gar meizon to dwron h to qusiasthrion to agiazon to dwron   20 o oun omosa" en tw qusiasthriw omnuei en autw kai en pasin toi" epanw autou   21 kai o omosa" en tw naw omnuei en autw kai en tw katoikhsanti auton   22 kai o omosa" en tw ouranw omnuei en tw qronw tou qeou kai en tw kaqhmenw epanw autou   23 ouai umin grammatei" kai farisaioi upokritai oti apodekatoute to hduosmon kai to anhqon kai to kuminon kai afhkate ta barutera tou nomou thn krisin kai ton eleon kai thn pistin tauta edei poihsai kakeina mh afienai   24 odhgoi tufloi oi diulizonte" ton kwnwpa thn de kamhlon katapinonte"   25 ouai umin grammatei" kai farisaioi upokritai oti kaqarizete to exwqen tou pothriou kai th" paroyido" eswqen de gemousin ex arpagh" kai adikia"   26 farisaie tufle kaqarison prwton to ento" tou pothriou kai th" paroyido" ina genhtai kai to ekto" autwn kaqaron   27 ouai umin grammatei" kai farisaioi upokritai oti paromoiazete tafoi" kekoniamenoi" oitine" exwqen men fainontai wraioi eswqen de gemousin ostewn nekrwn kai pash" akaqarsia"   28 outw" kai umei" exwqen men fainesqe toi" anqrwpoi" dikaioi eswqen de mestoi este upokrisew" kai anomia"   29 ouai umin grammatei" kai farisaioi upokritai oti oikodomeite tou" tafou" twn profhtwn kai kosmeite ta mnhmeia twn dikaiwn   30 kai legete ei hmen en tai" hmerai" twn paterwn hmwn ouk an hmen koinwnoi autwn en tw aimati twn profhtwn   31 wste martureite eautoi" oti uioi este twn foneusantwn tou" profhta"   32 kai umei" plhrwsate to metron twn paterwn umwn   33 ofei" gennhmata ecidnwn pw" fughte apo th" krisew" th" geennh"   34 dia touto idou egw apostellw pro" uma" profhta" kai sofou" kai grammatei" kai ex autwn apokteneite kai staurwsete kai ex autwn mastigwsete en tai" sunagwgai" umwn kai diwxete apo polew" ei" polin   35 opw" elqh ef uma" pan aima dikaion ekcunomenon epi th" gh" apo tou aimato" abel tou dikaiou ew" tou aimato" zacariou uiou baraciou on efoneusate metaxu tou naou kai tou qusiasthriou   36 amhn legw umin oti hxei panta tauta epi thn genean tauthn   37 ierousalhm ierousalhm h apoktenousa tou" profhta" kai liqobolousa tou" apestalmenou" pro" authn posaki" hqelhsa episunagagein ta tekna sou on tropon episunagei orni" ta nossia eauth" upo ta" pteruga" kai ouk hqelhsate   38 idou afietai umin o oiko" umwn erhmo"   39 legw gar umin ou mh me idhte ap arti ew" an eiphte euloghmeno" o ercomeno" en onomati kuriou


 

(NKJV) Matthew 23:1


Chapter 23

Woe to the Scribes and Pharisees
1 Then Jesus spoke to the multitudes and to His disciples, 2 saying: “The scribes and the Pharisees sit in Moses’ seat. 3 Therefore whatever they tell you to observe,x that observe and do, but do not do according to their works; for they say, and do not do. 4 For they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers. 5 But all their works they do to be seen by men. They make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments. 6 They love the best places at feasts, the best seats in the synagogues, 7 greetings in the marketplaces, and to be called by men, ‘Rabbi, Rabbi.’ 8 But you, do not be called “Rabbi’; for One is your Teacher, the Christ,y and you are all brethren. 9 Do not call anyone on earth your father; for One is your Father, He who is in heaven. 10 And do not be called teachers; for One is your Teacher, the Christ. 11 But he who is greatest among you shall be your servant. 12 And whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.

13 But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you shut up the kingdom of heaven against men; for you neither go in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in. 14 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you devour widows’ houses, and for a pretense make long prayers. Therefore you will receive greater condemnation.z

15 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you travel land and sea to win one proselyte, and when he is won, you make him twice as much a son of hell as yourselves.

16 Woe to you, blind guides, who say, ‘Whoever swears by the temple, it is nothing; but whoever swears by the gold of the temple, he is obliged to perform it. 17 Fools and blind! For which is greater, the gold or the temple that sanctifiesa the gold? 18 And, “Whoever swears by the altar, it is nothing; but whoever swears by the gift that is on it, he is obliged to perform it. 19 Fools and blind! For which is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift? 20 Therefore he who swears by the altar, swears by it and by all things on it. 21 He who swears by the temple, swears by it and by Him who dwellsb in it. 22 And he who swears by heaven, swears by the throne of God and by Him who sits on it.

23 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you pay tithe of mint and anise and cummin, and have neglected the weightier matters of the law: justice and mercy and faith. These you ought to have done, without leaving the others undone. 24 Blind guides, who strain out a gnat and swallow a camel!

25 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortion and self-indulgence.c 26 Blind Pharisee, first cleanse the inside of the cup and dish, that the outside of them may be clean also.

27 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. 28 Even so you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness.

29 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Because you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, 30 and say, ‘If we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.’

31 Therefore you are witnesses against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets. 32 Fill up, then, the measure of your fathers’ guilt. 33 Serpents, brood of vipers! How can you escape the condemnation of hell? 34 Therefore, indeed, I send you prophets, wise men, and scribes: some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city, 35 that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. 36 Assuredly, I say to you, all these things will come upon this generation.


Jesus Laments over Jerusalem

37 O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her! How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing! 38 See! Your house is left to you desolate; 39 for I say to you, you shall see Me no more till you say, ‘Blessed is He who comes in the name of the Lord!d
(NKJV Notes) Matthew 23:3 23:3 x NU-Text omits to observe.23:8 y NU-Text omits the Christ.23:14 z NU-Text omits this verse.23:17 a NU-Text reads sanctified.23:21 b M-Text reads dwelt.23:25 c M-Text reads unrighteousness.23:39 d Psalm 118:26

NKJV Copyright