Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Matthew 25:1 tote omoiwqhsetai h basileia twn ouranwn deka parqenoi" aitine" labousai ta" lampada" autwn exhlqon ei" apanthsin tou numfiou   2 pente de hsan ex autwn fronimoi kai ai pente mwrai   3 aitine" mwrai labousai ta" lampada" eautwn ouk elabon meq eautwn elaion   4 ai de fronimoi elabon elaion en toi" aggeioi" autwn meta twn lampadwn autwn   5 cronizonto" de tou numfiou enustaxan pasai kai ekaqeudon   6 mesh" de nukto" kraugh gegonen idou o numfio" ercetai exercesqe ei" apanthsin autou   7 tote hgerqhsan pasai ai parqenoi ekeinai kai ekosmhsan ta" lampada" autwn   8 ai de mwrai tai" fronimoi" eipon dote hmin ek tou elaiou umwn oti ai lampade" hmwn sbennuntai   9 apekriqhsan de ai fronimoi legousai mhpote ouk arkesh hmin kai umin poreuesqe de mallon pro" tou" pwlounta" kai agorasate eautai"   10 apercomenwn de autwn agorasai hlqen o numfio" kai ai etoimoi eishlqon met autou ei" tou" gamou" kai ekleisqh h qura   11 usteron de ercontai kai ai loipai parqenoi legousai kurie kurie anoixon hmin   12 o de apokriqei" eipen amhn legw umin ouk oida uma"   13 grhgoreite oun oti ouk oidate thn hmeran oude thn wran en h o uio" tou anqrwpou ercetai   14 wsper gar anqrwpo" apodhmwn ekalesen tou" idiou" doulou" kai paredwken autoi" ta uparconta autou   15 kai w men edwken pente talanta w de duo w de en ekastw kata thn idian dunamin kai apedhmhsen euqew"   16 poreuqei" de o ta pente talanta labwn eirgasato en autoi" kai epoihsen alla pente talanta   17 wsautw" kai o ta duo ekerdhsen kai auto" alla duo   18 o de to en labwn apelqwn wruxen en th gh kai apekruyen to argurion tou kuriou autou   19 meta de cronon polun ercetai o kurio" twn doulwn ekeinwn kai sunairei met autwn logon   20 kai proselqwn o ta pente talanta labwn proshnegken alla pente talanta legwn kurie pente talanta moi paredwka" ide alla pente talanta ekerdhsa ep autoi"   21 efh de autw o kurio" autou eu doule agaqe kai piste epi oliga h" pisto" epi pollwn se katasthsw eiselqe ei" thn caran tou kuriou sou   22 proselqwn de kai o ta duo talanta labwn eipen kurie duo talanta moi paredwka" ide alla duo talanta ekerdhsa ep autoi"   23 efh autw o kurio" autou eu doule agaqe kai piste epi oliga h" pisto" epi pollwn se katasthsw eiselqe ei" thn caran tou kuriou sou   24 proselqwn de kai o to en talanton eilhfw" eipen kurie egnwn se oti sklhro" ei anqrwpo" qerizwn opou ouk espeira" kai sunagwn oqen ou dieskorpisa"   25 kai fobhqei" apelqwn ekruya to talanton sou en th gh ide ecei" to son   26 apokriqei" de o kurio" autou eipen autw ponhre doule kai oknhre hdei" oti qerizw opou ouk espeira kai sunagw oqen ou dieskorpisa   27 edei oun se balein to argurion mou toi" trapezitai" kai elqwn egw ekomisamhn an to emon sun tokw   28 arate oun ap autou to talanton kai dote tw econti ta deka talanta   29 tw gar econti panti doqhsetai kai perisseuqhsetai apo de tou mh econto" kai o ecei arqhsetai ap autou   30 kai ton acreion doulon ekballete ei" to skoto" to exwteron ekei estai o klauqmo" kai o brugmo" twn odontwn   31 otan de elqh o uio" tou anqrwpou en th doxh autou kai pante" oi agioi aggeloi met autou tote kaqisei epi qronou doxh" autou   32 kai sunacqhsetai emprosqen autou panta ta eqnh kai aforiei autou" ap allhlwn wsper o poimhn aforizei ta probata apo twn erifwn   33 kai sthsei ta men probata ek dexiwn autou ta de erifia ex euwnumwn   34 tote erei o basileu" toi" ek dexiwn autou deute oi euloghmenoi tou patro" mou klhronomhsate thn htoimasmenhn umin basileian apo katabolh" kosmou   35 epeinasa gar kai edwkate moi fagein ediyhsa kai epotisate me xeno" hmhn kai sunhgagete me   36 gumno" kai periebalete me hsqenhsa kai epeskeyasqe me en fulakh hmhn kai hlqete pro" me   37 tote apokriqhsontai autw oi dikaioi legonte" kurie pote se eidomen peinwnta kai eqreyamen h diywnta kai epotisamen   38 pote de se eidomen xenon kai sunhgagomen h gumnon kai periebalomen   39 pote de se eidomen asqenh h en fulakh kai hlqomen pro" se   40 kai apokriqei" o basileu" erei autoi" amhn legw umin ef oson epoihsate eni toutwn twn adelfwn mou twn elacistwn emoi epoihsate   41 tote erei kai toi" ex euwnumwn poreuesqe ap emou oi kathramenoi ei" to pur to aiwnion to htoimasmenon tw diabolw kai toi" aggeloi" autou   42 epeinasa gar kai ouk edwkate moi fagein ediyhsa kai ouk epotisate me   43 xeno" hmhn kai ou sunhgagete me gumno" kai ou periebalete me asqenh" kai en fulakh kai ouk epeskeyasqe me   44 tote apokriqhsontai autw kai autoi legonte" kurie pote se eidomen peinwnta h diywnta h xenon h gumnon h asqenh h en fulakh kai ou dihkonhsamen soi   45 tote apokriqhsetai autoi" legwn amhn legw umin ef oson ouk epoihsate eni toutwn twn elacistwn oude emoi epoihsate   46 kai apeleusontai outoi ei" kolasin aiwnion oi de dikaioi ei" zwhn aiwnionCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 25:1


Chapter 25

The Parable of the Wise and Foolish Virgins
1 Then the kingdom of heaven shall be likened to ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 2 Now five of them were wise, and five were foolish. 3 Those who were foolish took their lamps and took no oil with them, 4 but the wise took oil in their vessels with their lamps. 5 But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept.

6 And at midnight a cry was heard: ‘Behold, the bridegroom is coming;l go out to meet him!’ 7 Then all those virgins arose and trimmed their lamps. 8 And the foolish said to the wise, ‘Give us some of your oil, for our lamps are going out.’ 9 But the wise answered, saying, ‘No, lest there should not be enough for us and you; but go rather to those who sell, and buy for yourselves.’ 10 And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding; and the door was shut.

11 Afterward the other virgins came also, saying, ‘Lord, Lord, open to us!’ 12 But he answered and said, ‘Assuredly, I say to you, I do not know you.’

13 Watch therefore, for you know neither the day nor the hourm in which the Son of Man is coming.


The Parable of the Talents

14 For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. 15 And to one he gave five talents, to another two, and to another one, to each according to his own ability; and immediately he went on a journey. 16 Then he who had received the five talents went and traded with them, and made another five talents. 17 And likewise he who had received two gained two more also. 18 But he who had received one went and dug in the ground, and hid his lord's money. 19 After a long time the lord of those servants came and settled accounts with them.

20 So he who had received five talents came and brought five other talents, saying, ‘Lord, you delivered to me five talents; look, I have gained five more talents besides them.’ 21 His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’ 22 He also who had received two talents came and said, ‘Lord, you delivered to me two talents; look, I have gained two more talents besides them.’ 23 His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’

24 Then he who had received the one talent came and said, ‘Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. 25 And I was afraid, and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours.’

26 But his lord answered and said to him, ‘You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. 27 So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. 28 So take the talent from him, and give it to him who has ten talents.

29 For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance; but from him who does not have, even what he has will be taken away. 30 And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth.’


The Son of Man Will Judge the Nations

31 When the Son of Man comes in His glory, and all the holyn angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. 32 All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. 33 And He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left. 34 Then the King will say to those on His right hand, ‘Come, you blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: 35 for I was hungry and you gave Me food; I was thirsty and you gave Me drink; I was a stranger and you took Me in; 36 I was naked and you clothed Me; I was sick and you visited Me; I was in prison and you came to Me.’

37 Then the righteous will answer Him, saying, ‘Lord, when did we see You hungry and feed You, or thirsty and give You drink? 38 When did we see You a stranger and take You in, or naked and clothe You? 39 Or when did we see You sick, or in prison, and come to You?’ 40 And the King will answer and say to them, ‘Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these My brethren, you did it to Me.’

41 Then He will also say to those on the left hand, ‘Depart from Me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels: 42 for I was hungry and you gave Me no food; I was thirsty and you gave Me no drink; 43 I was a stranger and you did not take Me in, naked and you did not clothe Me, sick and in prison and you did not visit Me.’

44 Then they also will answer Him,o saying, ‘Lord, when did we see You hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to You?’ 45 Then He will answer them, saying, ‘Assuredly, I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to Me.’ 46 And these will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 25:6 25:6 l NU-Text omits is coming.25:13 m NU-Text omits the rest of this verse.25:31 n NU-Text omits holy.25:44 o NU-Text and M-Text omit Him.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright