Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 26:1 kai egeneto ote etelesen o ihsou" panta" tou" logou" toutou" eipen toi" maqhtai" autou   2 oidate oti meta duo hmera" to pasca ginetai kai o uio" tou anqrwpou paradidotai ei" to staurwqhnai   3 tote sunhcqhsan oi arcierei" kai oi grammatei" kai oi presbuteroi tou laou ei" thn aulhn tou arcierew" tou legomenou kaiafa   4 kai sunebouleusanto ina ton ihsoun dolw krathswsin kai apokteinwsin   5 elegon de mh en th eorth ina mh qorubo" genhtai en tw law   6 tou de ihsou genomenou en bhqania en oikia simwno" tou leprou   7 proshlqen autw gunh alabastron murou ecousa barutimou kai kateceen epi thn kefalhn autou anakeimenou   8 idonte" de oi maqhtai autou hganakthsan legonte" ei" ti h apwleia auth   9 hdunato gar touto to muron praqhnai pollou kai doqhnai [toi"] ptwcoi"   10 gnou" de o ihsou" eipen autoi" ti kopou" parecete th gunaiki ergon gar kalon eirgasato ei" eme   11 pantote gar tou" ptwcou" ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete   12 balousa gar auth to muron touto epi tou swmato" mou pro" to entafiasai me epoihsen   13 amhn legw umin opou ean khrucqh to euaggelion touto en olw tw kosmw lalhqhsetai kai o epoihsen auth ei" mnhmosunon auth"   14 tote poreuqei" ei" twn dwdeka o legomeno" iouda" iskariwth" pro" tou" arcierei"   15 eipen ti qelete moi dounai kagw umin paradwsw auton oi de esthsan autw triakonta arguria   16 kai apo tote ezhtei eukairian ina auton paradw   17 th de prwth twn azumwn proshlqon oi maqhtai tw ihsou legonte" autw pou qelei" etoimasomen soi fagein to pasca   18 o de eipen upagete ei" thn polin pro" ton deina kai eipate autw o didaskalo" legei o kairo" mou eggu" estin pro" se poiw to pasca meta twn maqhtwn mou   19 kai epoihsan oi maqhtai w" sunetaxen autoi" o ihsou" kai htoimasan to pasca   20 oyia" de genomenh" anekeito meta twn dwdeka   21 kai esqiontwn autwn eipen amhn legw umin oti ei" ex umwn paradwsei me   22 kai lupoumenoi sfodra hrxanto legein autw ekasto" autwn mhti egw eimi kurie   23 o de apokriqei" eipen o embaya" met emou en tw trubliw thn ceira outo" me paradwsei   24 o men uio" tou anqrwpou upagei kaqw" gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uio" tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpo" ekeino"   25 apokriqei" de iouda" o paradidou" auton eipen mhti egw eimi rabbi legei autw su eipa"   26 esqiontwn de autwn labwn o ihsou" ton arton kai eucaristhsa" eklasen kai edidou toi" maqhtai" kai eipen labete fagete touto estin to swma mou   27 kai labwn to pothrion kai eucaristhsa" edwken autoi" legwn piete ex autou pante"   28 touto gar estin to aima mou to th" kainh" diaqhkh" to peri pollwn ekcunomenon ei" afesin amartiwn   29 legw de umin oti ou mh piw ap arti ek toutou tou gennhmato" th" ampelou ew" th" hmera" ekeinh" otan auto pinw meq umwn kainon en th basileia tou patro" mou   30 kai umnhsante" exhlqon ei" to oro" twn elaiwn   31 tote legei autoi" o ihsou" pante" umei" skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth gegraptai gar pataxw ton poimena kai diaskorpisqhsetai ta probata th" poimnh"   32 meta de to egerqhnai me proaxw uma" ei" thn galilaian   33 apokriqei" de o petro" eipen autw ei pante" skandalisqhsontai en soi egw [de] oudepote skandalisqhsomai   34 efh autw o ihsou" amhn legw soi oti en tauth th nukti prin alektora fwnhsai tri" aparnhsh me   35 legei autw o petro" kan deh me sun soi apoqanein ou mh se aparnhswmai omoiw" de kai pante" oi maqhtai eipon   36 tote ercetai met autwn o ihsou" ei" cwrion legomenon geqshmanh kai legei toi" maqhtai" kaqisate autou ew" ou apelqwn proseuxwmai ekei   37 kai paralabwn ton petron kai tou" duo uiou" zebedaiou hrxato lupeisqai kai adhmonein   38 tote legei autoi" o ihsou" perilupo" estin h yuch mou ew" qanatou meinate wde kai grhgoreite met emou   39 kai proselqwn mikron epesen epi proswpon autou proseucomeno" kai legwn pater mou ei dunaton estin parelqetw ap emou to pothrion touto plhn ouc w" egw qelw all w" su   40 kai ercetai pro" tou" maqhta" kai euriskei autou" kaqeudonta" kai legei tw petrw outw" ouk iscusate mian wran grhgorhsai met emou   41 grhgoreite kai proseucesqe ina mh eiselqhte ei" peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenh"   42 palin ek deuterou apelqwn proshuxato legwn pater mou ei ou dunatai touto to pothrion parelqein ap emou ean mh auto piw genhqhtw to qelhma sou   43 kai elqwn euriskei autou" palin kaqeudonta" hsan gar autwn oi ofqalmoi bebarhmenoi   44 kai afei" autou" apelqwn palin proshuxato ek tritou ton auton logon eipwn   45 tote ercetai pro" tou" maqhta" autou kai legei autoi" kaqeudete to loipon kai anapauesqe idou hggiken h wra kai o uio" tou anqrwpou paradidotai ei" ceira" amartwlwn   46 egeiresqe agwmen idou hggiken o paradidou" me   47 kai eti autou lalounto" idou iouda" ei" twn dwdeka hlqen kai met autou oclo" polu" meta macairwn kai xulwn apo twn arcierewn kai presbuterwn tou laou   48 o de paradidou" auton edwken autoi" shmeion legwn on an filhsw auto" estin krathsate auton   49 kai euqew" proselqwn tw ihsou eipen caire rabbi kai katefilhsen auton   50 o de ihsou" eipen autw etaire ef w parei tote proselqonte" epebalon ta" ceira" epi ton ihsoun kai ekrathsan auton   51 kai idou ei" twn meta ihsou ekteina" thn ceira apespasen thn macairan autou kai pataxa" ton doulon tou arcierew" afeilen autou to wtion   52 tote legei autw o ihsou" apostreyon sou thn macairan ei" ton topon auth" pante" gar oi labonte" macairan en macaira apoqanountai   53 h dokei" oti ou dunamai arti parakalesai ton patera mou kai parasthsei moi pleiou" h dwdeka legewna" aggelwn   54 pw" oun plhrwqwsin ai grafai oti outw" dei genesqai   55 en ekeinh th wra eipen o ihsou" toi" ocloi" w" epi lhsthn exhlqete meta macairwn kai xulwn sullabein me kaq hmeran pro" uma" ekaqezomhn didaskwn en tw ierw kai ouk ekrathsate me   56 touto de olon gegonen ina plhrwqwsin ai grafai twn profhtwn tote oi maqhtai pante" afente" auton efugon   57 oi de krathsante" ton ihsoun aphgagon pro" kaiafan ton arcierea opou oi grammatei" kai oi presbuteroi sunhcqhsan   58 o de petro" hkolouqei autw apo makroqen ew" th" aulh" tou arcierew" kai eiselqwn esw ekaqhto meta twn uphretwn idein to telo"   59 oi de arcierei" kai oi presbuteroi kai to sunedrion olon ezhtoun yeudomarturian kata tou ihsou opw" qanatwswsin auton   60 kai ouc euron kai pollwn yeudomarturwn proselqontwn ouc euron   61 usteron de proselqonte" duo yeudomarture" eipon outo" efh dunamai katalusai ton naon tou qeou kai dia triwn hmerwn oikodomhsai auton   62 kai anasta" o arciereu" eipen autw ouden apokrinh ti outoi sou katamarturousin   63 o de ihsou" esiwpa kai apokriqei" o arciereu" eipen autw exorkizw se kata tou qeou tou zwnto" ina hmin eiph" ei su ei o cristo" o uio" tou qeou   64 legei autw o ihsou" su eipa" plhn legw umin ap arti oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn th" dunamew" kai ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou   65 tote o arciereu" dierrhxen ta imatia autou legwn oti eblasfhmhsen ti eti creian ecomen marturwn ide nun hkousate thn blasfhmian autou   66 ti umin dokei oi de apokriqente" eipon enoco" qanatou estin   67 tote eneptusan ei" to proswpon autou kai ekolafisan auton oi de errapisan   68 legonte" profhteuson hmin criste ti" estin o paisa" se   69 o de petro" exw ekaqhto en th aulh kai proshlqen autw mia paidiskh legousa kai su hsqa meta ihsou tou galilaiou   70 o de hrnhsato emprosqen autwn pantwn legwn ouk oida ti legei"   71 exelqonta de auton ei" ton pulwna eiden auton allh kai legei autoi" ekei kai outo" hn meta ihsou tou nazwraiou   72 kai palin hrnhsato meq orkou oti ouk oida ton anqrwpon   73 meta mikron de proselqonte" oi estwte" eipon tw petrw alhqw" kai su ex autwn ei kai gar h lalia sou dhlon se poiei   74 tote hrxato kataqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon kai euqew" alektwr efwnhsen   75 kai emnhsqh o petro" tou rhmato" tou ihsou eirhkoto" autw oti prin alektora fwnhsai tri" aparnhsh me kai exelqwn exw eklausen pikrw"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 26:1


Chapter 26

The Plot to Kill Jesus
1 Now it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, that He said to His disciples, 2 You know that after two days is the Passover, and the Son of Man will be delivered up to be crucified.”

3 Then the chief priests, the scribes,p and the elders of the people assembled at the palace of the high priest, who was called Caiaphas, 4 and plotted to take Jesus by trickery and kill Him. 5 But they said, “Not during the feast, lest there be an uproar among the people.”


The Anointing at Bethany

6 And when Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper, 7 a woman came to Him having an alabaster flask of very costly fragrant oil, and she poured it on His head as He sat at the table. 8 But when His disciples saw it, they were indignant, saying, “Why this waste? 9 For this fragrant oil might have been sold for much and given to the poor.”

10 But when Jesus was aware of it, He said to them, “Why do you trouble the woman? For she has done a good work for Me. 11 For you have the poor with you always, but Me you do not have always. 12 For in pouring this fragrant oil on My body, she did it for My burial. 13 Assuredly, I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her.”


Judas Agrees to Betray Jesus

14 Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went to the chief priests 15 and said, “What are you willing to give me if I deliver Him to you?” And they counted out to him thirty pieces of silver. 16 So from that time he sought opportunity to betray Him.


Jesus Celebrates Passover with His Disciples

17 Now on the first day of the Feast of the Unleavened Bread the disciples came to Jesus, saying to Him, “Where do You want us to prepare for You to eat the Passover?”

18 And He said, “Go into the city to a certain man, and say to him, ‘The Teacher says, “My time is at hand; I will keep the Passover at your house with My disciples.” ’ ”

19 So the disciples did as Jesus had directed them; and they prepared the Passover.

20 When evening had come, He sat down with the twelve. 21 Now as they were eating, He said, “Assuredly, I say to you, one of you will betray Me.”

22 And they were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to Him, “Lord, is it I?”

23 He answered and said, “He who dipped his hand with Me in the dish will betray Me. 24 The Son of Man indeed goes just as it is written of Him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been good for that man if he had not been born.”

25 Then Judas, who was betraying Him, answered and said, “Rabbi, is it I?”

He said to him, “You have said it.”


Jesus Institutes the Lord's Supper

26 And as they were eating, Jesus took bread, blessedq and broke it, and gave it to the disciples and said, “Take, eat; this is My body.”

27 Then He took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, “Drink from it, all of you. 28 For this is My blood of the newr covenant, which is shed for many for the remission of sins. 29 But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in My Father's kingdom.”

30 And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives.


Jesus Predicts Peter's Denial

31 Then Jesus said to them, “All of you will be made to stumble because of Me this night, for it is written:

‘I will strike the Shepherd,
And the sheep of the flock will be scattered.’s


32 But after I have been raised, I will go before you to Galilee.”

33 Peter answered and said to Him, “Even if all are made to stumble because of You, I will never be made to stumble.”

34 Jesus said to him, “Assuredly, I say to you that this night, before the rooster crows, you will deny Me three times.”

35 Peter said to Him, “Even if I have to die with You, I will not deny You!”

And so said all the disciples.


The Prayer in the Garden

36 Then Jesus came with them to a place called Gethsemane, and said to the disciples, “Sit here while I go and pray over there.” 37 And He took with Him Peter and the two sons of Zebedee, and He began to be sorrowful and deeply distressed. 38 Then He said to them, “My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with Me.”

39 He went a little farther and fell on His face, and prayed, saying, “O My Father, if it is possible, let this cup pass from Me; nevertheless, not as I will, but as You will.

40 Then He came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, “What! Could you not watch with Me one hour? 41 Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.”

42 Again, a second time, He went away and prayed, saying, “O My Father, if this cup cannot pass away from Me unlesst I drink it, Your will be done.” 43 And He came and found them asleep again, for their eyes were heavy.

44 So He left them, went away again, and prayed the third time, saying the same words. 45 Then He came to His disciples and said to them, “Are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. 46 Rise, let us be going. See, My betrayer is at hand.”


Betrayal and Arrest in Gethsemane

47 And while He was still speaking, behold, Judas, one of the twelve, with a great multitude with swords and clubs, came from the chief priests and elders of the people.

48 Now His betrayer had given them a sign, saying, “Whomever I kiss, He is the One; seize Him.” 49 Immediately he went up to Jesus and said, “Greetings, Rabbi!” and kissed Him.

50 But Jesus said to him, “Friend, why have you come?”

Then they came and laid hands on Jesus and took Him. 51 And suddenly, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword, struck the servant of the high priest, and cut off his ear.

52 But Jesus said to him, “Put your sword in its place, for all who take the sword will perishu by the sword. 53 Or do you think that I cannot now pray to My Father, and He will provide Me with more than twelve legions of angels? 54 How then could the Scriptures be fulfilled, that it must happen thus?”

55 In that hour Jesus said to the multitudes, “Have you come out, as against a robber, with swords and clubs to take Me? I sat daily with you, teaching in the temple, and you did not seize Me. 56 But all this was done that the Scriptures of the prophets might be fulfilled.”

Then all the disciples forsook Him and fled.


Jesus Faces the Sanhedrin

57 And those who had laid hold of Jesus led Him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. 58 But Peter followed Him at a distance to the high priest's courtyard. And he went in and sat with the servants to see the end.

59 Now the chief priests, the elders,v and all the council sought false testimony against Jesus to put Him to death, 60 but found none. Even though many false witnesses came forward, they found none.w But at last two false witnessesx came forward 61 and said, “This fellow said, ‘I am able to destroy the temple of God and to build it in three days.’ ”

62 And the high priest arose and said to Him, “Do You answer nothing? What is it these men testify against You?” 63 But Jesus kept silent. And the high priest answered and said to Him, “I put You under oath by the living God: Tell us if You are the Christ, the Son of God!”

64 Jesus said to him, “It is as you said. Nevertheless, I say to you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Power, and coming on the clouds of heaven.”

65 Then the high priest tore his clothes, saying, “He has spoken blasphemy! What further need do we have of witnesses? Look, now you have heard His blasphemy! 66 What do you think?”

They answered and said, “He is deserving of death.”

67 Then they spat in His face and beat Him; and others struck Him with the palms of their hands, 68 saying, “Prophesy to us, Christ! Who is the one who struck You?”


Peter Denies Jesus, and Weeps Bitterly

69 Now Peter sat outside in the courtyard. And a servant girl came to him, saying, “You also were with Jesus of Galilee.”

70 But he denied it before them all, saying, “I do not know what you are saying.”

71 And when he had gone out to the gateway, another girl saw him and said to those who were there, “This fellow also was with Jesus of Nazareth.”

72 But again he denied with an oath, “I do not know the Man!”

73 And a little later those who stood by came up and said to Peter, “Surely you also are one of them, for your speech betrays you.”

74 Then he began to curse and swear, saying, “I do not know the Man!”

Immediately a rooster crowed. 75 And Peter remembered the word of Jesus who had said to him, “Before the rooster crows, you will deny Me three times.” So he went out and wept bitterly.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 26:3 26:3 p NU-Text omits the scribes.26:26 q M-Text reads gave thanks for.26:28 r NU-Text omits new.26:31 s Zechariah 13:726:42 t NU-Text reads if this may not pass away unless.26:52 u M-Text reads die.26:59 v NU-Text omits the elders.26:60 w NU-Text puts a comma after but found none, does not capitalize Even, and omits they found none.26:60 x NU-Text omits false witnesses.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright