Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 27:1 prwia" de genomenh" sumboulion elabon pante" oi arcierei" kai oi presbuteroi tou laou kata tou ihsou wste qanatwsai auton   2 kai dhsante" auton aphgagon kai paredwkan auton pontiw pilatw tw hgemoni   3 tote idwn iouda" o paradidou" auton oti katekriqh metamelhqei" apestreyen ta triakonta arguria toi" arciereusin kai toi" presbuteroi"   4 legwn hmarton paradou" aima aqwon oi de eipon ti pro" hma" su oyei   5 kai riya" ta arguria en tw naw anecwrhsen kai apelqwn aphgxato   6 oi de arcierei" labonte" ta arguria eipon ouk exestin balein auta ei" ton korbanan epei timh aimato" estin   7 sumboulion de labonte" hgorasan ex autwn ton agron tou keramew" ei" tafhn toi" xenoi"   8 dio eklhqh o agro" ekeino" agro" aimato" ew" th" shmeron   9 tote eplhrwqh to rhqen dia ieremiou tou profhtou legonto" kai elabon ta triakonta arguria thn timhn tou tetimhmenou on etimhsanto apo uiwn israhl   10 kai edwkan auta ei" ton agron tou keramew" kaqa sunetaxen moi kurio"   11 o de ihsou" esth emprosqen tou hgemono" kai ephrwthsen auton o hgemwn legwn su ei o basileu" twn ioudaiwn o de ihsou" efh autw su legei"   12 kai en tw kathgoreisqai auton upo twn arcierewn kai twn presbuterwn ouden apekrinato   13 tote legei autw o pilato" ouk akouei" posa sou katamarturousin   14 kai ouk apekriqh autw pro" oude en rhma wste qaumazein ton hgemona lian   15 kata de eorthn eiwqei o hgemwn apoluein ena tw oclw desmion on hqelon   16 eicon de tote desmion epishmon legomenon barabban   17 sunhgmenwn oun autwn eipen autoi" o pilato" tina qelete apolusw umin barabban h ihsoun ton legomenon criston   18 hdei gar oti dia fqonon paredwkan auton   19 kaqhmenou de autou epi tou bhmato" apesteilen pro" auton h gunh autou legousa mhden soi kai tw dikaiw ekeinw polla gar epaqon shmeron kat onar di auton   20 oi de arcierei" kai oi presbuteroi epeisan tou" oclou" ina aithswntai ton barabban ton de ihsoun apoleswsin   21 apokriqei" de o hgemwn eipen autoi" tina qelete apo twn duo apolusw umin oi de eipon barabban   22 legei autoi" o pilato" ti oun poihsw ihsoun ton legomenon criston legousin autw pante" staurwqhtw   23 o de hgemwn efh ti gar kakon epoihsen oi de perissw" ekrazon legonte" staurwqhtw   24 idwn de o pilato" oti ouden wfelei alla mallon qorubo" ginetai labwn udwr apeniyato ta" ceira" apenanti tou oclou legwn aqwo" eimi apo tou aimato" tou dikaiou toutou umei" oyesqe   25 kai apokriqei" pa" o lao" eipen to aima autou ef hma" kai epi ta tekna hmwn   26 tote apelusen autoi" ton barabban ton de ihsoun fragellwsa" paredwken ina staurwqh   27 tote oi stratiwtai tou hgemono" paralabonte" ton ihsoun ei" to praitwrion sunhgagon ep auton olhn thn speiran   28 kai ekdusante" auton perieqhkan autw clamuda kokkinhn   29 kai plexante" stefanon ex akanqwn epeqhkan epi thn kefalhn autou kai kalamon epi thn dexian autou kai gonupethsante" emprosqen autou enepaizon autw legonte" caire o basileu" twn ioudaiwn   30 kai emptusante" ei" auton elabon ton kalamon kai etupton ei" thn kefalhn autou   31 kai ote enepaixan autw exedusan auton thn clamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai aphgagon auton ei" to staurwsai   32 exercomenoi de euron anqrwpon kurhnaion onomati simwna touton hggareusan ina arh ton stauron autou   33 kai elqonte" ei" topon legomenon golgoqa o estin legomeno" kraniou topo"   34 edwkan autw piein oxo" meta colh" memigmenon kai geusameno" ouk hqelen piein   35 staurwsante" de auton diemerisanto ta imatia autou ballonte" klhron   36 kai kaqhmenoi ethroun auton ekei   37 kai epeqhkan epanw th" kefalh" autou thn aitian autou gegrammenhn outo" estin ihsou" o basileu" twn ioudaiwn   38 tote staurountai sun autw duo lhstai ei" ek dexiwn kai ei" ex euwnumwn   39 oi de paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinounte" ta" kefala" autwn   40 kai legonte" o kataluwn ton naon kai en trisin hmerai" oikodomwn swson seauton ei uio" ei tou qeou katabhqi apo tou staurou   41 omoiw" de kai oi arcierei" empaizonte" meta twn grammatewn kai presbuterwn kai farisaiwn elegon   42 allou" eswsen eauton ou dunatai swsai ei basileu" israhl estin katabatw nun apo tou staurou kai pisteusomen ep autw   43 pepoiqen epi ton qeon rusasqw nun auton ei qelei auton eipen gar oti qeou eimi uio"   44 to d auto kai oi lhstai oi sustaurwqente" autw wneidizon auton   45 apo de ekth" wra" skoto" egeneto epi pasan thn ghn ew" wra" enath"   46 peri de thn enathn wran anebohsen o ihsou" fwnh megalh legwn hli hli lima sabacqani tout estin qee mou qee mou ina ti me egkatelipe"   47 tine" de twn ekei estwtwn akousante" elegon oti hlian fwnei outo"   48 kai euqew" dramwn ei" ex autwn kai labwn spoggon plhsa" te oxou" kai periqei" kalamw epotizen auton   49 oi de loipoi elegon afe" idwmen ei ercetai hlia" swswn auton   50 o de ihsou" palin kraxa" fwnh megalh afhken to pneuma   51 kai idou to katapetasma tou naou escisqh ei" duo apo anwqen ew" katw kai h gh eseisqh kai ai petrai escisqhsan   52 kai ta mnhmeia anewcqhsan kai polla swmata twn kekoimhmenwn agiwn hgerqh   53 kai exelqonte" ek twn mnhmeiwn meta thn egersin autou eishlqon ei" thn agian polin kai enefanisqhsan polloi"   54 o de ekatontarco" kai oi met autou throunte" ton ihsoun idonte" ton seismon kai ta genomena efobhqhsan sfodra legonte" alhqw" qeou uio" hn outo"   55 hsan de ekei gunaike" pollai apo makroqen qewrousai aitine" hkolouqhsan tw ihsou apo th" galilaia" diakonousai autw   56 en ai" hn maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai iwsh mhthr kai h mhthr twn uiwn zebedaiou   57 oyia" de genomenh" hlqen anqrwpo" plousio" apo arimaqaia" tounoma iwshf o" kai auto" emaqhteusen tw ihsou   58 outo" proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou tote o pilato" ekeleusen apodoqhnai to swma   59 kai labwn to swma o iwshf enetulixen auto sindoni kaqara   60 kai eqhken auto en tw kainw autou mnhmeiw o elatomhsen en th petra kai proskulisa" liqon megan th qura tou mnhmeiou aphlqen   61 hn de ekei maria h magdalhnh kai h allh maria kaqhmenai apenanti tou tafou   62 th de epaurion hti" estin meta thn paraskeuhn sunhcqhsan oi arcierei" kai oi farisaioi pro" pilaton   63 legonte" kurie emnhsqhmen oti ekeino" o plano" eipen eti zwn meta trei" hmera" egeiromai   64 keleuson oun asfalisqhnai ton tafon ew" th" trith" hmera" mhpote elqonte" oi maqhtai autou nukto" kleywsin auton kai eipwsin tw law hgerqh apo twn nekrwn kai estai h escath planh ceirwn th" prwth"   65 efh de autoi" o pilato" ecete koustwdian upagete asfalisasqe w" oidate   66 oi de poreuqente" hsfalisanto ton tafon sfragisante" ton liqon meta th" koustwdia"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 27:1


Chapter 27

Jesus Handed Over to Pontius Pilate
1 When morning came, all the chief priests and elders of the people plotted against Jesus to put Him to death. 2 And when they had bound Him, they led Him away and delivered Him to Pontiusy Pilate the governor.


Judas Hangs Himself

3 Then Judas, His betrayer, seeing that He had been condemned, was remorseful and brought back the thirty pieces of silver to the chief priests and elders, 4 saying, “I have sinned by betraying innocent blood.”

And they said, “What is that to us? You see to it!

5 Then he threw down the pieces of silver in the temple and departed, and went and hanged himself.

6 But the chief priests took the silver pieces and said, “It is not lawful to put them into the treasury, because they are the price of blood.” 7 And they consulted together and bought with them the potter's field, to bury strangers in. 8 Therefore that field has been called the Field of Blood to this day.

9 Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, “And they took the thirty pieces of silver, the value of Him who was priced, whom they of the children of Israel priced, 10 and gave them for the potter's field, as the Lord directed me.”z


Jesus Faces Pilate

11 Now Jesus stood before the governor. And the governor asked Him, saying, “Are You the King of the Jews?”

Jesus said to him, “It is as you say.” 12 And while He was being accused by the chief priests and elders, He answered nothing.

13 Then Pilate said to Him, “Do You not hear how many things they testify against You?” 14 But He answered him not one word, so that the governor marveled greatly.


Taking the Place of Barabbas

15 Now at the feast the governor was accustomed to releasing to the multitude one prisoner whom they wished. 16 And at that time they had a notorious prisoner called Barabbas.a 17 Therefore, when they had gathered together, Pilate said to them, “Whom do you want me to release to you? Barabbas, or Jesus who is called Christ?” 18 For he knew that they had handed Him over because of envy.

19 While he was sitting on the judgment seat, his wife sent to him, saying, “Have nothing to do with that just Man, for I have suffered many things today in a dream because of Him.”

20 But the chief priests and elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas and destroy Jesus. 21 The governor answered and said to them, “Which of the two do you want me to release to you?”

They said, “Barabbas!”

22 Pilate said to them, “What then shall I do with Jesus who is called Christ?”

They all said to him, “Let Him be crucified!”

23 Then the governor said, “Why, what evil has He done?”

But they cried out all the more, saying, “Let Him be crucified!”

24 When Pilate saw that he could not prevail at all, but rather that a tumult was rising, he took water and washed his hands before the multitude, saying, “I am innocent of the blood of this just Person.b You see to it.

25 And all the people answered and said, “His blood be on us and on our children.”

26 Then he released Barabbas to them; and when he had scourged Jesus, he delivered Him to be crucified.


The Soldiers Mock Jesus

27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the Praetorium and gathered the whole garrison around Him. 28 And they stripped Him and put a scarlet robe on Him. 29 When they had twisted a crown of thorns, they put it on His head, and a reed in His right hand. And they bowed the knee before Him and mocked Him, saying, “Hail, King of the Jews!” 30 Then they spat on Him, and took the reed and struck Him on the head. 31 And when they had mocked Him, they took the robe off Him, put His own clothes on Him, and led Him away to be crucified.


The King on a Cross

32 Now as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear His cross. 33 And when they had come to a place called Golgotha, that is to say, Place of a Skull, 34 they gave Him sourc wine mingled with gall to drink. But when He had tasted it, He would not drink.

35 Then they crucified Him, and divided His garments, casting lots,d that it might be fulfilled which was spoken by the prophet:

“They divided My garments among them,
And for My clothing they cast lots.”e


36 Sitting down, they kept watch over Him there. 37 And they put up over His head the accusation written against Him:

THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.


38 Then two robbers were crucified with Him, one on the right and another on the left.

39 And those who passed by blasphemed Him, wagging their heads 40 and saying, “You who destroy the temple and build it in three days, save Yourself! If You are the Son of God, come down from the cross.”

41 Likewise the chief priests also, mocking with the scribes and elders,f said, 42 “He saved others; Himself He cannot save. If He is the King of Israel,g let Him now come down from the cross, and we will believe Him.h 43 He trusted in God; let Him deliver Him now if He will have Him; for He said, ‘I am the Son of God.’ ”

44 Even the robbers who were crucified with Him reviled Him with the same thing.


Jesus Dies on the Cross

45 Now from the sixth hour until the ninth hour there was darkness over all the land. 46 And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, “Eli, Eli, lama sabachthani?” that is, “My God, My God, why have You forsaken Me?”i

47 Some of those who stood there, when they heard that, said, “This Man is calling for Elijah!” 48 Immediately one of them ran and took a sponge, filled it with sour wine and put it on a reed, and offered it to Him to drink.

49 The rest said, “Let Him alone; let us see if Elijah will come to save Him.”

50 And Jesus cried out again with a loud voice, and yielded up His spirit.

51 Then, behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom; and the earth quaked, and the rocks were split, 52 and the graves were opened; and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised; 53 and coming out of the graves after His resurrection, they went into the holy city and appeared to many.

54 So when the centurion and those with him, who were guarding Jesus, saw the earthquake and the things that had happened, they feared greatly, saying, “Truly this was the Son of God!”

55 And many women who followed Jesus from Galilee, ministering to Him, were there looking on from afar, 56 among whom were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joses,j and the mother of Zebedee's sons.


Jesus Buried in Joseph's Tomb

57 Now when evening had come, there came a rich man from Arimathea, named Joseph, who himself had also become a disciple of Jesus. 58 This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be given to him. 59 When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, 60 and laid it in his new tomb which he had hewn out of the rock; and he rolled a large stone against the door of the tomb, and departed. 61 And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting opposite the tomb.


Pilate Sets a Guard

62 On the next day, which followed the Day of Preparation, the chief priests and Pharisees gathered together to Pilate, 63 saying, “Sir, we remember, while He was still alive, how that deceiver said, ‘After three days I will rise.’ 64 Therefore command that the tomb be made secure until the third day, lest His disciples come by nightk and steal Him away, and say to the people, ‘He has risen from the dead.’ So the last deception will be worse than the first.”

65 Pilate said to them, “You have a guard; go your way, make it as secure as you know how.” 66 So they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 27:2 27:2 y NU-Text omits Pontius.27:10 z Jeremiah 32:6-927:16 a NU-Text reads Jesus Barabbas.27:24 b NU-Text omits just.27:34 c NU-Text omits sour.27:35 d NU-Text and M-Text omit the rest of this verse.27:35 e Psalm 22:1827:41 f M-Text reads with the scribes, the Pharisees, and the elders.27:42 g NU-Text reads He is the King of Israel!27:42 h NU-Text and M-Text read we will believe in Him.27:46 i Psalm 22:127:56 j NU-Text reads Joseph.27:64 k NU-Text omits by night.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright