Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Matthew 28:1 oye de sabbatwn th epifwskoush ei" mian sabbatwn hlqen maria h magdalhnh kai h allh maria qewrhsai ton tafon   2 kai idou seismo" egeneto mega" aggelo" gar kuriou kataba" ex ouranou proselqwn apekulisen ton liqon apo th" qura" kai ekaqhto epanw autou   3 hn de h idea autou w" astraph kai to enduma autou leukon wsei ciwn   4 apo de tou fobou autou eseisqhsan oi throunte" kai egenonto wsei nekroi   5 apokriqei" de o aggelo" eipen tai" gunaixin mh fobeisqe umei" oida gar oti ihsoun ton estaurwmenon zhteite   6 ouk estin wde hgerqh gar kaqw" eipen deute idete ton topon opou ekeito o kurio"   7 kai tacu poreuqeisai eipate toi" maqhtai" autou oti hgerqh apo twn nekrwn kai idou proagei uma" ei" thn galilaian ekei auton oyesqe idou eipon umin   8 kai exelqousai tacu apo tou mnhmeiou meta fobou kai cara" megalh" edramon apaggeilai toi" maqhtai" autou   9 w" de eporeuonto apaggeilai toi" maqhtai" autou kai idou o ihsou" aphnthsen autai" legwn cairete ai de proselqousai ekrathsan autou tou" poda" kai prosekunhsan autw   10 tote legei autai" o ihsou" mh fobeisqe upagete apaggeilate toi" adelfoi" mou ina apelqwsin ei" thn galilaian kakei me oyontai   11 poreuomenwn de autwn idou tine" th" koustwdia" elqonte" ei" thn polin aphggeilan toi" arciereusin apanta ta genomena   12 kai sunacqente" meta twn presbuterwn sumboulion te labonte" arguria ikana edwkan toi" stratiwtai"   13 legonte" eipate oti oi maqhtai autou nukto" elqonte" ekleyan auton hmwn koimwmenwn   14 kai ean akousqh touto epi tou hgemono" hmei" peisomen auton kai uma" amerimnou" poihsomen   15 oi de labonte" ta arguria epoihsan w" edidacqhsan kai diefhmisqh o logo" outo" para ioudaioi" mecri th" shmeron   16 oi de endeka maqhtai eporeuqhsan ei" thn galilaian ei" to oro" ou etaxato autoi" o ihsou"   17 kai idonte" auton prosekunhsan autw oi de edistasan   18 kai proselqwn o ihsou" elalhsen autoi" legwn edoqh moi pasa exousia en ouranw kai epi gh"   19 poreuqente" oun maqhteusate panta ta eqnh baptizonte" autou" ei" to onoma tou patro" kai tou uiou kai tou agiou pneumato"   20 didaskonte" autou" threin panta osa eneteilamhn umin kai idou egw meq umwn eimi pasa" ta" hmera" ew" th" sunteleia" tou aiwno" amhn


 

(NKJV) Matthew 28:1


Chapter 28

He Is Risen
1 Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. 2 And behold, there was a great earthquake; for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door,l and sat on it. 3 His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. 4 And the guards shook for fear of him, and became like dead men.

5 But the angel answered and said to the women, “Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. 6 He is not here; for He is risen, as He said. Come, see the place where the Lord lay. 7 And go quickly and tell His disciples that He is risen from the dead, and indeed He is going before you into Galilee; there you will see Him. Behold, I have told you.”

8 So they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring His disciples word.


The Women Worship the Risen Lord

9 And as they went to tell His disciples,m behold, Jesus met them, saying, “Rejoice!” So they came and held Him by the feet and worshiped Him. 10 Then Jesus said to them, “Do not be afraid. Go and tell My brethren to go to Galilee, and there they will see Me.”


The Soldiers Are Bribed

11 Now while they were going, behold, some of the guard came into the city and reported to the chief priests all the things that had happened. 12 When they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers, 13 saying, “Tell them, ‘His disciples came at night and stole Him away while we slept.’ 14 And if this comes to the governor's ears, we will appease him and make you secure.” 15 So they took the money and did as they were instructed; and this saying is commonly reported among the Jews until this day.


The Great Commission

16 Then the eleven disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. 17 When they saw Him, they worshiped Him; but some doubted.

18 And Jesus came and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth. 19 Go thereforen and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.” Amen.o
(NKJV Notes) Matthew 28:2 28:2 l NU-Text omits from the door.28:9 m NU-Text omits the first clause of this verse.28:19 n M-Text omits therefore.28:20 o NU-Text omits Amen.

NKJV Copyright