Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 3:1 en de tai" hmerai" ekeinai" paraginetai iwannh" o baptisth" khrusswn en th erhmw th" ioudaia"   2 kai legwn metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn   3 outo" gar estin o rhqei" upo hsaiou tou profhtou legonto" fwnh bownto" en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeia" poieite ta" tribou" autou   4 auto" de o iwannh" eicen to enduma autou apo tricwn kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou h de trofh autou hn akride" kai meli agrion   5 tote exeporeueto pro" auton ierosoluma kai pasa h ioudaia kai pasa h pericwro" tou iordanou   6 kai ebaptizonto en tw iordanh up autou exomologoumenoi ta" amartia" autwn   7 idwn de pollou" twn farisaiwn kai saddoukaiwn ercomenou" epi to baptisma autou eipen autoi" gennhmata ecidnwn ti" upedeixen umin fugein apo th" melloush" orgh"   8 poihsate oun karpon axion th" metanoia"   9 kai mh doxhte legein en eautoi" patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeo" ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam   10 hdh de kai h axinh pro" thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai ei" pur balletai   11 egw men baptizw uma" en udati ei" metanoian o de opisw mou ercomeno" iscurotero" mou estin ou ouk eimi ikano" ta upodhmata bastasai auto" uma" baptisei en pneumati agiw   12 ou to ptuon en th ceiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunaxei ton siton autou ei" thn apoqhkhn to de acuron katakausei puri asbestw   13 tote paraginetai o ihsou" apo th" galilaia" epi ton iordanhn pro" ton iwannhn tou baptisqhnai up autou   14 o de iwannh" diekwluen auton legwn egw creian ecw upo sou baptisqhnai kai su erch pro" me   15 apokriqei" de o ihsou" eipen pro" auton afe" arti outw" gar prepon estin hmin plhrwsai pasan dikaiosunhn tote afihsin auton   16 kai baptisqei" o ihsou" anebh euqu" apo tou udato" kai idou anewcqhsan autw oi ouranoi kai eiden to pneuma tou qeou katabainon wsei peristeran kai ercomenon ep auton   17 kai idou fwnh ek twn ouranwn legousa outo" estin o uio" mou o agaphto" en w eudokhsa


 

(NKJV) Matthew 3:1


Chapter 3

John the Baptist Prepares the Way
1 In those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, 2 and saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand!” 3 For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying:

“The voice of one crying in the wilderness:
‘Prepare the way of the Lord;
Make His paths straight.’i


4 Now John himself was clothed in camel's hair, with a leather belt around his waist; and his food was locusts and wild honey. 5 Then Jerusalem, all Judea, and all the region around the Jordan went out to him 6 and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins.

7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, “Brood of vipers! Who warned you to flee from the wrath to come? 8 Therefore bear fruits worthy of repentance, 9 and do not think to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’ For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. 10 And even now the ax is laid to the root of the trees. Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 11 I indeed baptize you with water unto repentance, but He who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.j 12 His winnowing fan is in His hand, and He will thoroughly clean out His threshing floor, and gather His wheat into the barn; but He will burn up the chaff with unquenchable fire.”


John Baptizes Jesus

13 Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. 14 And John tried to prevent Him, saying, “I need to be baptized by You, and are You coming to me?”

15 But Jesus answered and said to him, “Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness.” Then he allowed Him.

16 When He had been baptized, Jesus came up immediately from the water; and behold, the heavens were opened to Him, and Hek saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon Him. 17 And suddenly a voice came from heaven, saying, “This is My beloved Son, in whom I am well pleased.”
(NKJV Notes) Matthew 3:3 3:3 i Isaiah 40:33:11 j M-Text omits and fire.3:16 k Or he

NKJV Copyright