Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Matthew 4:1 tote o ihsou" anhcqh ei" thn erhmon upo tou pneumato" peirasqhnai upo tou diabolou   2 kai nhsteusa" hmera" tessarakonta kai nukta" tessarakonta usteron epeinasen   3 kai proselqwn autw o peirazwn eipen ei uio" ei tou qeou eipe ina oi liqoi outoi artoi genwntai   4 o de apokriqei" eipen gegraptai ouk ep artw monw zhsetai anqrwpo" all epi panti rhmati ekporeuomenw dia stomato" qeou   5 tote paralambanei auton o diabolo" ei" thn agian polin kai isthsin auton epi to pterugion tou ierou   6 kai legei autw ei uio" ei tou qeou bale seauton katw gegraptai gar oti toi" aggeloi" autou enteleitai peri sou kai epi ceirwn arousin se mhpote proskoyh" pro" liqon ton poda sou   7 efh autw o ihsou" palin gegraptai ouk ekpeirasei" kurion ton qeon sou   8 palin paralambanei auton o diabolo" ei" oro" uyhlon lian kai deiknusin autw pasa" ta" basileia" tou kosmou kai thn doxan autwn   9 kai legei autw tauta panta soi dwsw ean peswn proskunhsh" moi   10 tote legei autw o ihsou" upage satana gegraptai gar kurion ton qeon sou proskunhsei" kai autw monw latreusei"   11 tote afihsin auton o diabolo" kai idou aggeloi proshlqon kai dihkonoun autw   12 akousa" de o ihsou" oti iwannh" paredoqh anecwrhsen ei" thn galilaian   13 kai katalipwn thn nazaret elqwn katwkhsen ei" kapernaoum thn paraqalassian en orioi" zaboulwn kai nefqaleim   14 ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legonto"   15 gh zaboulwn kai gh nefqaleim odon qalassh" peran tou iordanou galilaia twn eqnwn   16 o lao" o kaqhmeno" en skotei eide fw" mega kai toi" kaqhmenoi" en cwra kai skia qanatou fw" aneteilen autoi"   17 apo tote hrxato o ihsou" khrussein kai legein metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn   18 peripatwn de o ihsou" para thn qalassan th" galilaia" eiden duo adelfou" simwna ton legomenon petron kai andrean ton adelfon autou ballonta" amfiblhstron ei" thn qalassan hsan gar aliei"   19 kai legei autoi" deute opisw mou kai poihsw uma" aliei" anqrwpwn   20 oi de euqew" afente" ta diktua hkolouqhsan autw   21 kai proba" ekeiqen eiden allou" duo adelfou" iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou en tw ploiw meta zebedaiou tou patro" autwn katartizonta" ta diktua autwn kai ekalesen autou"   22 oi de euqew" afente" to ploion kai ton patera autwn hkolouqhsan autw   23 kai perihgen olhn thn galilaian o ihsou" didaskwn en tai" sunagwgai" autwn kai khrusswn to euaggelion th" basileia" kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law   24 kai aphlqen h akoh autou ei" olhn thn surian kai proshnegkan autw panta" tou" kakw" econta" poikilai" nosoi" kai basanoi" sunecomenou" kai daimonizomenou" kai selhniazomenou" kai paralutikou" kai eqerapeusen autou"   25 kai hkolouqhsan autw ocloi polloi apo th" galilaia" kai dekapolew" kai ierosolumwn kai ioudaia" kai peran tou iordanouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 4:1


Chapter 4

Satan Tempts Jesus
1 Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. 2 And when He had fasted forty days and forty nights, afterward He was hungry. 3 Now when the tempter came to Him, he said, “If You are the Son of God, command that these stones become bread.”

4 But He answered and said, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.’l

5 Then the devil took Him up into the holy city, set Him on the pinnacle of the temple, 6 and said to Him, “If You are the Son of God, throw Yourself down. For it is written:

‘He shall give His angels charge over you,’ and,
‘In their hands they shall bear you up,
Lest you dash your foot against a stone.’m


7 Jesus said to him, “It is written again, ‘You shall not tempt the Lord your God.’n

8 Again, the devil took Him up on an exceedingly high mountain, and showed Him all the kingdoms of the world and their glory. 9 And he said to Him, “All these things I will give You if You will fall down and worship me.”

10 Then Jesus said to him, “Away with you,o Satan! For it is written, ‘You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve.’p

11 Then the devil left Him, and behold, angels came and ministered to Him.


Jesus Begins His Galilean Ministry

12 Now when Jesus heard that John had been put in prison, He departed to Galilee. 13 And leaving Nazareth, He came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the regions of Zebulun and Naphtali, 14 that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying:
15 “The land of Zebulun and the land of Naphtali,
By the way of the sea, beyond the Jordan,
Galilee of the Gentiles:
16 The people who sat in darkness have seen a great light,
And upon those who sat in the region and shadow of death
Light has dawned.”q


17 From that time Jesus began to preach and to say, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”


Four Fishermen Called as Disciples

18 And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen. 19 Then He said to them, “Follow Me, and I will make you fishers of men.” 20 They immediately left their nets and followed Him.

21 Going on from there, He saw two other brothers, James the son of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets. He called them, 22 and immediately they left the boat and their father, and followed Him.


Jesus Heals a Great Multitude

23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. 24 Then His fame went throughout all Syria; and they brought to Him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics, and paralytics; and He healed them. 25 Great multitudes followed Him—from Galilee, and from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 4:4 4:4 l Deuteronomy 8:34:6 m Psalm 91:11, 124:7 n Deuteronomy 6:164:10 o M-Text reads Get behind Me.4:10 p Deuteronomy 6:134:16 q Isaiah 9:1, 2

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright