Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 5:1 idwn de tou" oclou" anebh ei" to oro" kai kaqisanto" autou proshlqon autw oi maqhtai autou   2 kai anoixa" to stoma autou edidasken autou" legwn   3 makarioi oi ptwcoi tw pneumati oti autwn estin h basileia twn ouranwn   4 makarioi oi penqounte" oti autoi paraklhqhsontai   5 makarioi oi praei" oti autoi klhronomhsousin thn ghn   6 makarioi oi peinwnte" kai diywnte" thn dikaiosunhn oti autoi cortasqhsontai   7 makarioi oi elehmone" oti autoi elehqhsontai   8 makarioi oi kaqaroi th kardia oti autoi ton qeon oyontai   9 makarioi oi eirhnopoioi oti autoi uioi qeou klhqhsontai   10 makarioi oi dediwgmenoi eneken dikaiosunh" oti autwn estin h basileia twn ouranwn   11 makarioi este otan oneidiswsin uma" kai diwxwsin kai eipwsin pan ponhron rhma kaq umwn yeudomenoi eneken emou   12 cairete kai agalliasqe oti o misqo" umwn polu" en toi" ouranoi" outw" gar ediwxan tou" profhta" tou" pro umwn   13 umei" este to ala" th" gh" ean de to ala" mwranqh en tini alisqhsetai ei" ouden iscuei eti ei mh blhqhnai exw kai katapateisqai upo twn anqrwpwn   14 umei" este to fw" tou kosmou ou dunatai poli" krubhnai epanw orou" keimenh   15 oude kaiousin lucnon kai tiqeasin auton upo ton modion all epi thn lucnian kai lampei pasin toi" en th oikia   16 outw" lamyatw to fw" umwn emprosqen twn anqrwpwn opw" idwsin umwn ta kala erga kai doxaswsin ton patera umwn ton en toi" ouranoi"   17 mh nomishte oti hlqon katalusai ton nomon h tou" profhta" ouk hlqon katalusai alla plhrwsai   18 amhn gar legw umin ew" an parelqh o ourano" kai h gh iwta en h mia keraia ou mh parelqh apo tou nomou ew" an panta genhtai   19 o" ean oun lush mian twn entolwn toutwn twn elacistwn kai didaxh outw" tou" anqrwpou" elacisto" klhqhsetai en th basileia twn ouranwn o" d an poihsh kai didaxh outo" mega" klhqhsetai en th basileia twn ouranwn   20 legw gar umin oti ean mh perisseush h dikaiosunh umwn pleion twn grammatewn kai farisaiwn ou mh eiselqhte ei" thn basileian twn ouranwn   21 hkousate oti erreqh toi" arcaioi" ou foneusei" o" d an foneush enoco" estai th krisei   22 egw de legw umin oti pa" o orgizomeno" tw adelfw autou eikh enoco" estai th krisei o" d an eiph tw adelfw autou raka enoco" estai tw sunedriw o" d an eiph mwre enoco" estai ei" thn geennan tou puro"   23 ean oun prosferh" to dwron sou epi to qusiasthrion kai ekei mnhsqh" oti o adelfo" sou ecei ti kata sou   24 afe" ekei to dwron sou emprosqen tou qusiasthriou kai upage prwton diallaghqi tw adelfw sou kai tote elqwn prosfere to dwron sou   25 isqi eunown tw antidikw sou tacu ew" otou ei en th odw met autou mhpote se paradw o antidiko" tw krith kai o krith" se paradw tw uphreth kai ei" fulakhn blhqhsh   26 amhn legw soi ou mh exelqh" ekeiqen ew" an apodw" ton escaton kodranthn   27 hkousate oti erreqh ou moiceusei"   28 egw de legw umin oti pa" o blepwn gunaika pro" to epiqumhsai authn hdh emoiceusen authn en th kardia autou   29 ei de o ofqalmo" sou o dexio" skandalizei se exele auton kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhqh ei" geennan   30 kai ei h dexia sou ceir skandalizei se ekkoyon authn kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhqh ei" geennan   31 erreqh de oti o" an apolush thn gunaika autou dotw auth apostasion   32 egw de legw umin oti o" an apolush thn gunaika autou parekto" logou porneia" poiei authn moicasqai kai o" ean apolelumenhn gamhsh moicatai   33 palin hkousate oti erreqh toi" arcaioi" ouk epiorkhsei" apodwsei" de tw kuriw tou" orkou" sou   34 egw de legw umin mh omosai olw" mhte en tw ouranw oti qrono" estin tou qeou   35 mhte en th gh oti upopodion estin twn podwn autou mhte ei" ierosoluma oti poli" estin tou megalou basilew"   36 mhte en th kefalh sou omosh" oti ou dunasai mian trica leukhn h melainan poihsai   37 estw de o logo" umwn nai nai ou ou to de perisson toutwn ek tou ponhrou estin   38 hkousate oti erreqh ofqalmon anti ofqalmou kai odonta anti odonto"   39 egw de legw umin mh antisthnai tw ponhrw all osti" se rapisei epi thn dexian [sou] siagona streyon autw kai thn allhn   40 kai tw qelonti soi kriqhnai kai ton citwna sou labein afe" autw kai to imation   41 kai osti" se aggareusei milion en upage met autou duo   42 tw aitounti se didou kai ton qelonta apo sou daneisasqai mh apostrafh"   43 hkousate oti erreqh agaphsei" ton plhsion sou kai mishsei" ton ecqron sou   44 egw de legw umin agapate tou" ecqrou" umwn eulogeite tou" katarwmenou" uma" kalw" poieite toi" misousin uma" kai proseucesqe uper twn ephreazontwn uma" kai diwkontwn uma"   45 opw" genhsqe uioi tou patro" umwn tou en [toi"] ouranoi" oti ton hlion autou anatellei epi ponhrou" kai agaqou" kai brecei epi dikaiou" kai adikou"   46 ean gar agaphshte tou" agapwnta" uma" tina misqon ecete ouci kai oi telwnai to auto poiousin   47 kai ean aspashsqe tou" filou" umwn monon ti perisson poieite ouci kai oi telwnai outw" poiousin   48 esesqe oun umei" teleioi wsper o pathr umwn o en toi" ouranoi" teleio" estinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 5:1


Chapter 5

The Beatitudes
1 And seeing the multitudes, He went up on a mountain, and when He was seated His disciples came to Him. 2 Then He opened His mouth and taught them, saying:
3 Blessed are the poor in spirit,
For theirs is the kingdom of heaven.
4 Blessed are those who mourn,
For they shall be comforted.
5 Blessed are the meek,
For they shall inherit the earth.
6 Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
For they shall be filled.
7 Blessed are the merciful,
For they shall obtain mercy.
8 Blessed are the pure in heart,
For they shall see God.
9 Blessed are the peacemakers,
For they shall be called sons of God.
10 Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake,
For theirs is the kingdom of heaven.


11 Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake. 12 Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you.


Believers Are Salt and Light

13 You are the salt of the earth; but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men.

14 You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. 15 Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. 16 Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.


Christ Fulfills the Law

17 Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill. 18 For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. 19 Whoever therefore breaks one of the least of these commandments, and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. 20 For I say to you, that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven.


Murder Begins in the Heart

21 You have heard that it was said to those of old, ‘You shall not murder,r and whoever murders will be in danger of the judgment.’ 22 But I say to you that whoever is angry with his brother without a causes shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, ‘Raca!’ shall be in danger of the council. But whoever says, ‘You fool!’ shall be in danger of hell fire. 23 Therefore if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, 24 leave your gift there before the altar, and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. 25 Agree with your adversary quickly, while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge, the judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison. 26 Assuredly, I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny.


Adultery in the Heart

27 You have heard that it was said to those of old,t ‘You shall not commit adultery.’u 28 But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. 29 If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you; for it is more profitable for you that one of your members perish, than for your whole body to be cast into hell. 30 And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you; for it is more profitable for you that one of your members perish, than for your whole body to be cast into hell.


Marriage Is Sacred and Binding

31 Furthermore it has been said, ‘Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.’ 32 But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immoralityv causes her to commit adultery; and whoever marries a woman who is divorced commits adultery.


Jesus Forbids Oaths

33 Again you have heard that it was said to those of old, ‘You shall not swear falsely, but shall perform your oaths to the Lord.’ 34 But I say to you, do not swear at all: neither by heaven, for it is God's throne; 35 nor by the earth, for it is His footstool; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King. 36 Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. 37 But let your “Yes’ be ‘Yes,’ and your ‘No,’ ‘No.’ For whatever is more than these is from the evil one.


Go the Second Mile

38 You have heard that it was said, ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth.’w 39 But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. 40 If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. 41 And whoever compels you to go one mile, go with him two. 42 Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you do not turn away.


Love Your Enemies

43 You have heard that it was said, ‘You shall love your neighborx and hate your enemy.’ 44 But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you,y 45 that you may be sons of your Father in heaven; for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. 46 For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? 47 And if you greet your brethrenz only, what do you do more than others? Do not even the tax collectorsa do so? 48 Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 5:21 5:21 r Exodus 20:13; Deuteronomy 5:175:22 s NU-Text omits without a cause.5:27 t NU-Text and M-Text omit to those of old.5:27 u Exodus 20:14; Deuteronomy 5:185:32 v Or fornication5:38 w Exodus 21:24; Leviticus 24:20; Deuteronomy 19:215:43 x Compare Leviticus 19:185:44 y NU-Text omits three clauses from this verse, leaving, "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you."5:47 z M-Text reads friends.5:47 a NU-Text reads Gentiles.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright