Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Matthew 6:1 prosecete thn elehmosunhn umwn mh poiein emprosqen twn anqrwpwn pro" to qeaqhnai autoi" ei de mhge misqon ouk ecete para tw patri umwn tw en toi" ouranoi"   2 otan oun poih" elehmosunhn mh salpish" emprosqen sou wsper oi upokritai poiousin en tai" sunagwgai" kai en tai" rumai" opw" doxasqwsin upo twn anqrwpwn amhn legw umin apecousin ton misqon autwn   3 sou de poiounto" elehmosunhn mh gnwtw h aristera sou ti poiei h dexia sou   4 opw" h sou h elehmosunh en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw auto" apodwsei soi en tw fanerw   5 kai otan proseuch ouk esh wsper oi upokritai oti filousin en tai" sunagwgai" kai en tai" gwniai" twn plateiwn estwte" proseucesqai opw" an fanwsin toi" anqrwpoi" amhn legw umin oti apecousin ton misqon autwn   6 su de otan proseuch eiselqe ei" to tamieion sou kai kleisa" thn quran sou proseuxai tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi en tw fanerw   7 proseucomenoi de mh battologhshte wsper oi eqnikoi dokousin gar oti en th polulogia autwn eisakousqhsontai   8 mh oun omoiwqhte autoi" oiden gar o pathr umwn wn creian ecete pro tou uma" aithsai auton   9 outw" oun proseucesqe umei" pater hmwn o en toi" ouranoi" agiasqhtw to onoma sou   10 elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou w" en ouranw kai epi th" gh"   11 ton arton hmwn ton epiousion do" hmin shmeron   12 kai afe" hmin ta ofeilhmata hmwn w" kai hmei" afiemen toi" ofeiletai" hmwn   13 kai mh eisenegkh" hma" ei" peirasmon alla rusai hma" apo tou ponhrou oti sou estin h basileia kai h dunami" kai h doxa ei" tou" aiwna" amhn   14 ean gar afhte toi" anqrwpoi" ta paraptwmata autwn afhsei kai umin o pathr umwn o ouranio"   15 ean de mh afhte toi" anqrwpoi" ta paraptwmata autwn oude o pathr umwn afhsei ta paraptwmata umwn   16 otan de nhsteuhte mh ginesqe wsper oi upokritai skuqrwpoi afanizousin gar ta proswpa autwn opw" fanwsin toi" anqrwpoi" nhsteuonte" amhn legw umin oti apecousin ton misqon autwn   17 su de nhsteuwn aleiyai sou thn kefalhn kai to proswpon sou niyai   18 opw" mh fanh" toi" anqrwpoi" nhsteuwn alla tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi en tw fanerw   19 mh qhsaurizete umin qhsaurou" epi th" gh" opou sh" kai brwsi" afanizei kai opou kleptai diorussousin kai kleptousin   20 qhsaurizete de umin qhsaurou" en ouranw opou oute sh" oute brwsi" afanizei kai opou kleptai ou diorussousin oude kleptousin   21 opou gar estin o qhsauro" umwn ekei estai kai h kardia umwn   22 o lucno" tou swmato" estin o ofqalmo" ean oun o ofqalmo" sou aplou" h olon to swma sou fwteinon estai   23 ean de o ofqalmo" sou ponhro" h olon to swma sou skoteinon estai ei oun to fw" to en soi skoto" estin to skoto" poson   24 oudei" dunatai dusi kurioi" douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h eno" anqexetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mammwna   25 dia touto legw umin mh merimnate th yuch umwn ti faghte kai ti pihte mhde tw swmati umwn ti endushsqe ouci h yuch pleion estin th" trofh" kai to swma tou endumato"   26 embleyate ei" ta peteina tou ouranou oti ou speirousin oude qerizousin oude sunagousin ei" apoqhka" kai o pathr umwn o ouranio" trefei auta ouc umei" mallon diaferete autwn   27 ti" de ex umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phcun ena   28 kai peri endumato" ti merimnate katamaqete ta krina tou agrou pw" auxanei ou kopia oude nhqei   29 legw de umin oti oude solomwn en pash th doxh autou periebaleto w" en toutwn   30 ei de ton corton tou agrou shmeron onta kai aurion ei" klibanon ballomenon o qeo" outw" amfiennusin ou pollw mallon uma" oligopistoi   31 mh oun merimnhshte legonte" ti fagwmen h ti piwmen h ti peribalwmeqa   32 panta gar tauta ta eqnh epizhtei oiden gar o pathr umwn o ouranio" oti crhzete toutwn apantwn   33 zhteite de prwton thn basileian tou qeou kai thn dikaiosunhn autou kai tauta panta prosteqhsetai umin   34 mh oun merimnhshte ei" thn aurion h gar aurion merimnhsei ta eauth" arketon th hmera h kakia auth"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 6:1


Chapter 6

Do Good to Please God
1 Take heed that you do not do your charitable deeds before men, to be seen by them. Otherwise you have no reward from your Father in heaven. 2 Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward. 3 But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, 4 that your charitable deed may be in secret; and your Father who sees in secret will Himself reward you openly.b


The Model Prayer

5 And when you pray, you shall not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. 6 But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place; and your Father who sees in secret will reward you openly.c 7 And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words.

8 Therefore do not be like them. For your Father knows the things you have need of before you ask Him. 9 In this manner, therefore, pray:

Our Father in heaven,
Hallowed be Your name.
10 Your kingdom come.
Your will be done
On earth as it is in heaven.
11 Give us this day our daily bread.
12 And forgive us our debts,
As we forgive our debtors.
13 And do not lead us into temptation,
But deliver us from the evil one.
For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.d


14 For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. 15 But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.


Fasting to Be Seen Only by God

16 Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites, with a sad countenance. For they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. 17 But you, when you fast, anoint your head and wash your face, 18 so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place; and your Father who sees in secret will reward you openly.e


Lay Up Treasures in Heaven

19 Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal; 20 but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. 21 For where your treasure is, there your heart will be also.


The Lamp of the Body

22 The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 23 But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness!


You Cannot Serve God and Riches

24 No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.


Do Not Worry

25 Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink; nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? 26 Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns; yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? 27 Which of you by worrying can add one cubit to his stature?

28 So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow: they neither toil nor spin; 29 and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. 30 Now if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith?

31 Therefore do not worry, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’ 32 For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. 33 But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. 34 Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 6:4 6:4 b NU-Text omits openly.6:6 c NU-Text omits openly.6:13 d NU-Text omits For Yours through Amen.6:18 e NU-Text and M-Text omit openly.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright