Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Matthew 7:1 mh krinete ina mh kriqhte   2 en w gar krimati krinete kriqhsesqe kai en w metrw metreite metrhqhsetai umin   3 ti de blepei" to karfo" to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoei"   4 h pw" erei" tw adelfw sou afe" ekbalw to karfo" apo tou ofqalmou sou kai idou h doko" en tw ofqalmw sou   5 upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyei" ekbalein to karfo" ek tou ofqalmou tou adelfou sou   6 mh dwte to agion toi" kusin mhde balhte tou" margarita" umwn emprosqen twn coirwn mhpote katapathswsin autou" en toi" posin autwn kai strafente" rhxwsin uma"   7 aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin   8 pa" gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai   9 h ti" estin ex umwn anqrwpo" on ean aithsh o uio" autou arton mh liqon epidwsei autw   10 kai ean icqun aithsh mh ofin epidwsei autw   11 ei oun umei" ponhroi onte" oidate domata agaqa didonai toi" teknoi" umwn posw mallon o pathr umwn o en toi" ouranoi" dwsei agaqa toi" aitousin auton   12 panta oun osa an qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi outw" kai umei" poieite autoi" outo" gar estin o nomo" kai oi profhtai   13 eiselqete dia th" stenh" pulh" oti plateia h pulh kai eurucwro" h odo" h apagousa ei" thn apwleian kai polloi eisin oi eisercomenoi di auth"   14 ti stenh h pulh kai teqlimmenh h odo" h apagousa ei" thn zwhn kai oligoi eisin oi euriskonte" authn   15 prosecete de apo twn yeudoprofhtwn oitine" ercontai pro" uma" en endumasin probatwn eswqen de eisin lukoi arpage"   16 apo twn karpwn autwn epignwsesqe autou" mhti sullegousin apo akanqwn stafulhn h apo tribolwn suka   17 outw" pan dendron agaqon karpou" kalou" poiei to de sapron dendron karpou" ponhrou" poiei   18 ou dunatai dendron agaqon karpou" ponhrou" poiein oude dendron sapron karpou" kalou" poiein   19 pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai ei" pur balletai   20 arage apo twn karpwn autwn epignwsesqe autou"   21 ou pa" o legwn moi kurie kurie eiseleusetai ei" thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patro" mou tou en ouranoi"   22 polloi erousin moi en ekeinh th hmera kurie kurie ou tw sw onomati proefhteusamen kai tw sw onomati daimonia exebalomen kai tw sw onomati dunamei" polla" epoihsamen   23 kai tote omologhsw autoi" oti oudepote egnwn uma" apocwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian   24 pa" oun osti" akouei mou tou" logou" toutou" kai poiei autou" omoiwsw auton andri fronimw osti" wkodomhsen thn oikian autou epi thn petran   25 kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepeson th oikia ekeinh kai ouk epesen teqemeliwto gar epi thn petran   26 kai pa" o akouwn mou tou" logou" toutou" kai mh poiwn autou" omoiwqhsetai andri mwrw osti" wkodomhsen thn oikian autou epi thn ammon   27 kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan th oikia ekeinh kai epesen kai hn h ptwsi" auth" megalh   28 kai egeneto ote sunetelesen o ihsou" tou" logou" toutou" exeplhssonto oi ocloi epi th didach autou   29 hn gar didaskwn autou" w" exousian ecwn kai ouc w" oi grammatei"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 7:1


Chapter 7

Do Not Judge
1 Judge not, that you be not judged. 2 For with what judgment you judge, you will be judged; and with the measure you use, it will be measured back to you. 3 And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? 4 Or how can you say to your brother, “Let me remove the speck from your eye’; and look, a plank is in your own eye? 5 Hypocrite! First remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye.

6 Do not give what is holy to the dogs; nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn and tear you in pieces.


Keep Asking, Seeking, Knocking

7 Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. 8 For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. 9 Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? 10 Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? 11 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him! 12 Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.


The Narrow Way

13 Enter by the narrow gate; for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 14 Becausef narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it.


You Will Know Them by Their Fruits

15 Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thornbushes or figs from thistles? 17 Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 Therefore by their fruits you will know them.


I Never Knew You

21 Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father in heaven. 22 Many will say to Me in that day, ‘Lord, Lord, have we not prophesied in Your name, cast out demons in Your name, and done many wonders in Your name?’ 23 And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness!’


Build on the Rock

24 Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock: 25 and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house; and it did not fall, for it was founded on the rock.

26 But everyone who hears these sayings of Mine, and does not do them, will be like a foolish man who built his house on the sand: 27 and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house; and it fell. And great was its fall.”

28 And so it was, when Jesus had ended these sayings, that the people were astonished at His teaching, 29 for He taught them as one having authority, and not as the scribes.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 7:14 7:14 f NU-Text and M-Text read How . . . !

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright