Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Matthew 9:1 kai emba" ei" to ploion dieperasen kai hlqen ei" thn idian polin   2 kai idou proseferon autw paralutikon epi klinh" beblhmenon kai idwn o ihsou" thn pistin autwn eipen tw paralutikw qarsei teknon afewntai soi ai amartiai sou   3 kai idou tine" twn grammatewn eipon en eautoi" outo" blasfhmei   4 kai idwn o ihsou" ta" enqumhsei" autwn eipen ina ti umei" enqumeisqe ponhra en tai" kardiai" umwn   5 ti gar estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai h eipein egeirai kai peripatei   6 ina de eidhte oti exousian ecei o uio" tou anqrwpou epi th" gh" afienai amartia" tote legei tw paralutikw egerqei" aron sou thn klinhn kai upage ei" ton oikon sou   7 kai egerqei" aphlqen ei" ton oikon autou   8 idonte" de oi ocloi eqaumasan kai edoxasan ton qeon ton donta exousian toiauthn toi" anqrwpoi"   9 kai paragwn o ihsou" ekeiqen eiden anqrwpon kaqhmenon epi to telwnion matqaion legomenon kai legei autw akolouqei moi kai anasta" hkolouqhsen autw   10 kai egeneto autou anakeimenou en th oikia kai idou polloi telwnai kai amartwloi elqonte" sunanekeinto tw ihsou kai toi" maqhtai" autou   11 kai idonte" oi farisaioi eipon toi" maqhtai" autou diati meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei o didaskalo" umwn   12 o de ihsou" akousa" eipen autoi" ou creian ecousin oi iscuonte" iatrou all oi kakw" econte"   13 poreuqente" de maqete ti estin eleon qelw kai ou qusian ou gar hlqon kalesai dikaiou" all amartwlou" ei" metanoian   14 tote prosercontai autw oi maqhtai iwannou legonte" diati hmei" kai oi farisaioi nhsteuomen polla oi de maqhtai sou ou nhsteuousin   15 kai eipen autoi" o ihsou" mh dunantai oi uioi tou numfwno" penqein ef oson met autwn estin o numfio" eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfio" kai tote nhsteusousin   16 oudei" de epiballei epiblhma rakou" agnafou epi imatiw palaiw airei gar to plhrwma autou apo tou imatiou kai ceiron scisma ginetai   17 oude ballousin oinon neon ei" askou" palaiou" ei de mhge rhgnuntai oi askoi kai o oino" ekceitai kai oi askoi apolountai alla ballousin oinon neon ei" askou" kainou" kai amfotera sunthrountai   18 tauta autou lalounto" autoi" idou arcwn elqwn prosekunei autw legwn oti h qugathr mou arti eteleuthsen alla elqwn epiqe" thn ceira sou ep authn kai zhsetai   19 kai egerqei" o ihsou" hkolouqhsen autw kai oi maqhtai autou   20 kai idou gunh aimorroousa dwdeka eth proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou   21 elegen gar en eauth ean monon aywmai tou imatiou autou swqhsomai   22 o de ihsou" epistrafei" kai idwn authn eipen qarsei qugater h pisti" sou seswken se kai eswqh h gunh apo th" wra" ekeinh"   23 kai elqwn o ihsou" ei" thn oikian tou arconto" kai idwn tou" aulhta" kai ton oclon qoruboumenon   24 legei autoi" anacwreite ou gar apeqanen to korasion alla kaqeudei kai kategelwn autou   25 ote de exeblhqh o oclo" eiselqwn ekrathsen th" ceiro" auth" kai hgerqh to korasion   26 kai exhlqen h fhmh auth ei" olhn thn ghn ekeinhn   27 kai paragonti ekeiqen tw ihsou hkolouqhsan autw duo tufloi krazonte" kai legonte" elehson hma" uie dauid   28 elqonti de ei" thn oikian proshlqon autw oi tufloi kai legei autoi" o ihsou" pisteuete oti dunamai touto poihsai legousin autw nai kurie   29 tote hyato twn ofqalmwn autwn legwn kata thn pistin umwn genhqhtw umin   30 kai anewcqhsan autwn oi ofqalmoi kai enebrimhsato autoi" o ihsou" legwn orate mhdei" ginwsketw   31 oi de exelqonte" diefhmisan auton en olh th gh ekeinh   32 autwn de exercomenwn idou proshnegkan autw anqrwpon kwfon daimonizomenon   33 kai ekblhqento" tou daimoniou elalhsen o kwfo" kai eqaumasan oi ocloi legonte" oti oudepote efanh outw" en tw israhl   34 oi de farisaioi elegon en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia   35 kai perihgen o ihsou" ta" polei" pasa" kai ta" kwma" didaskwn en tai" sunagwgai" autwn kai khrusswn to euaggelion th" basileia" kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law   36 idwn de tou" oclou" esplagcnisqh peri autwn oti hsan eklelumenoi kai errimmenoi wsei probata mh econta poimena   37 tote legei toi" maqhtai" autou o men qerismo" polu" oi de ergatai oligoi   38 dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opw" ekbalh ergata" ei" ton qerismon autouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Matthew 9:1


Chapter 9

Jesus Forgives and Heals a Paralytic
1 So He got into a boat, crossed over, and came to His own city. 2 Then behold, they brought to Him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, “Son, be of good cheer; your sins are forgiven you.”

3 And at once some of the scribes said within themselves, “This Man blasphemes!”

4 But Jesus, knowing their thoughts, said, “Why do you think evil in your hearts? 5 For which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven you,’ or to say, ‘Arise and walk’? 6 But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins”—then He said to the paralytic, “Arise, take up your bed, and go to your house.” 7 And he arose and departed to his house.

8 Now when the multitudes saw it, they marveledk and glorified God, who had given such power to men.


Matthew the Tax Collector

9 As Jesus passed on from there, He saw a man named Matthew sitting at the tax office. And He said to him, “Follow Me.” So he arose and followed Him.

10 Now it happened, as Jesus sat at the table in the house, that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with Him and His disciples. 11 And when the Pharisees saw it, they said to His disciples, “Why does your Teacher eat with tax collectors and sinners?”

12 When Jesus heard that, He said to them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. 13 But go and learn what this means: ‘I desire mercy and not sacrifice.’l For I did not come to call the righteous, but sinners, to repentance.”m


Jesus Is Questioned About Fasting

14 Then the disciples of John came to Him, saying, “Why do we and the Pharisees fast often,n but Your disciples do not fast?”

15 And Jesus said to them, “Can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast. 16 No one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment; for the patch pulls away from the garment, and the tear is made worse. 17 Nor do they put new wine into old wineskins, or else the wineskins break, the wine is spilled, and the wineskins are ruined. But they put new wine into new wineskins, and both are preserved.”


A Girl Restored to Life and a Woman Healed

18 While He spoke these things to them, behold, a ruler came and worshiped Him, saying, “My daughter has just died, but come and lay Your hand on her and she will live.” 19 So Jesus arose and followed him, and so did His disciples.

20 And suddenly, a woman who had a flow of blood for twelve years came from behind and touched the hem of His garment. 21 For she said to herself, “If only I may touch His garment, I shall be made well.” 22 But Jesus turned around, and when He saw her He said, “Be of good cheer, daughter; your faith has made you well.” And the woman was made well from that hour.

23 When Jesus came into the ruler's house, and saw the flute players and the noisy crowd wailing, 24 He said to them, “Make room, for the girl is not dead, but sleeping.” And they ridiculed Him. 25 But when the crowd was put outside, He went in and took her by the hand, and the girl arose. 26 And the report of this went out into all that land.


Two Blind Men Healed

27 When Jesus departed from there, two blind men followed Him, crying out and saying, “Son of David, have mercy on us!”

28 And when He had come into the house, the blind men came to Him. And Jesus said to them, “Do you believe that I am able to do this?”

They said to Him, “Yes, Lord.”

29 Then He touched their eyes, saying, “According to your faith let it be to you.” 30 And their eyes were opened. And Jesus sternly warned them, saying, “See that no one knows it.” 31 But when they had departed, they spread the news about Him in all that country.


A Mute Man Speaks

32 As they went out, behold, they brought to Him a man, mute and demon-possessed. 33 And when the demon was cast out, the mute spoke. And the multitudes marveled, saying, “It was never seen like this in Israel!”

34 But the Pharisees said, “He casts out demons by the ruler of the demons.”


The Compassion of Jesus

35 Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.o 36 But when He saw the multitudes, He was moved with compassion for them, because they were wearyp and scattered, like sheep having no shepherd. 37 Then He said to His disciples, “The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. 38 Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Matthew 9:8 9:8 k NU-Text reads were afraid.9:13 l Hosea 6:69:13 m NU-Text omits to repentance.9:14 n NU-Text brackets often as disputed.9:35 o NU-Text omits among the people.9:36 p NU-Text and M-Text read harassed.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright