Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Philippians 1:1 paulo" kai timoqeo" douloi ihsou cristou pasin toi" agioi" en cristw ihsou toi" ousin en filippoi" sun episkopoi" kai diakonoi"   2 cari" umin kai eirhnh apo qeou patro" hmwn kai kuriou ihsou cristou   3 eucaristw tw qew mou epi pash th mneia umwn   4 pantote en pash dehsei mou uper pantwn umwn meta cara" thn dehsin poioumeno"   5 epi th koinwnia umwn ei" to euaggelion apo prwth" hmera" acri tou nun   6 pepoiqw" auto touto oti o enarxameno" en umin ergon agaqon epitelesei acri" hmera" ihsou cristou   7 kaqw" estin dikaion emoi touto fronein uper pantwn umwn dia to ecein me en th kardia uma" en te toi" desmoi" mou kai th apologia kai bebaiwsei tou euaggeliou sugkoinwnou" mou th" carito" panta" uma" onta"   8 martu" gar mou estin o qeo" w" epipoqw panta" uma" en splagcnoi" ihsou cristou   9 kai touto proseucomai ina h agaph umwn eti mallon kai mallon perisseuh en epignwsei kai pash aisqhsei   10 ei" to dokimazein uma" ta diaferonta ina hte eilikrinei" kai aproskopoi ei" hmeran cristou   11 peplhrwmenoi karpwn dikaiosunh" twn dia ihsou cristou ei" doxan kai epainon qeou   12 ginwskein de uma" boulomai adelfoi oti ta kat eme mallon ei" prokophn tou euaggeliou elhluqen   13 wste tou" desmou" mou fanerou" en cristw genesqai en olw tw praitwriw kai toi" loipoi" pasin   14 kai tou" pleiona" twn adelfwn en kuriw pepoiqota" toi" desmoi" mou perissoterw" tolman afobw" ton logon lalein   15 tine" men kai dia fqonon kai erin tine" de kai di eudokian ton criston khrussousin   16 oi men ex eriqeia" ton criston kataggellousin ouc agnw" oiomenoi qliyin epiferein toi" desmoi" mou   17 oi de ex agaph" eidote" oti ei" apologian tou euaggeliou keimai   18 ti gar plhn panti tropw eite profasei eite alhqeia cristo" kataggelletai kai en toutw cairw alla kai carhsomai   19 oida gar oti touto moi apobhsetai ei" swthrian dia th" umwn dehsew" kai epicorhgia" tou pneumato" ihsou cristou   20 kata thn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aiscunqhsomai all en pash parrhsia w" pantote kai nun megalunqhsetai cristo" en tw swmati mou eite dia zwh" eite dia qanatou   21 emoi gar to zhn cristo" kai to apoqanein kerdo"   22 ei de to zhn en sarki touto moi karpo" ergou kai ti airhsomai ou gnwrizw   23 sunecomai gar ek twn duo thn epiqumian ecwn ei" to analusai kai sun cristw einai pollw mallon kreisson   24 to de epimenein en th sarki anagkaioteron di uma"   25 kai touto pepoiqw" oida oti menw kai sumparamenw pasin umin ei" thn umwn prokophn kai caran th" pistew"   26 ina to kauchma umwn perisseuh en cristw ihsou en emoi dia th" emh" parousia" palin pro" uma"   27 monon axiw" tou euaggeliou tou cristou politeuesqe ina eite elqwn kai idwn uma" eite apwn akousw ta peri umwn oti sthkete en eni pneumati mia yuch sunaqlounte" th pistei tou euaggeliou   28 kai mh pturomenoi en mhdeni upo twn antikeimenwn hti" autoi" men estin endeixi" apwleia" umin de swthria" kai touto apo qeou   29 oti umin ecarisqh to uper cristou ou monon to ei" auton pisteuein alla kai to uper autou pascein   30 ton auton agwna econte" oion idete en emoi kai nun akouete en emoiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Philippians 1:1


The Epistle of Paul the Apostle to the

PHILIPPIANS


Chapter 1

Greeting

1 Paul and Timothy, bondservants of Jesus Christ,

To all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishopsa and deacons:

2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.


Thankfulness and Prayer

3 I thank my God upon every remembrance of you, 4 always in every prayer of mine making request for you all with joy, 5 for your fellowship in the gospel from the first day until now, 6 being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ; 7 just as it is right for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my chains and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. 8 For God is my witness, how greatly I long for you all with the affection of Jesus Christ.

9 And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, 10 that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, 11 being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God.


Christ Is Preached

12 But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel, 13 so that it has become evident to the whole palace guard, and to all the rest, that my chains are in Christ; 14 and most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear.

15 Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill: 16 The formerb preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains; 17 but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. 18 What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached; and in this I rejoice, yes, and will rejoice.


To Live Is Christ

19 For I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ, 20 according to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness, as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. 21 For to me, to live is Christ, and to die is gain. 22 But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor; yet what I shall choose I cannot tell. 23 Forc I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. 24 Nevertheless to remain in the flesh is more needful for you. 25 And being confident of this, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith, 26 that your rejoicing for me may be more abundant in Jesus Christ by my coming to you again.


Striving and Suffering for Christ

27 Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel, 28 and not in any way terrified by your adversaries, which is to them a proof of perdition, but to you of salvation,d and that from God. 29 For to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake, 30 having the same conflict which you saw in me and now hear is in me.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Philippians 1:1 1:1 a Literally overseers1:16 b NU-Text reverses the contents of verses 16 and 17.1:23 c NU-Text and M-Text read But.1:28 d NU-Text reads of your salvation.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright