Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Philippians 3:1 to loipon adelfoi mou cairete en kuriw ta auta grafein umin emoi men ouk oknhron umin de asfale"   2 blepete tou" kuna" blepete tou" kakou" ergata" blepete thn katatomhn   3 hmei" gar esmen h peritomh oi pneumati qeou latreuonte" kai kaucwmenoi en cristw ihsou kai ouk en sarki pepoiqote"   4 kaiper egw ecwn pepoiqhsin kai en sarki ei ti" dokei allo" pepoiqenai en sarki egw mallon   5 peritomh oktahmero" ek genou" israhl fulh" beniamin ebraio" ex ebraiwn kata nomon farisaio"   6 kata zhlon diwkwn thn ekklhsian kata dikaiosunhn thn en nomw genomeno" amempto"   7 all atina hn moi kerdh tauta hghmai dia ton criston zhmian   8 alla men oun kai hgoumai panta zhmian einai dia to uperecon th" gnwsew" cristou ihsou tou kuriou mou di on ta panta ezhmiwqhn kai hgoumai skubala einai ina criston kerdhsw   9 kai eureqw en autw mh ecwn emhn dikaiosunhn thn ek nomou alla thn dia pistew" cristou thn ek qeou dikaiosunhn epi th pistei   10 tou gnwnai auton kai thn dunamin th" anastasew" autou kai thn koinwnian twn paqhmatwn autou summorfoumeno" tw qanatw autou   11 ei pw" katanthsw ei" thn exanastasin twn nekrwn   12 ouc oti hdh elabon h hdh teteleiwmai diwkw de ei kai katalabw ef w kai katelhfqhn upo tou cristou ihsou   13 adelfoi egw emauton ou logizomai kateilhfenai en de ta men opisw epilanqanomeno" toi" de emprosqen epekteinomeno"   14 kata skopon diwkw epi to brabeion th" anw klhsew" tou qeou en cristw ihsou   15 osoi oun teleioi touto fronwmen kai ei ti eterw" froneite kai touto o qeo" umin apokaluyei   16 plhn ei" o efqasamen tw autw stoicein kanoni to auto fronein   17 summimhtai mou ginesqe adelfoi kai skopeite tou" outw" peripatounta" kaqw" ecete tupon hma"   18 polloi gar peripatousin ou" pollaki" elegon umin nun de kai klaiwn legw tou" ecqrou" tou staurou tou cristou   19 wn to telo" apwleia wn o qeo" h koilia kai h doxa en th aiscunh autwn oi ta epigeia fronounte"   20 hmwn gar to politeuma en ouranoi" uparcei ex ou kai swthra apekdecomeqa kurion ihsoun criston   21 o" metaschmatisei to swma th" tapeinwsew" hmwn ei" to genesqai auto summorfon tw swmati th" doxh" autou kata thn energeian tou dunasqai auton kai upotaxai eautw ta pantaCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Philippians 3:1


Chapter 3

All for Christ
1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe.

2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation! 3 For we are the circumcision, who worship God in the Spirit,e rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh, 4 though I also might have confidence in the flesh. If anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so: 5 circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews; concerning the law, a Pharisee; 6 concerning zeal, persecuting the church; concerning the righteousness which is in the law, blameless.

7 But what things were gain to me, these I have counted loss for Christ. 8 Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ 9 and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith; 10 that I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, 11 if, by any means, I may attain to the resurrection from the dead.


Pressing Toward the Goal

12 Not that I have already attained, or am already perfected; but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. 13 Brethren, I do not count myself to have apprehended; but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, 14 I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.

15 Therefore let us, as many as are mature, have this mind; and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. 16 Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule,f let us be of the same mind.


Our Citizenship in Heaven

17 Brethren, join in following my example, and note those who so walk, as you have us for a pattern. 18 For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ: 19 whose end is destruction, whose god is their belly, and whose glory is in their shame—who set their mind on earthly things. 20 For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, 21 who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Philippians 3:3 3:3 e NU-Text and M-Text read who worship in the Spirit of God.3:16 f NU-Text omits rule and the rest of the verse.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright