Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Philippians 4:1 wste adelfoi mou agaphtoi kai epipoqhtoi cara kai stefano" mou outw" sthkete en kuriw agaphtoi   2 euodian parakalw kai suntuchn parakalw to auto fronein en kuriw   3 nai erwtw kai se suzuge gnhsie sullambanou autai" aitine" en tw euaggeliw sunhqlhsan moi meta kai klhmento" kai twn loipwn sunergwn mou wn ta onomata en biblw zwh"   4 cairete en kuriw pantote palin erw cairete   5 to epieike" umwn gnwsqhtw pasin anqrwpoi" o kurio" eggu"   6 mhden merimnate all en panti th proseuch kai th dehsei meta eucaristia" ta aithmata umwn gnwrizesqw pro" ton qeon   7 kai h eirhnh tou qeou h uperecousa panta noun frourhsei ta" kardia" umwn kai ta nohmata umwn en cristw ihsou   8 to loipon adelfoi osa estin alhqh osa semna osa dikaia osa agna osa prosfilh osa eufhma ei ti" areth kai ei ti" epaino" tauta logizesqe   9 a kai emaqete kai parelabete kai hkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o qeo" th" eirhnh" estai meq umwn   10 ecarhn de en kuriw megalw" oti hdh pote aneqalete to uper emou fronein ef w kai efroneite hkaireisqe de   11 ouc oti kaq usterhsin legw egw gar emaqon en oi" eimi autarkh" einai   12 oida kai tapeinousqai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuhmai kai cortazesqai kai peinan kai perisseuein kai ustereisqai   13 panta iscuw en tw endunamounti me cristw   14 plhn kalw" epoihsate sugkoinwnhsante" mou th qliyei   15 oidate de kai umei" filipphsioi oti en arch tou euaggeliou ote exhlqon apo makedonia" oudemia moi ekklhsia ekoinwnhsen ei" logon dosew" kai lhyew" ei mh umei" monoi   16 oti kai en qessalonikh kai apax kai di" ei" thn creian moi epemyate   17 ouc oti epizhtw to doma all epizhtw ton karpon ton pleonazonta ei" logon umwn   18 apecw de panta kai perisseuw peplhrwmai dexameno" para epafroditou ta par umwn osmhn euwdia" qusian dekthn euareston tw qew   19 o de qeo" mou plhrwsei pasan creian umwn kata ton plouton autou en doxh en cristw ihsou   20 tw de qew kai patri hmwn h doxa ei" tou" aiwna" twn aiwnwn amhn   21 aspasasqe panta agion en cristw ihsou aspazontai uma" oi sun emoi adelfoi   22 aspazontai uma" pante" oi agioi malista de oi ek th" kaisaro" oikia"   23 h cari" tou kuriou ihsou cristou meta pantwn umwn amhnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Philippians 4:1


Chapter 4
1 Therefore, my beloved and longed-for brethren, my joy and crown, so stand fast in the Lord, beloved.


Be United, Joyful, and in Prayer

2 I implore Euodia and I implore Syntyche to be of the same mind in the Lord. 3 Andg I urge you also, true companion, help these women who labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the Book of Life.

4 Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!

5 Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand.

6 Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; 7 and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.


Meditate on These Things

8 Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—meditate on these things. 9 The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you.


Philippian Generosity

10 But I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again; though you surely did care, but you lacked opportunity. 11 Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am, to be content: 12 I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. 13 I can do all things through Christh who strengthens me.

14 Nevertheless you have done well that you shared in my distress. 15 Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving but you only. 16 For even in Thessalonica you sent aid once and again for my necessities. 17 Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. 18 Indeed I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God. 19 And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. 20 Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen.


Greeting and Blessing

21 Greet every saint in Christ Jesus. The brethren who are with me greet you. 22 All the saints greet you, but especially those who are of Caesar's household.

23 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all.i Amen.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Philippians 4:3 4:3 g NU-Text and M-Text read Yes.4:13 h NU-Text reads Him who.4:23 i NU-Text reads your spirit.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright