Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 1:1 apokaluyi" ihsou cristou hn edwken autw o qeo" deixai toi" douloi" autou a dei genesqai en tacei kai eshmanen aposteila" dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh   2 o" emarturhsen ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou cristou osa te eiden   3 makario" o anaginwskwn kai oi akouonte" tou" logou" th" profhteia" kai throunte" ta en auth gegrammena o gar kairo" eggu"   4 iwannh" tai" epta ekklhsiai" tai" en th asia cari" umin kai eirhnh apo tou o wn kai o hn kai o ercomeno" kai apo twn epta pneumatwn a estin enwpion tou qronou autou   5 kai apo ihsou cristou o martu" o pisto" o prwtotoko" ek twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn th" gh" tw agaphsanti hma" kai lousanti hma" apo twn amartiwn hmwn en tw aimati autou   6 kai epoihsen hma" basilei" kai ierei" tw qew kai patri autou autw h doxa kai to krato" ei" tou" aiwna" twn aiwnwn amhn   7 idou ercetai meta twn nefelwn kai oyetai auton pa" ofqalmo" kai oitine" auton exekenthsan kai koyontai ep auton pasai ai fulai th" gh" nai amhn   8 egw eimi to a kai to w arch kai telo" legei o kurio" o wn kai o hn kai o ercomeno" o pantokratwr   9 egw iwannh" o kai adelfo" umwn kai sugkoinwno" en th qliyei kai en th basileia kai upomonh ihsou cristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou cristou   10 egenomhn en pneumati en th kuriakh hmera kai hkousa opisw mou fwnhn megalhn w" salpiggo"   11 legoush" egw eimi to a kai to w o prwto" kai o escato" kai o blepei" grayon ei" biblion kai pemyon tai" ekklhsiai" tai" en asia ei" efeson kai ei" smurnan kai ei" pergamon kai ei" quateira kai ei" sardei" kai ei" filadelfeian kai ei" laodikeian   12 kai epestreya blepein thn fwnhn hti" elalhsen met emou kai epistreya" eidon epta lucnia" crusa"   13 kai en mesw twn epta lucniwn omoion uiw anqrwpou endedumenon podhrh kai periezwsmenon pro" toi" mastoi" zwnhn crushn   14 h de kefalh autou kai ai trice" leukai wsei erion leukon w" ciwn kai oi ofqalmoi autou w" flox puro"   15 kai oi pode" autou omoioi calkolibanw w" en kaminw pepurwmenoi kai h fwnh autou w" fwnh udatwn pollwn   16 kai ecwn en th dexia autou ceiri astera" epta kai ek tou stomato" autou romfaia distomo" oxeia ekporeuomenh kai h oyi" autou w" o hlio" fainei en th dunamei autou   17 kai ote eidon auton epesa pro" tou" poda" autou w" nekro" kai epeqhken thn dexian autou ceira ep eme legwn moi mh fobou egw eimi o prwto" kai o escato"   18 kai o zwn kai egenomhn nekro" kai idou zwn eimi ei" tou" aiwna" twn aiwnwn amhn kai ecw ta" klei" tou adou kai tou qanatou   19 grayon a eide" kai a eisin kai a mellei ginesqai meta tauta   20 to musthrion twn epta asterwn wn eide" epi th" dexia" mou kai ta" epta lucnia" ta" crusa" oi epta astere" aggeloi twn epta ekklhsiwn eisin kai ai epta lucniai a" eide" epta ekklhsiai eisinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 1:1


THE REVELATION

of Jesus Christ


Chapter 1

Introduction and Benediction

1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His servants—things which must shortly take place. And He sent and signified it by His angel to His servant John, 2 who bore witness to the word of God, and to the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. 3 Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy, and keep those things which are written in it; for the time is near.


Greeting the Seven Churches

4 John, to the seven churches which are in Asia:

Grace to you and peace from Him who is and who was and who is to come, and from the seven Spirits who are before His throne, 5 and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth.

To Him who loved us and washeda us from our sins in His own blood, 6 and has made us kingsb and priests to His God and Father, to Him be glory and dominion forever and ever. Amen.

7 Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen.

8 I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,”c says the Lord,dwho is and who was and who is to come, the Almighty.”


Vision of the Son of Man

9 I, John, bothe your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. 10 I was in the Spirit on the Lord's Day, and I heard behind me a loud voice, as of a trumpet, 11 saying, “I am the Alpha and the Omega, the First and the Last,” and,fWhat you see, write in a book and send it to the seven churches which are in Asia:g to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea.”

12 Then I turned to see the voice that spoke with me. And having turned I saw seven golden lampstands, 13 and in the midst of the seven lampstands One like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet and girded about the chest with a golden band. 14 His head and hair were white like wool, as white as snow, and His eyes like a flame of fire; 15 His feet were like fine brass, as if refined in a furnace, and His voice as the sound of many waters; 16 He had in His right hand seven stars, out of His mouth went a sharp two-edged sword, and His countenance was like the sun shining in its strength. 17 And when I saw Him, I fell at His feet as dead. But He laid His right hand on me, saying to me,hDo not be afraid; I am the First and the Last. 18 I am He who lives, and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of Death. 19 Writei the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this. 20 The mystery of the seven stars which you saw in My right hand, and the seven golden lampstands: The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands which you sawj are the seven churches.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 1:5 1:5 a NU-Text reads loves us and freed; M-Text reads loves us and washed.1:6 b NU-Text and M-Text read a kingdom.1:8 c NU-Text and M-Text omit the Beginning and the End.1:8 d NU-Text and M-Text add God.1:9 e NU-Text and M-Text omit both.1:11 f NU-Text and M-Text omit I am through third and.1:11 g NU-Text and M-Text omit which are in Asia.1:17 h NU-Text and M-Text omit to me.1:19 i NU-Text and M-Text read Therefore, write.1:20 j NU-Text and M-Text omit which you saw.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright