Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 10:1 kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou peribeblhmenon nefelhn kai iri" epi th" kefalh" kai to proswpon autou w" o hlio" kai oi pode" autou w" stuloi puro"   2 kai eicen en th ceiri autou biblaridion anewgmenon kai eqhken ton poda autou ton dexion epi thn qalassan ton de euwnumon epi thn ghn   3 kai ekraxen fwnh megalh wsper lewn mukatai kai ote ekraxen elalhsan ai epta brontai ta" eautwn fwna"   4 kai ote elalhsan ai epta brontai ta" fwna" eautwn emellon grafein kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan moi sfragison a elalhsan ai epta brontai kai mh tauta grayh"   5 kai o aggelo" on eidon estwta epi th" qalassh" kai epi th" gh" hren thn ceira autou ei" ton ouranon   6 kai wmosen en tw zwnti ei" tou" aiwna" twn aiwnwn o" ektisen ton ouranon kai ta en autw kai thn ghn kai ta en auth kai thn qalassan kai ta en auth oti crono" ouk estai eti   7 alla en tai" hmerai" th" fwnh" tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein kai telesqh to musthrion tou qeou w" euhggelisen toi" eautou douloi" toi" profhtai"   8 kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousa met emou kai legousa upage labe to biblaridion to hnewgmenon en th ceiri aggelou tou estwto" epi th" qalassh" kai epi th" gh"   9 kai aphlqon pro" ton aggelon legwn autw do" moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku w" meli   10 kai elabon to biblaridion ek th" ceiro" tou aggelou kai katefagon auto kai hn en tw stomati mou w" meli gluku kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou   11 kai legei moi dei se palin profhteusai epi laoi" kai eqnesin kai glwssai" kai basileusin polloi"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 10:1


Chapter 10

The Mighty Angel with the Little Book
1 I saw still another mighty angel coming down from heaven, clothed with a cloud. And a rainbow was on his head, his face was like the sun, and his feet like pillars of fire. 2 He had a little book open in his hand. And he set his right foot on the sea and his left foot on the land, 3 and cried with a loud voice, as when a lion roars. When he cried out, seven thunders uttered their voices. 4 Now when the seven thunders uttered their voices,g I was about to write; but I heard a voice from heaven saying to me,h “Seal up the things which the seven thunders uttered, and do not write them.”

5 The angel whom I saw standing on the sea and on the land raised up his handi to heaven 6 and swore by Him who lives forever and ever, who created heaven and the things that are in it, the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, that there should be delay no longer, 7 but in the days of the sounding of the seventh angel, when he is about to sound, the mystery of God would be finished, as He declared to His servants the prophets.


John Eats the Little Book

8 Then the voice which I heard from heaven spoke to me again and said, “Go, take the little book which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the earth.”

9 So I went to the angel and said to him, “Give me the little book.”

And he said to me, “Take and eat it; and it will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth.”

10 Then I took the little book out of the angel's hand and ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. But when I had eaten it, my stomach became bitter. 11 And hej said to me, “You must prophesy again about many peoples, nations, tongues, and kings.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 10:4 10:4 g NU-Text and M-Text read sounded.10:4 h NU-Text and M-Text omit to me.10:5 i NU-Text and M-Text read right hand.10:11 j NU-Text and M-Text read they.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright