Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 11:1 kai edoqh moi kalamo" omoio" rabdw legwn egeirai kai metrhson ton naon tou qeou kai to qusiasthrion kai tou" proskunounta" en autw   2 kai thn aulhn thn eswqen tou naou ekbale exw kai mh authn metrhsh" oti edoqh toi" eqnesin kai thn polin thn agian pathsousin mhna" tessarakonta duo   3 kai dwsw toi" dusin martusin mou kai profhteusousin hmera" cilia" diakosia" exhkonta peribeblhmenoi sakkou"   4 outoi eisin ai duo elaiai kai duo lucniai ai enwpion tou qeou th" gh" estwsai   5 kai ei ti" autou" qelh adikhsai pur ekporeuetai ek tou stomato" autwn kai katesqiei tou" ecqrou" autwn kai ei ti" autou" qelh adikhsai outw" dei auton apoktanqhnai   6 outoi ecousin exousian kleisai ton ouranon ina mh brech ueto" en hmerai" autwn th" profhteia" kai exousian ecousin epi twn udatwn strefein auta ei" aima kai pataxai thn ghn pash plhgh osaki" ean qelhswsin   7 kai otan teleswsin thn marturian autwn to qhrion to anabainon ek th" abussou poihsei polemon met autwn kai nikhsei autou" kai apoktenei autou"   8 kai ta ptwmata autwn epi th" plateia" polew" th" megalh" hti" kaleitai pneumatikw" sodoma kai aigupto" opou kai o kurio" hmwn estaurwqh   9 kai bleyousin ek twn lawn kai fulwn kai glwsswn kai eqnwn ta ptwmata autwn hmera" trei" kai hmisu kai ta ptwmata autwn ouk afhsousin teqhnai ei" mnhmata   10 kai oi katoikounte" epi th" gh" carousin ep autoi" kai eufranqhsontai kai dwra pemyousin allhloi" oti outoi oi duo profhtai ebasanisan tou" katoikounta" epi th" gh"   11 kai meta ta" trei" hmera" kai hmisu pneuma zwh" ek tou qeou eishlqen ep autou" kai esthsan epi tou" poda" autwn kai fobo" mega" epesen epi tou" qewrounta" autou"   12 kai hkousan fwnhn megalhn ek tou ouranou legousan autoi" anabhte wde kai anebhsan ei" ton ouranon en th nefelh kai eqewrhsan autou" oi ecqroi autwn   13 kai en ekeinh th wra egeneto seismo" mega" kai to dekaton th" polew" epesen kai apektanqhsan en tw seismw onomata anqrwpwn ciliade" epta kai oi loipoi emfoboi egenonto kai edwkan doxan tw qew tou ouranou   14 h ouai h deutera aphlqen idou h ouai h trith ercetai tacu   15 kai o ebdomo" aggelo" esalpisen kai egenonto fwnai megalai en tw ouranw legousai egenonto ai basileiai tou kosmou tou kuriou hmwn kai tou cristou autou kai basileusei ei" tou" aiwna" twn aiwnwn   16 kai oi eikosi kai tessare" presbuteroi oi enwpion tou qeou kaqhmenoi epi tou" qronou" autwn epesan epi ta proswpa autwn kai prosekunhsan tw qew   17 legonte" eucaristoumen soi kurie o qeo" o pantokratwr o wn kai o hn kai o ercomeno" oti eilhfa" thn dunamin sou thn megalhn kai ebasileusa"   18 kai ta eqnh wrgisqhsan kai hlqen h orgh sou kai o kairo" twn nekrwn kriqhnai kai dounai ton misqon toi" douloi" sou toi" profhtai" kai toi" agioi" kai toi" foboumenoi" to onoma sou toi" mikroi" kai toi" megaloi" kai diafqeirai tou" diafqeironta" thn   19 kai hnoigh o nao" tou qeou en tw ouranw kai wfqh h kibwto" th" diaqhkh" autou en tw naw autou kai egenonto astrapai kai fwnai kai brontai kai seismo" kai calaza megalh


 

(NKJV) Revelation 11:1


Chapter 11

The Two Witnesses
1 Then I was given a reed like a measuring rod. And the angel stood,k saying, “Rise and measure the temple of God, the altar, and those who worship there. 2 But leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the Gentiles. And they will tread the holy city underfoot for forty-two months. 3 And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy one thousand two hundred and sixty days, clothed in sackcloth.”

4 These are the two olive trees and the two lampstands standing before the Godl of the earth. 5 And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. 6 These have power to shut heaven, so that no rain falls in the days of their prophecy; and they have power over waters to turn them to blood, and to strike the earth with all plagues, as often as they desire.


The Witnesses Killed

7 When they finish their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. 8 And their dead bodies will lie in the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt, where also ourm Lord was crucified. 9 Then those from the peoples, tribes, tongues, and nations will see their dead bodies three-and-a-half days, and not allown their dead bodies to be put into graves. 10 And those who dwell on the earth will rejoice over them, make merry, and send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth.


The Witnesses Resurrected

11 Now after the three-and-a-half days the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and great fear fell on those who saw them. 12 And theyo heard a loud voice from heaven saying to them, “Come up here.” And they ascended to heaven in a cloud, and their enemies saw them. 13 In the same hour there was a great earthquake, and a tenth of the city fell. In the earthquake seven thousand people were killed, and the rest were afraid and gave glory to the God of heaven.

14 The second woe is past. Behold, the third woe is coming quickly.


Seventh Trumpet: The Kingdom Proclaimed

15 Then the seventh angel sounded: And there were loud voices in heaven, saying, “The kingdomsp of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever!” 16 And the twenty-four elders who sat before God on their thrones fell on their faces and worshiped God, 17 saying:

“We give You thanks, O Lord God Almighty,
The One who is and who was and who is to come,q
Because You have taken Your great power and reigned.
18 The nations were angry, and Your wrath has come,
And the time of the dead, that they should be judged,
And that You should reward Your servants the prophets and the saints,
And those who fear Your name, small and great,
And should destroy those who destroy the earth.”


19 Then the temple of God was opened in heaven, and the ark of His covenantr was seen in His temple. And there were lightnings, noises, thunderings, an earthquake, and great hail.
(NKJV Notes) Revelation 11:1 11:1 k NU-Text and M-Text omit And the angel stood.11:4 l NU-Text and M-Text read Lord.11:8 m NU-Text and M-Text read their.11:9 n NU-Text and M-Text read nations see . . . and will not allow.11:12 o M-Text reads I.11:15 p NU-Text and M-Text read kingdom . . . has become.11:17 q NU-Text and M-Text omit and who is to come.11:19 r M-Text reads the covenant of the Lord.

NKJV Copyright