Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 12:1 kai shmeion mega wfqh en tw ouranw gunh peribeblhmenh ton hlion kai h selhnh upokatw twn podwn auth" kai epi th" kefalh" auth" stefano" asterwn dwdeka   2 kai en gastri ecousa krazei wdinousa kai basanizomenh tekein   3 kai wfqh allo shmeion en tw ouranw kai idou drakwn mega" purro" ecwn kefala" epta kai kerata deka kai epi ta" kefala" autou diadhmata epta   4 kai h oura autou surei to triton twn asterwn tou ouranou kai ebalen autou" ei" thn ghn kai o drakwn esthken enwpion th" gunaiko" th" melloush" tekein ina otan tekh to teknon auth" katafagh   5 kai eteken uion arrena o" mellei poimainein panta ta eqnh en rabdw sidhra kai hrpasqh to teknon auth" pro" ton qeon kai ton qronon autou   6 kai h gunh efugen ei" thn erhmon opou ecei topon htoimasmenon apo tou qeou ina ekei trefwsin authn hmera" cilia" diakosia" exhkonta   7 kai egeneto polemo" en tw ouranw o micahl kai oi aggeloi autou epolemhsan kata tou drakonto" kai o drakwn epolemhsen kai oi aggeloi autou   8 kai ouk iscusan oute topo" eureqh autwn eti en tw ouranw   9 kai eblhqh o drakwn o mega" o ofi" o arcaio" o kaloumeno" diabolo" kai o satana" o planwn thn oikoumenhn olhn eblhqh ei" thn ghn kai oi aggeloi autou met autou eblhqhsan   10 kai hkousa fwnhn megalhn legousan en tw ouranw arti egeneto h swthria kai h dunami" kai h basileia tou qeou hmwn kai h exousia tou cristou autou oti kateblhqh o kathgoro" twn adelfwn hmwn o kathgorwn autwn enwpion tou qeou hmwn hmera" kai nukto"   11 kai autoi enikhsan auton dia to aima tou arniou kai dia ton logon th" marturia" autwn kai ouk hgaphsan thn yuchn autwn acri qanatou   12 dia touto eufrainesqe oi ouranoi kai oi en autoi" skhnounte" ouai toi" katoikousin thn ghn kai thn qalassan oti katebh o diabolo" pro" uma" ecwn qumon megan eidw" oti oligon kairon ecei   13 kai ote eiden o drakwn oti eblhqh ei" thn ghn ediwxen thn gunaika hti" eteken ton arrena   14 kai edoqhsan th gunaiki duo pteruge" tou aetou tou megalou ina pethtai ei" thn erhmon ei" ton topon auth" opou trefetai ekei kairon kai kairou" kai hmisu kairou apo proswpou tou ofew"   15 kai ebalen o ofi" opisw th" gunaiko" ek tou stomato" autou udwr w" potamon ina tauthn potamoforhton poihsh   16 kai ebohqhsen h gh th gunaiki kai hnoixen h gh to stoma auth" kai katepien ton potamon on ebalen o drakwn ek tou stomato" autou   17 kai wrgisqh o drakwn epi th gunaiki kai aphlqen poihsai polemon meta twn loipwn tou spermato" auth" twn thrountwn ta" entola" tou qeou kai econtwn thn marturian tou ihsou cristouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 12:1


Chapter 12

The Woman, the Child, and the Dragon
1 Now a great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a garland of twelve stars. 2 Then being with child, she cried out in labor and in pain to give birth.

3 And another sign appeared in heaven: behold, a great, fiery red dragon having seven heads and ten horns, and seven diadems on his heads. 4 His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth, to devour her Child as soon as it was born. 5 She bore a male Child who was to rule all nations with a rod of iron. And her Child was caught up to God and His throne. 6 Then the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, that they should feed her there one thousand two hundred and sixty days.


Satan Thrown Out of Heaven

7 And war broke out in heaven: Michael and his angels fought with the dragon; and the dragon and his angels fought, 8 but they did not prevail, nor was a place found for thems in heaven any longer. 9 So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the Devil and Satan, who deceives the whole world; he was cast to the earth, and his angels were cast out with him.

10 Then I heard a loud voice saying in heaven, “Now salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of His Christ have come, for the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. 11 And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. 12 Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them! Woe to the inhabitants of the earth and the sea! For the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time.”


The Woman Persecuted

13 Now when the dragon saw that he had been cast to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male Child. 14 But the woman was given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness to her place, where she is nourished for a time and times and half a time, from the presence of the serpent. 15 So the serpent spewed water out of his mouth like a flood after the woman, that he might cause her to be carried away by the flood. 16 But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth. 17 And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ.tCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 12:8 12:8 s M-Text reads him.12:17 t NU-Text and M-Text omit Christ.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright