Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 13:1 [12:18] kai estaqhn epi thn ammon th" qalassh" [13:1] kai eidon ek th" qalassh" qhrion anabainon econ kefala" epta kai kerata deka kai epi twn keratwn autou deka diadhmata kai epi ta" kefala" autou onoma blasfhmia"   2 kai to qhrion o eidon hn omoion pardalei kai oi pode" autou w" arktou kai to stoma autou w" stoma leonto" kai edwken autw o drakwn thn dunamin autou kai ton qronon autou kai exousian megalhn   3 kai eidon mian twn kefalwn autou w" esfagmenhn ei" qanaton kai h plhgh tou qanatou autou eqerapeuqh kai eqaumasqh en olh th gh opisw tou qhriou   4 kai prosekunhsan ton drakonta o" edwken exousian tw qhriw kai prosekunhsan to qhrion legonte" ti" omoio" tw qhriw ti" dunatai polemhsai met autou   5 kai edoqh autw stoma laloun megala kai blasfhmia" kai edoqh autw exousia poihsai mhna" tessarakonta duo   6 kai hnoixen to stoma autou ei" blasfhmian pro" ton qeon blasfhmhsai to onoma autou kai thn skhnhn autou kai tou" en tw ouranw skhnounta"   7 kai edoqh autw polemon poihsai meta twn agiwn kai nikhsai autou" kai edoqh autw exousia epi pasan fulhn kai glwssan kai eqno"   8 kai proskunhsousin autw pante" oi katoikounte" epi th" gh" wn ou gegraptai ta onomata en th biblw th" zwh" tou arniou esfagmenou apo katabolh" kosmou   9 ei ti" ecei ou" akousatw   10 ei ti" aicmalwsian sunagei ei" aicmalwsian upagei ei ti" en macaira apoktenei dei auton en macaira apoktanqhnai wde estin h upomonh kai h pisti" twn agiwn   11 kai eidon allo qhrion anabainon ek th" gh" kai eicen kerata duo omoia arniw kai elalei w" drakwn   12 kai thn exousian tou prwtou qhriou pasan poiei enwpion autou kai poiei thn ghn kai tou" katoikounta" en auth ina proskunhswsin to qhrion to prwton ou eqerapeuqh h plhgh tou qanatou autou   13 kai poiei shmeia megala ina kai pur poih katabainein ek tou ouranou ei" thn ghn enwpion twn anqrwpwn   14 kai plana tou" katoikounta" epi th" gh" dia ta shmeia a edoqh autw poihsai enwpion tou qhriou legwn toi" katoikousin epi th" gh" poihsai eikona tw qhriw o ecei thn plhghn th" macaira" kai ezhsen   15 kai edoqh autw dounai pneuma th eikoni tou qhriou ina kai lalhsh h eikwn tou qhriou kai poihsh osoi an mh proskunhswsin thn eikona tou qhriou ina apoktanqwsin   16 kai poiei panta" tou" mikrou" kai tou" megalou" kai tou" plousiou" kai tou" ptwcou" kai tou" eleuqerou" kai tou" doulou" ina dwsh autoi" caragma epi th" ceiro" autwn th" dexia" h epi twn metwpwn autwn   17 kai ina mh ti" dunhtai agorasai h pwlhsai ei mh o ecwn to caragma h to onoma tou qhriou h ton ariqmon tou onomato" autou   18 wde h sofia estin o ecwn ton noun yhfisatw ton ariqmon tou qhriou ariqmo" gar anqrwpou estin kai o ariqmo" autou cx"


 

(NKJV) Revelation 13:1


Chapter 13

The Beast from the Sea
1 Then Iu stood on the sand of the sea. And I saw a beast rising up out of the sea, having seven heads and ten horns,v and on his horns ten crowns, and on his heads a blasphemous name. 2 Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. 3 And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed. And all the world marveled and followed the beast. 4 So they worshiped the dragon who gave authority to the beast; and they worshiped the beast, saying, “Who is like the beast? Who is able to make war with him?”

5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continuew for forty-two months. 6 Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme His name, His tabernacle, and those who dwell in heaven. 7 It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe,x tongue, and nation. 8 All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world.

9 If anyone has an ear, let him hear. 10 He who leads into captivity shall go into captivity; he who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.


The Beast from the Earth

11 Then I saw another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb and spoke like a dragon. 12 And he exercises all the authority of the first beast in his presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose deadly wound was healed. 13 He performs great signs, so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. 14 And he deceives thosey who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and lived. 15 He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. 16 He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, 17 and that no one may buy or sell except one who has the mark orz the name of the beast, or the number of his name.

18 Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.
(NKJV Notes) Revelation 13:1 13:1 u NU-Text reads he.13:1 v NU-Text and M-Text read ten horns and seven heads.13:5 w M-Text reads make war.13:7 x NU-Text and M-Text add and people.13:14 y M-Text reads my own people.13:17 z NU-Text and M-Text omit or.

NKJV Copyright