Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 14:1 kai eidon kai idou arnion esthko" epi to oro" siwn kai met autou ekaton tessarakonta tessare" ciliade" ecousai to onoma tou patro" autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn   2 kai hkousa fwnhn ek tou ouranou w" fwnhn udatwn pollwn kai w" fwnhn bronth" megalh" kai fwnhn hkousa kiqarwdwn kiqarizontwn en tai" kiqarai" autwn   3 kai adousin w" wdhn kainhn enwpion tou qronou kai enwpion twn tessarwn zwwn kai twn presbuterwn kai oudei" hdunato maqein thn wdhn ei mh ai ekaton tessarakonta tessare" ciliade" oi hgorasmenoi apo th" gh"   4 outoi eisin oi meta gunaikwn ouk emolunqhsan parqenoi gar eisin outoi eisin oi akolouqounte" tw arniw opou an upagh outoi hgorasqhsan apo twn anqrwpwn aparch tw qew kai tw arniw   5 kai en tw stomati autwn ouc eureqh dolo" amwmoi gar eisin enwpion tou qronou tou qeou   6 kai eidon allon aggelon petwmenon en mesouranhmati econta euaggelion aiwnion euaggelisai tou" katoikounta" epi th" gh" kai pan eqno" kai fulhn kai glwssan kai laon   7 legonta en fwnh megalh fobhqhte ton qeon kai dote autw doxan oti hlqen h wra th" krisew" autou kai proskunhsate tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn kai qalassan kai phga" udatwn   8 kai allo" aggelo" hkolouqhsen legwn epesen epesen babulwn h poli" h megalh oti ek tou oinou tou qumou th" porneia" auth" pepotiken panta eqnh   9 kai trito" aggelo" hkolouqhsen autoi" legwn en fwnh megalh ei ti" to qhrion proskunei kai thn eikona autou kai lambanei caragma epi tou metwpou autou h epi thn ceira autou   10 kai auto" pietai ek tou oinou tou qumou tou qeou tou kekerasmenou akratou en tw pothriw th" orgh" autou kai basanisqhsetai en puri kai qeiw enwpion twn agiwn aggelwn kai enwpion tou arniou   11 kai o kapno" tou basanismou autwn anabainei ei" aiwna" aiwnwn kai ouk ecousin anapausin hmera" kai nukto" oi proskunounte" to qhrion kai thn eikona autou kai ei ti" lambanei to caragma tou onomato" autou   12 wde upomonh twn agiwn estin wde oi throunte" ta" entola" tou qeou kai thn pistin ihsou   13 kai hkousa fwnh" ek tou ouranou legoush" moi grayon makarioi oi nekroi oi en kuriw apoqnhskonte" aparti nai legei to pneuma ina anapauswntai ek twn kopwn autwn ta de erga autwn akolouqei met autwn   14 kai eidon kai idou nefelh leukh kai epi thn nefelhn kaqhmeno" omoio" uiw anqrwpou ecwn epi th" kefalh" autou stefanon crusoun kai en th ceiri autou drepanon oxu   15 kai allo" aggelo" exhlqen ek tou naou krazwn en megalh fwnh tw kaqhmenw epi th" nefelh" pemyon to drepanon sou kai qerison oti hlqen soi h wra tou qerisai oti exhranqh o qerismo" th" gh"   16 kai ebalen o kaqhmeno" epi thn nefelhn to drepanon autou epi thn ghn kai eqerisqh h gh   17 kai allo" aggelo" exhlqen ek tou naou tou en tw ouranw ecwn kai auto" drepanon oxu   18 kai allo" aggelo" exhlqen ek tou qusiasthriou ecwn exousian epi tou puro" kai efwnhsen kraugh megalh tw econti to drepanon to oxu legwn pemyon sou to drepanon to oxu kai trughson tou" botrua" th" gh" oti hkmasan ai stafulai auth"   19 kai ebalen o aggelo" to drepanon autou ei" thn ghn kai etrughsen thn ampelon th" gh" kai ebalen ei" thn lhnon tou qumou tou qeou thn megalhn   20 kai epathqh h lhno" exw th" polew" kai exhlqen aima ek th" lhnou acri twn calinwn twn ippwn apo stadiwn ciliwn exakosiwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 14:1


Chapter 14

The Lamb and the 144,000
1 Then I looked, and behold, aa Lamb standing on Mount Zion, and with Him one hundred and forty-four thousand, havingb His Father's name written on their foreheads. 2 And I heard a voice from heaven, like the voice of many waters, and like the voice of loud thunder. And I heard the sound of harpists playing their harps. 3 They sang as it were a new song before the throne, before the four living creatures, and the elders; and no one could learn that song except the hundred and forty-four thousand who were redeemed from the earth. 4 These are the ones who were not defiled with women, for they are virgins. These are the ones who follow the Lamb wherever He goes. These were redeemedc from among men, being firstfruits to God and to the Lamb. 5 And in their mouth was found no deceit,d for they are without fault before the throne of God.e


The Proclamations of Three Angels

6 Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth—to every nation, tribe, tongue, and people— 7 saying with a loud voice, “Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come; and worship Him who made heaven and earth, the sea and springs of water.”

8 And another angel followed, saying, “Babylonf is fallen, is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.”

9 Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, 10 he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. 11 And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name.”

12 Here is the patience of the saints; here are thoseg who keep the commandments of God and the faith of Jesus.

13 Then I heard a voice from heaven saying to me,h “Write: ‘Blessed are the dead who die in the Lord from now on.’ ”

“Yes,” says the Spirit, “that they may rest from their labors, and their works follow them.”


Reaping the Earth's Harvest

14 Then I looked, and behold, a white cloud, and on the cloud sat One like the Son of Man, having on His head a golden crown, and in His hand a sharp sickle. 15 And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to Him who sat on the cloud, “Thrust in Your sickle and reap, for the time has come for Youi to reap, for the harvest of the earth is ripe.” 16 So He who sat on the cloud thrust in His sickle on the earth, and the earth was reaped.


Reaping the Grapes of Wrath

17 Then another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle.

18 And another angel came out from the altar, who had power over fire, and he cried with a loud cry to him who had the sharp sickle, saying, “Thrust in your sharp sickle and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe.” 19 So the angel thrust his sickle into the earth and gathered the vine of the earth, and threw it into the great winepress of the wrath of God. 20 And the winepress was trampled outside the city, and blood came out of the winepress, up to the horses’ bridles, for one thousand six hundred furlongs.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 14:1 14:1 a NU-Text and M-Text read the.14:1 b NU-Text and M-Text add His name and.14:4 c M-Text adds by Jesus.14:5 d NU-Text and M-Text read falsehood.14:5 e NU-Text and M-Text omit before the throne of God.14:8 f NU-Text reads Babylon the great is fallen, is fallen, which has made; M-Text reads Babylon the great is fallen. She has made.14:12 g NU-Text and M-Text omit here are those.14:13 h NU-Text and M-Text omit to me.14:15 i NU-Text and M-Text omit for You.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright