Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 15:1 kai eidon allo shmeion en tw ouranw mega kai qaumaston aggelou" epta econta" plhga" epta ta" escata" oti en autai" etelesqh o qumo" tou qeou   2 kai eidon w" qalassan ualinhn memigmenhn puri kai tou" nikwnta" ek tou qhriou kai ek th" eikono" autou kai ek tou caragmato" autou ek tou ariqmou tou onomato" autou estwta" epi thn qalassan thn ualinhn econta" kiqara" tou qeou   3 kai adousin thn wdhn mwsew" doulou tou qeou kai thn wdhn tou arniou legonte" megala kai qaumasta ta erga sou kurie o qeo" o pantokratwr dikaiai kai alhqinai ai odoi sou o basileu" twn agiwn   4 ti" ou mh fobhqh se kurie kai doxash to onoma sou oti mono" osio" oti panta ta eqnh hxousin kai proskunhsousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan   5 kai meta tauta eidon kai idou hnoigh o nao" th" skhnh" tou marturiou en tw ouranw   6 kai exhlqon oi epta aggeloi econte" ta" epta plhga" ek tou naou endedumenoi linon kaqaron kai lampron kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwna" crusa"   7 kai en ek twn tessarwn zwwn edwken toi" epta aggeloi" epta fiala" crusa" gemousa" tou qumou tou qeou tou zwnto" ei" tou" aiwna" twn aiwnwn   8 kai egemisqh o nao" kapnou ek th" doxh" tou qeou kai ek th" dunamew" autou kai oudei" hdunato eiselqein ei" ton naon acri telesqwsin ai epta plhgai twn epta aggelwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 15:1


Chapter 15

Prelude to the Bowl Judgments
1 Then I saw another sign in heaven, great and marvelous: seven angels having the seven last plagues, for in them the wrath of God is complete.

2 And I saw something like a sea of glass mingled with fire, and those who have the victory over the beast, over his image and over his markj and over the number of his name, standing on the sea of glass, having harps of God. 3 They sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying:

“Great and marvelous are Your works,
Lord God Almighty!
Just and true are Your ways,
O King of the saints!k
4 Who shall not fear You, O Lord, and glorify Your name?
For You alone are holy.
For all nations shall come and worship before You,
For Your judgments have been manifested.”


5 After these things I looked, and behold,l the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. 6 And out of the temple came the seven angels having the seven plagues, clothed in pure bright linen, and having their chests girded with golden bands. 7 Then one of the four living creatures gave to the seven angels seven golden bowls full of the wrath of God who lives forever and ever. 8 The temple was filled with smoke from the glory of God and from His power, and no one was able to enter the temple till the seven plagues of the seven angels were completed.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 15:2 15:2 j NU-Text and M-Text omit over his mark.15:3 k NU-Text and M-Text read nations.15:5 l NU-Text and M-Text omit behold.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright