Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 16:1 kai hkousa fwnh" megalh" ek tou naou legoush" toi" epta aggeloi" upagete kai ekceate ta" fiala" tou qumou tou qeou ei" thn ghn   2 kai aphlqen o prwto" kai execeen thn fialhn autou epi thn ghn kai egeneto elko" kakon kai ponhron ei" tou" anqrwpou" tou" econta" to caragma tou qhriou kai tou" th eikoni autou proskunounta"   3 kai o deutero" aggelo" execeen thn fialhn autou ei" thn qalassan kai egeneto aima w" nekrou kai pasa yuch zwsa apeqanen en th qalassh   4 kai o trito" aggelo" execeen thn fialhn autou ei" tou" potamou" kai ei" ta" phga" twn udatwn kai egeneto aima   5 kai hkousa tou aggelou twn udatwn legonto" dikaio" kurie ei o wn kai o hn kai o osio" oti tauta ekrina"   6 oti aima agiwn kai profhtwn execean kai aima autoi" edwka" piein axioi gar eisin   7 kai hkousa allou ek tou qusiasthriou legonto" nai kurie o qeo" o pantokratwr alhqinai kai dikaiai ai krisei" sou   8 kai o tetarto" aggelo" execeen thn fialhn autou epi ton hlion kai edoqh autw kaumatisai tou" anqrwpou" en puri   9 kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega kai eblasfhmhsan to onoma tou qeou tou econto" exousian epi ta" plhga" tauta" kai ou metenohsan dounai autw doxan   10 kai o pempto" aggelo" execeen thn fialhn autou epi ton qronon tou qhriou kai egeneto h basileia autou eskotwmenh kai emasswnto ta" glwssa" autwn ek tou ponou   11 kai eblasfhmhsan ton qeon tou ouranou ek twn ponwn autwn kai ek twn elkwn autwn kai ou metenohsan ek twn ergwn autwn   12 kai o ekto" aggelo" execeen thn fialhn autou epi ton potamon ton megan ton eufrathn kai exhranqh to udwr autou ina etoimasqh h odo" twn basilewn twn apo anatolwn hliou   13 kai eidon ek tou stomato" tou drakonto" kai ek tou stomato" tou qhriou kai ek tou stomato" tou yeudoprofhtou pneumata tria akaqarta omoia batracoi"   14 eisin gar pneumata daimonwn poiounta shmeia ekporeuesqai epi tou" basilei" th" gh" kai th" oikoumenh" olh" sunagagein autou" ei" polemon th" hmera" ekeinh" th" megalh" tou qeou tou pantokratoro"   15 idou ercomai w" klepth" makario" o grhgorwn kai thrwn ta imatia autou ina mh gumno" peripath kai blepwsin thn aschmosunhn autou   16 kai sunhgagen autou" ei" ton topon ton kaloumenon ebraisti armageddwn   17 kai o ebdomo" aggelo" execeen thn fialhn autou ei" ton aera kai exhlqen fwnh megalh apo tou naou tou ouranou apo tou qronou legousa gegonen   18 kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismo" egeneto mega" oio" ouk egeneto af ou oi anqrwpoi egenonto epi th" gh" thlikouto" seismo" outw" mega"   19 kai egeneto h poli" h megalh ei" tria merh kai ai polei" twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou th" orgh" autou   20 kai pasa nhso" efugen kai orh ouc eureqhsan   21 kai calaza megalh w" talantiaia katabainei ek tou ouranou epi tou" anqrwpou" kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton qeon ek th" plhgh" th" calazh" oti megalh estin h plhgh auth" sfodraCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 16:1


Chapter 16
1 Then I heard a loud voice from the temple saying to the seven angels, “Go and pour out the bowlsm of the wrath of God on the earth.”


First Bowl: Loathsome Sores

2 So the first went and poured out his bowl upon the earth, and a foul and loathsome sore came upon the men who had the mark of the beast and those who worshiped his image.


Second Bowl: The Sea Turns to Blood

3 Then the second angel poured out his bowl on the sea, and it became blood as of a dead man; and every living creature in the sea died.


Third Bowl: The Waters Turn to Blood

4 Then the third angel poured out his bowl on the rivers and springs of water, and they became blood. 5 And I heard the angel of the waters saying:

“You are righteous, O Lord,n
The One who is and who was and who is to be,o
Because You have judged these things.
6 For they have shed the blood of saints and prophets,
And You have given them blood to drink.
Forp it is their just due.”


7 And I heard another fromq the altar saying, “Even so, Lord God Almighty, true and righteous are Your judgments.”


Fourth Bowl: Men Are Scorched

8 Then the fourth angel poured out his bowl on the sun, and power was given to him to scorch men with fire. 9 And men were scorched with great heat, and they blasphemed the name of God who has power over these plagues; and they did not repent and give Him glory.


Fifth Bowl: Darkness and Pain

10 Then the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom became full of darkness; and they gnawed their tongues because of the pain. 11 They blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and did not repent of their deeds.


Sixth Bowl: Euphrates Dried Up

12 Then the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up, so that the way of the kings from the east might be prepared. 13 And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. 14 For they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the earth andr of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty.

15 Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches, and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame.”

16 And they gathered them together to the place called in Hebrew, Armageddon.s


Seventh Bowl: The Earth Utterly Shaken

17 Then the seventh angel poured out his bowl into the air, and a loud voice came out of the temple of heaven, from the throne, saying, “It is done!” 18 And there were noises and thunderings and lightnings; and there was a great earthquake, such a mighty and great earthquake as had not occurred since men were on the earth. 19 Now the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. And great Babylon was remembered before God, to give her the cup of the wine of the fierceness of His wrath. 20 Then every island fled away, and the mountains were not found. 21 And great hail from heaven fell upon men, each hailstone about the weight of a talent. Men blasphemed God because of the plague of the hail, since that plague was exceedingly great.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 16:1 16:1 m NU-Text and M-Text read seven bowls.16:5 n NU-Text and M-Text omit O Lord.16:5 o NU-Text and M-Text read who was, the Holy One.16:6 p NU-Text and M-Text omit For.16:7 q NU-Text and M-Text omit another from.16:14 r NU-Text and M-Text omit of the earth and.16:16 s M-Text reads Megiddo.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright