Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 17:1 kai hlqen ei" ek twn epta aggelwn twn econtwn ta" epta fiala" kai elalhsen met emou legwn moi deuro deixw soi to krima th" pornh" th" megalh" th" kaqhmenh" epi twn udatwn twn pollwn   2 meq h" eporneusan oi basilei" th" gh" kai emequsqhsan ek tou oinou th" porneia" auth" oi katoikounte" thn ghn   3 kai aphnegken me ei" erhmon en pneumati kai eidon gunaika kaqhmenhn epi qhrion kokkinon gemon onomatwn blasfhmia" econ kefala" epta kai kerata deka   4 kai h gunh h peribeblhmenh porfura kai kokkinw kai kecruswmenh crusw kai liqw timiw kai margaritai" ecousa crusoun pothrion en th ceiri auth" gemon bdelugmatwn kai akaqarthto" porneia" auth"   5 kai epi to metwpon auth" onoma gegrammenon musthrion babulwn h megalh h mhthr twn pornwn kai twn bdelugmatwn th" gh"   6 kai eidon thn gunaika mequousan ek tou aimato" twn agiwn kai ek tou aimato" twn marturwn ihsou kai eqaumasa idwn authn qauma mega   7 kai eipen moi o aggelo" diati eqaumasa" egw soi erw to musthrion th" gunaiko" kai tou qhriou tou bastazonto" authn tou econto" ta" epta kefala" kai ta deka kerata   8 qhrion o eide" hn kai ouk estin kai mellei anabainein ek th" abussou kai ei" apwleian upagein kai qaumasontai oi katoikounte" epi th" gh" wn ou gegraptai ta onomata epi to biblion th" zwh" apo katabolh" kosmou bleponte" to qhrion o ti hn kai ouk estin   9 wde o nou" o ecwn sofian ai epta kefalai orh eisin epta opou h gunh kaqhtai ep autwn   10 kai basilei" epta eisin oi pente epesan kai o ei" estin o allo" oupw hlqen kai otan elqh oligon auton dei meinai   11 kai to qhrion o hn kai ouk estin kai auto" ogdoo" estin kai ek twn epta estin kai ei" apwleian upagei   12 kai ta deka kerata a eide" deka basilei" eisin oitine" basileian oupw elabon all exousian w" basilei" mian wran lambanousin meta tou qhriou   13 outoi mian gnwmhn ecousin kai thn dunamin kai thn exousian eautwn tw qhriw diadidwsousin   14 outoi meta tou arniou polemhsousin kai to arnion nikhsei autou" oti kurio" kuriwn estin kai basileu" basilewn kai oi met autou klhtoi kai eklektoi kai pistoi   15 kai legei moi ta udata a eide" ou h pornh kaqhtai laoi kai ocloi eisin kai eqnh kai glwssai   16 kai ta deka kerata a eide" epi to qhrion outoi mishsousin thn pornhn kai hrhmwmenhn poihsousin authn kai gumnhn kai ta" sarka" auth" fagontai kai authn katakausousin en puri   17 o gar qeo" edwken ei" ta" kardia" autwn poihsai thn gnwmhn autou kai poihsai mian gnwmhn kai dounai thn basileian autwn tw qhriw acri telesqh ta rhmata tou qeou   18 kai h gunh hn eide" estin h poli" h megalh h ecousa basileian epi twn basilewn th" gh"


 

(NKJV) Revelation 17:1


Chapter 17

The Scarlet Woman and the Scarlet Beast
1 Then one of the seven angels who had the seven bowls came and talked with me, saying to me,t “Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters, 2 with whom the kings of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication.”

3 So he carried me away in the Spirit into the wilderness. And I saw a woman sitting on a scarlet beast which was full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns. 4 The woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abominations and the filthiness of her fornication.u 5 And on her forehead a name was written:

MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH.


6 I saw the woman, drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I marveled with great amazement.


The Meaning of the Woman and the Beast

7 But the angel said to me, “Why did you marvel? I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which has the seven heads and the ten horns. 8 The beast that you saw was, and is not, and will ascend out of the bottomless pit and go to perdition. And those who dwell on the earth will marvel, whose names are not written in the Book of Life from the foundation of the world, when they see the beast that was, and is not, and yet is.v

9 “Here is the mind which has wisdom: The seven heads are seven mountains on which the woman sits. 10 There are also seven kings. Five have fallen, one is, and the other has not yet come. And when he comes, he must continue a short time. 11 The beast that was, and is not, is himself also the eighth, and is of the seven, and is going to perdition.

12 “The ten horns which you saw are ten kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for one hour as kings with the beast. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. 14 These will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for He is Lord of lords and King of kings; and those who are with Him are called, chosen, and faithful.”

15 Then he said to me, “The waters which you saw, where the harlot sits, are peoples, multitudes, nations, and tongues. 16 And the ten horns which you saw onw the beast, these will hate the harlot, make her desolate and naked, eat her flesh and burn her with fire. 17 For God has put it into their hearts to fulfill His purpose, to be of one mind, and to give their kingdom to the beast, until the words of God are fulfilled. 18 And the woman whom you saw is that great city which reigns over the kings of the earth.”
(NKJV Notes) Revelation 17:1 17:1 t NU-Text and M-Text omit to me.17:4 u M-Text reads the filthiness of the fornication of the earth.17:8 v NU-Text and M-Text read and shall be present.17:16 w NU-Text and M-Text read saw, and the beast.

NKJV Copyright