Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 18:1 kai meta tauta eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou econta exousian megalhn kai h gh efwtisqh ek th" doxh" autou   2 kai ekraxen en iscui fwnh megalh legwn epesen epesen babulwn h megalh kai egeneto katoikhthrion daimonwn kai fulakh panto" pneumato" akaqartou kai fulakh panto" orneou akaqartou kai memishmenou   3 oti ek tou oinou tou qumou th" porneia" auth" pepwken panta ta eqnh kai oi basilei" th" gh" met auth" eporneusan kai oi emporoi th" gh" ek th" dunamew" tou strhnou" auth" eplouthsan   4 kai hkousa allhn fwnhn ek tou ouranou legousan exelqete ex auth" o lao" mou ina mh sugkoinwnhshte tai" amartiai" auth" kai ina mh labhte ek twn plhgwn auth"   5 oti hkolouqhsan auth" ai amartiai acri tou ouranou kai emnhmoneusen o qeo" ta adikhmata auth"   6 apodote auth w" kai auth apedwken umin kai diplwsate auth dipla kata ta erga auth" en tw pothriw w ekerasen kerasate auth diploun   7 osa edoxasen eauthn kai estrhniasen tosouton dote auth basanismon kai penqo" oti en th kardia auth" legei kaqhmai basilissa kai chra ouk eimi kai penqo" ou mh idw   8 dia touto en mia hmera hxousin ai plhgai auth" qanato" kai penqo" kai limo" kai en puri katakauqhsetai oti iscuro" kurio" o qeo" o krinwn authn   9 kai klausontai authn kai koyontai ep auth oi basilei" th" gh" oi met auth" porneusante" kai strhniasante" otan blepwsin ton kapnon th" purwsew" auth"   10 apo makroqen esthkote" dia ton fobon tou basanismou auth" legonte" ouai ouai h poli" h megalh babulwn h poli" h iscura oti en mia wra hlqen h krisi" sou   11 kai oi emporoi th" gh" klaiousin kai penqousin ep auth oti ton gomon autwn oudei" agorazei ouketi   12 gomon crusou kai argurou kai liqou timiou kai margaritou kai bussou kai porfura" kai shrikou kai kokkinou kai pan xulon quinon kai pan skeuo" elefantinon kai pan skeuo" ek xulou timiwtatou kai calkou kai sidhrou kai marmarou   13 kai kinamwmon kai qumiamata kai muron kai libanon kai oinon kai elaion kai semidalin kai siton kai kthnh kai probata kai ippwn kai redwn kai swmatwn kai yuca" anqrwpwn   14 kai h opwra th" epiqumia" th" yuch" sou aphlqen apo sou kai panta ta lipara kai ta lampra aphlqen apo sou kai ouketi ou mh eurhsh" auta   15 oi emporoi toutwn oi plouthsante" ap auth" apo makroqen sthsontai dia ton fobon tou basanismou auth" klaionte" kai penqounte"   16 kai legonte" ouai ouai h poli" h megalh h peribeblhmenh bussinon kai porfuroun kai kokkinon kai kecruswmenh en crusw kai liqw timiw kai margaritai"   17 oti mia wra hrhmwqh o tosouto" plouto" kai pa" kubernhth" kai pa" epi twn ploiwn o omilo" kai nautai kai osoi thn qalassan ergazontai apo makroqen esthsan   18 kai ekrazon orwnte" ton kapnon th" purwsew" auth" legonte" ti" omoia th polei th megalh   19 kai ebalon coun epi ta" kefala" autwn kai ekrazon klaionte" kai penqounte" legonte" ouai ouai h poli" h megalh en h eplouthsan pante" oi econte" ploia en th qalassh ek th" timiothto" auth" oti mia wra hrhmwqh   20 eufrainou ep authn ourane kai oi agioi apostoloi kai oi profhtai oti ekrinen o qeo" to krima umwn ex auth"   21 kai hren ei" aggelo" iscuro" liqon w" mulon megan kai ebalen ei" thn qalassan legwn outw" ormhmati blhqhsetai babulwn h megalh poli" kai ou mh eureqh eti   22 kai fwnh kiqarwdwn kai mousikwn kai aulhtwn kai salpistwn ou mh akousqh en soi eti kai pa" tecnith" pash" tecnh" ou mh eureqh en soi eti kai fwnh mulou ou mh akousqh en soi eti   23 kai fw" lucnou ou mh fanh en soi eti kai fwnh numfiou kai numfh" ou mh akousqh en soi eti oti oi emporoi sou hsan oi megistane" th" gh" oti en th farmakeia sou eplanhqhsan panta ta eqnh   24 kai en auth aima profhtwn kai agiwn eureqh kai pantwn twn esfagmenwn epi th" gh"


 

(NKJV) Revelation 18:1


Chapter 18

The Fall of Babylon the Great
1 After these things I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illuminated with his glory. 2 And he cried mightilyx with a loud voice, saying, “Babylon the great is fallen, is fallen, and has become a dwelling place of demons, a prison for every foul spirit, and a cage for every unclean and hated bird! 3 For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth have become rich through the abundance of her luxury.”

4 And I heard another voice from heaven saying, “Come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues. 5 For her sins have reachedy to heaven, and God has remembered her iniquities. 6 Render to her just as she rendered to you,z and repay her double according to her works; in the cup which she has mixed, mix double for her. 7 In the measure that she glorified herself and lived luxuriously, in the same measure give her torment and sorrow; for she says in her heart, ‘I sit as queen, and am no widow, and will not see sorrow.’ 8 Therefore her plagues will come in one day—death and mourning and famine. And she will be utterly burned with fire, for strong is the Lord God who judgesa her.


The World Mourns Babylon's Fall

9 “The kings of the earth who committed fornication and lived luxuriously with her will weep and lament for her, when they see the smoke of her burning, 10 standing at a distance for fear of her torment, saying, ‘Alas, alas, that great city Babylon, that mighty city! For in one hour your judgment has come.’

11 “And the merchants of the earth will weep and mourn over her, for no one buys their merchandise anymore: 12 merchandise of gold and silver, precious stones and pearls, fine linen and purple, silk and scarlet, every kind of citron wood, every kind of object of ivory, every kind of object of most precious wood, bronze, iron, and marble; 13 and cinnamon and incense, fragrant oil and frankincense, wine and oil, fine flour and wheat, cattle and sheep, horses and chariots, and bodies and souls of men. 14 The fruit that your soul longed for has gone from you, and all the things which are rich and splendid have gone from you,b and you shall find them no more at all. 15 The merchants of these things, who became rich by her, will stand at a distance for fear of her torment, weeping and wailing, 16 and saying, ‘Alas, alas, that great city that was clothed in fine linen, purple, and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls! 17 For in one hour such great riches came to nothing.’ Every shipmaster, all who travel by ship, sailors, and as many as trade on the sea, stood at a distance 18 and cried out when they saw the smoke of her burning, saying, ‘What is like this great city?’

19 “They threw dust on their heads and cried out, weeping and wailing, and saying, ‘Alas, alas, that great city, in which all who had ships on the sea became rich by her wealth! For in one hour she is made desolate.’

20 “Rejoice over her, O heaven, and you holy apostlesc and prophets, for God has avenged you on her!”


Finality of Babylon's Fall

21 Then a mighty angel took up a stone like a great millstone and threw it into the sea, saying, “Thus with violence the great city Babylon shall be thrown down, and shall not be found anymore. 22 The sound of harpists, musicians, flutists, and trumpeters shall not be heard in you anymore. No craftsman of any craft shall be found in you anymore, and the sound of a millstone shall not be heard in you anymore. 23 The light of a lamp shall not shine in you anymore, and the voice of bridegroom and bride shall not be heard in you anymore. For your merchants were the great men of the earth, for by your sorcery all the nations were deceived. 24 And in her was found the blood of prophets and saints, and of all who were slain on the earth.”
(NKJV Notes) Revelation 18:2 18:2 x NU-Text and M-Text omit mightily.18:5 y NU-Text and M-Text read have been heaped up.18:6 z NU-Text and M-Text omit to you.18:8 a NU-Text and M-Text read has judged.18:14 b NU-Text and M-Text read been lost to you.18:20 c NU-Text and M-Text read saints and apostles.

NKJV Copyright