Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 19:1 kai meta tauta hkousa fwnhn oclou pollou megalhn en tw ouranw legonto" allhlouia h swthria kai h doxa kai h timh kai h dunami" kuriw tw qew hmwn   2 oti alhqinai kai dikaiai ai krisei" autou oti ekrinen thn pornhn thn megalhn hti" efqeiren thn ghn en th porneia auth" kai exedikhsen to aima twn doulwn autou ek th" ceiro" auth"   3 kai deuteron eirhkan allhlouia kai o kapno" auth" anabainei ei" tou" aiwna" twn aiwnwn   4 kai epesan oi presbuteroi oi eikosi kai tessare" kai ta tessara zwa kai prosekunhsan tw qew tw kaqhmenw epi tou qronou legonte" amhn allhlouia   5 kai fwnh ek tou qronou exhlqen legousa aineite ton qeon hmwn pante" oi douloi autou kai oi foboumenoi auton kai oi mikroi kai oi megaloi   6 kai hkousa w" fwnhn oclou pollou kai w" fwnhn udatwn pollwn kai w" fwnhn brontwn iscurwn legonta" allhlouia oti ebasileusen kurio" o qeo" o pantokratwr   7 cairwmen kai agalliwmeqa kai dwmen thn doxan autw oti hlqen o gamo" tou arniou kai h gunh autou htoimasen eauthn   8 kai edoqh auth ina peribalhtai bussinon kaqaron kai lampron to gar bussinon ta dikaiwmata estin twn agiwn   9 kai legei moi grayon makarioi oi ei" to deipnon tou gamou tou arniou keklhmenoi kai legei moi outoi oi logoi alhqinoi eisin tou qeou   10 kai epeson emprosqen twn podwn autou proskunhsai autw kai legei moi ora mh sundoulo" sou eimi kai twn adelfwn sou twn econtwn thn marturian tou ihsou tw qew proskunhson h gar marturia tou ihsou estin to pneuma th" profhteia"   11 kai eidon ton ouranon anewgmenon kai idou ippo" leuko" kai o kaqhmeno" ep auton kaloumeno" pisto" kai alhqino" kai en dikaiosunh krinei kai polemei   12 oi de ofqalmoi autou w" flox puro" kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla ecwn onoma gegrammenon o oudei" oiden ei mh auto"   13 kai peribeblhmeno" imation bebammenon aimati kai kaleitai to onoma autou o logo" tou qeou   14 kai ta strateumata en tw ouranw hkolouqei autw ef ippoi" leukoi" endedumenoi bussinon leukon kai kaqaron   15 kai ek tou stomato" autou ekporeuetai romfaia oxeia ina en auth patassh ta eqnh kai auto" poimanei autou" en rabdw sidhra kai auto" patei thn lhnon tou oinou tou qumou kai th" orgh" tou qeou tou pantokratoro"   16 kai ecei epi to imation kai epi ton mhron autou to onoma gegrammenon basileu" basilewn kai kurio" kuriwn   17 kai eidon ena aggelon estwta en tw hliw kai ekraxen fwnh megalh legwn pasin toi" orneoi" toi" petwmenoi" en mesouranhmati deute kai sunagesqe ei" to deipnon tou megalou qeou   18 ina faghte sarka" basilewn kai sarka" ciliarcwn kai sarka" iscurwn kai sarka" ippwn kai twn kaqhmenwn ep autwn kai sarka" pantwn eleuqerwn kai doulwn kai mikrwn kai megalwn   19 kai eidon to qhrion kai tou" basilei" th" gh" kai ta strateumata autwn sunhgmena poihsai polemon meta tou kaqhmenou epi tou ippou kai meta tou strateumato" autou   20 kai epiasqh to qhrion kai meta toutou o yeudoprofhth" o poihsa" ta shmeia enwpion autou en oi" eplanhsen tou" labonta" to caragma tou qhriou kai tou" proskunounta" th eikoni autou zwnte" eblhqhsan oi duo ei" thn limnhn tou puro" thn kaiomenhn en tw   21 kai oi loipoi apektanqhsan en th romfaia tou kaqhmenou epi tou ippou th ekporeuomenh ek tou stomato" autou kai panta ta ornea ecortasqhsan ek twn sarkwn autwn



Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 19:1


Chapter 19

Heaven Exults over Babylon
1 After these things I heardd a loud voice of a great multitude in heaven, saying, “Alleluia! Salvation and glory and honor and power belong to the Lorde our God! 2 For true and righteous are His judgments, because He has judged the great harlot who corrupted the earth with her fornication; and He has avenged on her the blood of His servants shed by her.” 3 Again they said, “Alleluia! Her smoke rises up forever and ever!” 4 And the twenty-four elders and the four living creatures fell down and worshiped God who sat on the throne, saying, “Amen! Alleluia!” 5 Then a voice came from the throne, saying, “Praise our God, all you His servants and those who fear Him, bothf small and great!”

6 And I heard, as it were, the voice of a great multitude, as the sound of many waters and as the sound of mighty thunderings, saying, “Alleluia! For theg Lord God Omnipotent reigns! 7 Let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready.” 8 And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints.

9 Then he said to me, “Write: ‘Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb!’ ” And he said to me, “These are the true sayings of God.” 10 And I fell at his feet to worship him. But he said to me, “See that you do not do that! I am your fellow servant, and of your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God! For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.”


Christ on a White Horse

11 Now I saw heaven opened, and behold, a white horse. And He who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness He judges and makes war. 12 His eyes were like a flame of fire, and on His head were many crowns. He hadh a name written that no one knew except Himself. 13 He was clothed with a robe dipped in blood, and His name is called The Word of God. 14 And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean,i followed Him on white horses. 15 Now out of His mouth goes a sharpj sword, that with it He should strike the nations. And He Himself will rule them with a rod of iron. He Himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. 16 And He has on His robe and on His thigh a name written:

KING OF KINGS AND LORD OF LORDS.


The Beast and His Armies Defeated

17 Then I saw an angel standing in the sun; and he cried with a loud voice, saying to all the birds that fly in the midst of heaven, “Come and gather together for the supper of the great God,k 18 that you may eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses and of those who sit on them, and the flesh of all people, freel and slave, both small and great.”

19 And I saw the beast, the kings of the earth, and their armies, gathered together to make war against Him who sat on the horse and against His army. 20 Then the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worshiped his image. These two were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. 21 And the rest were killed with the sword which proceeded from the mouth of Him who sat on the horse. And all the birds were filled with their flesh.



Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 19:1 19:1 d NU-Text and M-Text add something like.



19:1 e NU-Text and M-Text omit the Lord.



19:5 f NU-Text and M-Text omit both.



19:6 g NU-Text and M-Text read our.



19:12 h M-Text adds names written, and.



19:14 i NU-Text and M-Text read pure white linen.



19:15 j M-Text adds two-edged.



19:17 k NU-Text and M-Text read the great supper of God.



19:18 l NU-Text and M-Text read both free.





Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright