Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 2:1 tw aggelw th" efesinh" ekklhsia" grayon tade legei o kratwn tou" epta astera" en th dexia autou o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn   2 oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakou" kai epeirasw tou" faskonta" einai apostolou" kai ouk eisin kai eure" autou" yeudei"   3 kai ebastasa" kai upomonhn ecei" kai dia to onoma mou kekopiaka" kai ou kekmhka"   4 all ecw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhka"   5 mnhmoneue oun poqen ekpeptwka" kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh ercomai soi tacei kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou auth" ean mh metanohsh"   6 alla touto ecei" oti misei" ta erga twn nikolaitwn a kagw misw   7 o ecwn ou" akousatw ti to pneuma legei tai" ekklhsiai" tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou th" zwh" o estin en mesw tou paradeisou tou qeou   8 kai tw aggelw th" ekklhsia" smurnaiwn grayon tade legei o prwto" kai o escato" o" egeneto nekro" kai ezhsen   9 oida sou ta erga kai thn qliyin kai thn ptwceian plousio" de ei kai thn blasfhmian twn legontwn ioudaiou" einai eautou" kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana   10 mhden fobou a mellei" pascein idou mellei balein ex umwn o diabolo" ei" fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pisto" acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon th" zwh"   11 o ecwn ou" akousatw ti to pneuma legei tai" ekklhsiai" o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou   12 kai tw aggelw th" en pergamw ekklhsia" grayon tade legei o ecwn thn romfaian thn distomon thn oxeian   13 oida ta erga sou kai pou katoikei" opou o qrono" tou satana kai kratei" to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en tai" hmerai" en ai" antipa" o martu" mou o pisto" o" apektanqh par umin opou katoikei o satana"   14 all ecw kata sou oliga oti ecei" ekei kratounta" thn didachn balaam o" edidasken en tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai   15 outw" ecei" kai su kratounta" thn didachn twn nikolaitwn o misw   16 metanohson ei de mh ercomai soi tacu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomato" mou   17 o ecwn ou" akousatw ti to pneuma legei tai" ekklhsiai" tw nikwnti dwsw autw fagein apo tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudei" egnw ei mh o lambanwn   18 kai tw aggelw th" en quateiroi" ekklhsia" grayon tade legei o uio" tou qeou o ecwn tou" ofqalmou" autou w" floga puro" kai oi pode" autou omoioi calkolibanw   19 oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn diakonian kai thn pistin kai thn upomonhn sou kai ta erga sou kai ta escata pleiona twn prwtwn   20 all ecw kata sou oliga oti ea" thn gunaika iezabhl thn legousan eauthn profhtin didaskein kai planasqai emou" doulou" porneusai kai eidwloquta fagein   21 kai edwka auth cronon ina metanohsh ek th" porneia" auth" kai ou metenohsen   22 idou egw ballw authn ei" klinhn kai tou" moiceuonta" met auth" ei" qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn   23 kai ta tekna auth" apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrou" kai kardia" kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn   24 umin de legw kai loipoi" toi" en quateiroi" osoi ouk ecousin thn didachn tauthn kai oitine" ouk egnwsan ta baqh tou satana w" legousin ou balw ef uma" allo baro"   25 plhn o ecete krathsate acri" ou an hxw   26 kai o nikwn kai o thrwn acri telou" ta erga mou dwsw autw exousian epi twn eqnwn   27 kai poimanei autou" en rabdw sidhra w" ta skeuh ta keramika suntribetai w" kagw eilhfa para tou patro" mou   28 kai dwsw autw ton astera ton prwinon   29 o ecwn ou" akousatw ti to pneuma legei tai" ekklhsiai"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 2:1


Chapter 2

The Loveless Church
1 To the angel of the church of Ephesus write,

These things says He who holds the seven stars in His right hand, who walks in the midst of the seven golden lampstands: 2 I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars; 3 and you have persevered and have patience, and have labored for My name's sake and have not become weary. 4 Nevertheless I have this against you, that you have left your first love. 5 Remember therefore from where you have fallen; repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place—unless you repent. 6 But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.

7 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the Paradise of God.”


The Persecuted Church

8 And to the angel of the church in Smyrna write,

These things says the First and the Last, who was dead, and came to life: 9 I know your works, tribulation, and poverty (but you are rich); and I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. 10 Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation ten days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life.

11 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death.”


The Compromising Church

12 And to the angel of the church in Pergamos write,

These things says He who has the sharp two-edged sword: 13 I know your works, and where you dwell, where Satan's throne is. And you hold fast to My name, and did not deny My faith even in the days in which Antipas was My faithful martyr, who was killed among you, where Satan dwells. 14 But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. 15 Thus you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate.k 16 Repent, or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of My mouth.

17 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes I will give some of the hidden manna to eat. And I will give him a white stone, and on the stone a new name written which no one knows except him who receives it.


The Corrupt Church

18 And to the angel of the church in Thyatira write,

These things says the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and His feet like fine brass: 19 I know your works, love, service, faith,l and your patience; and as for your works, the last are more than the first. 20 Nevertheless I have a few things against you, because you allowm that womann Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduceo My servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. 21 And I gave her time to repent of her sexual immorality, and she did not repent.p 22 Indeed I will cast her into a sickbed, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of theirq deeds. 23 I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am He who searches the minds and hearts. And I will give to each one of you according to your works.

24 Now to you I say, andr to the rest in Thyatira, as many as do not have this doctrine, who have not known the depths of Satan, as they say, I wills put on you no other burden. 25 But hold fast what you have till I come. 26 And he who overcomes, and keeps My works until the end, to him I will give power over the nations—
27 “He shall rule them with a rod of iron;
They shall be dashed to pieces like the potter's vessels’tas I also have received from My Father;


28 and I will give him the morning star.

29 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 2:15 2:15 k NU-Text and M-Text read likewise for which thing I hate.2:19 l NU-Text and M-Text read faith, service.2:20 m NU-Text and M-Text read I have against you that you tolerate.2:20 n M-Text reads your wife Jezebel.2:20 o NU-Text and M-Text read and teaches and seduces.2:21 p NU-Text and M-Text read time to repent, and she does not want to repent of her sexual immorality.2:22 q NU-Text and M-Text read her.2:24 r NU-Text and M-Text omit and.2:24 s NU-Text and M-Text omit will.2:27 t Psalm 2:9

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright