Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 20:1 kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou econta thn kleida th" abussou kai alusin megalhn epi thn ceira autou   2 kai ekrathsen ton drakonta ton ofin ton arcaion o" estin diabolo" kai satana" kai edhsen auton cilia eth   3 kai ebalen auton ei" thn abusson kai ekleisen auton kai esfragisen epanw autou ina mh planhsh ta eqnh eti acri telesqh ta cilia eth kai meta tauta dei auton luqhnai mikron cronon   4 kai eidon qronou" kai ekaqisan ep autou" kai krima edoqh autoi" kai ta" yuca" twn pepelekismenwn dia thn marturian ihsou kai dia ton logon tou qeou kai oitine" ou prosekunhsan tw qhriw oute thn eikona autou kai ouk elabon to caragma epi to metwpon aut   5 oi de loipoi twn nekrwn ouk anezhsan ew" telesqh ta cilia eth auth h anastasi" h prwth   6 makario" kai agio" o ecwn mero" en th anastasei th prwth epi toutwn o qanato" o deutero" ouk ecei exousian all esontai ierei" tou qeou kai tou cristou kai basileusousin met autou cilia eth   7 kai otan telesqh ta cilia eth luqhsetai o satana" ek th" fulakh" autou   8 kai exeleusetai planhsai ta eqnh ta en tai" tessarsin gwniai" th" gh" ton gwg kai ton magwg sunagagein autou" ei" polemon wn o ariqmo" w" h ammo" th" qalassh"   9 kai anebhsan epi to plato" th" gh" kai ekuklwsan thn parembolhn twn agiwn kai thn polin thn hgaphmenhn kai katebh pur apo tou qeou ek tou ouranou kai katefagen autou"   10 kai o diabolo" o planwn autou" eblhqh ei" thn limnhn tou puro" kai qeiou opou to qhrion kai o yeudoprofhth" kai basanisqhsontai hmera" kai nukto" ei" tou" aiwna" twn aiwnwn   11 kai eidon qronon leukon megan kai ton kaqhmenon ep autou ou apo proswpou efugen h gh kai o ourano" kai topo" ouc eureqh autoi"   12 kai eidon tou" nekrou" mikrou" kai megalou" estwta" enwpion tou qeou kai biblia hnewcqhsan kai biblion allo hnewcqh o estin th" zwh" kai ekriqhsan oi nekroi ek twn gegrammenwn en toi" biblioi" kata ta erga autwn   13 kai edwken h qalassa tou" en auth nekrou" kai o qanato" kai o adh" edwkan tou" en autoi" nekrou" kai ekriqhsan ekasto" kata ta erga autwn   14 kai o qanato" kai o adh" eblhqhsan ei" thn limnhn tou puro" outo" estin o deutero" qanato"   15 kai ei ti" ouc eureqh en th biblw th" zwh" gegrammeno" eblhqh ei" thn limnhn tou puro"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 20:1


Chapter 20

Satan Bound 1000 Years
1 Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. 2 He laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the Devil and Satan, and bound him for a thousand years; 3 and he cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal on him, so that he should deceive the nations no more till the thousand years were finished. But after these things he must be released for a little while.


The Saints Reign with Christ 1000 Years

4 And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshiped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Christ for am thousand years. 5 But the rest of the dead did not live again until the thousand years were finished. This is the first resurrection. 6 Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with Him a thousand years.


Satanic Rebellion Crushed

7 Now when the thousand years have expired, Satan will be released from his prison 8 and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. 9 They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. And fire came down from God out of heaven and devoured them. 10 The devil, who deceived them, was cast into the lake of fire and brimstone wheren the beast and the false prophet are. And they will be tormented day and night forever and ever.


The Great White Throne Judgment

11 Then I saw a great white throne and Him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. 12 And I saw the dead, small and great, standing before God,o and books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. 13 The sea gave up the dead who were in it, and Death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. 14 Then Death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death.p 15 And anyone not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 20:4 20:4 m M-Text reads the.20:10 n NU-Text and M-Text add also.20:12 o NU-Text and M-Text read the throne.20:14 p NU-Text and M-Text add the lake of fire.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright