Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Revelation 21:1 kai eidon ouranon kainon kai ghn kainhn o gar prwto" ourano" kai h prwth gh parhlqen kai h qalassa ouk estin eti   2 kai thn polin thn agian ierousalhm kainhn eidon katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou htoimasmenhn w" numfhn kekosmhmenhn tw andri auth"   3 kai hkousa fwnh" megalh" ek tou ouranou legoush" idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi lao" autou esontai kai auto" o qeo" estai met autwn   4 kai exaleiyei pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn kai o qanato" ouk estai eti oute penqo" oute kraugh oute pono" ouk estai eti oti ta prwta aphlqon   5 kai eipen o kaqhmeno" epi tw qronw idou panta kaina poiw kai legei moi grayon oti outoi oi logoi alhqinoi kai pistoi eisin   6 kai eipen moi gegona [egw] to alfa kai to w h arch kai to telo" egw tw diywnti dwsw ek th" phgh" tou udato" th" zwh" dwrean   7 o nikwn klhronomhsei tauta kai esomai autw qeo" kai auto" estai moi uio"   8 toi" de deiloi" kai apistoi" kai amartwloi" kai ebdelugmenoi" kai foneusin kai pornoi" kai farmakoi" kai eidwlolatrai" kai pasin toi" yeudesin to mero" autwn en th limnh th kaiomenh puri kai qeiw o estin o qanato" o deutero"   9 kai hlqen ei" ek twn epta aggelwn twn econtwn ta" epta fiala" gemousa" twn epta plhgwn twn escatwn kai elalhsen met emou legwn deuro deixw soi thn gunaika thn numfhn tou arniou   10 kai aphnegken me en pneumati ep oro" mega kai uyhlon kai edeixen moi thn polin [thn megalhn] thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou   11 ecousan thn doxan tou qeou o fwsthr auth" omoio" liqw timiwtatw w" liqw iaspidi krustallizonti   12 ecousa teico" mega kai uyhlon ecousa pulwna" dwdeka kai epi toi" pulwsin aggelou" dwdeka kai onomata epigegrammena a estin [onomata] twn dwdeka fulwn [twn] uiwn israhl   13 apo anatolwn pulwne" trei" kai apo borra pulwne" trei" kai apo notou pulwne" trei" kai apo dusmwn pulwne" trei"   14 kai to teico" th" polew" econ qemeliou" dwdeka kai ep autwn dwdeka onomata twn dwdeka apostolwn tou arniou   15 kai o lalwn met emou eicen metron kalamon crusoun ina metrhsh thn polin kai tou" pulwna" auth" [kai to teico" auth"]   16 kai h poli" tetragwno" keitai kai to mhko" auth" oson to plato" kai emetrhsen thn polin tw kalamw epi stadiou" dwdeka ciliadwn [dwdeka] to mhko" kai to plato" kai to uyo" auth" isa estin   17 kai emetrhsen to teico" auth" ekaton tessarakonta tessarwn phcwn metron anqrwpou o estin aggelou   18 kai hn h endomhsi" tou teicou" auth" iaspi" kai h poli" crusion kaqaron omoion uelw kaqarw   19 [kai] oi qemelioi tou teicou" th" polew" panti liqw timiw kekosmhmenoi o qemelio" o prwto" iaspi" o deutero" sapfeiro" o trito" calkhdwn o tetarto" smaragdo"   20 o pempto" sardonux o ekto" sardio" o ebdomo" crusoliqo" o ogdoo" bhrullo" o enato" topazion o dekato" crusopraso" o endekato" uakinqo" o dwdekato" amequso"   21 kai oi dwdeka pulwne" dwdeka margaritai ana ei" ekasto" twn pulwnwn hn ex eno" margaritou kai h plateia th" polew" crusion kaqaron w" uelo" diaugh"   22 kai naon ouk eidon en auth o gar kurio" o qeo" o pantokratwr nao" auth" estin kai to arnion   23 kai h poli" ou creian ecei tou hliou oude th" selhnh" ina fainwsin auth h gar doxa tou qeou efwtisen authn kai o lucno" auth" to arnion   24 kai peripathsousin ta eqnh dia tou fwto" auth" kai oi basilei" th" gh" ferousin autw doxan kai timhn twn eqnwn ei" authn   25 kai oi pulwne" auth" ou mh kleisqwsin hmera" nux gar ouk estai ekei   26 kai oisousin thn doxan kai thn timhn twn eqnwn ei" authn   27 kai ou mh eiselqh ei" authn pan koinon kai poioun bdelugma kai yeudo" ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw th" zwh" tou arniouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 21:1


Chapter 21

All Things Made New
1 Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. 2 Then I, John,q saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. 3 And I heard a loud voice from heaven saying, “Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. 4 And God will wipe away every tear from their eyes; there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away.”

5 Then He who sat on the throne said, “Behold, I make all things new.” And He said to me,r “Write, for these words are true and faithful.”

6 And He said to me, “It is done!s I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. 7 He who overcomes shall inherit all things,t and I will be his God and he shall be My son. 8 But the cowardly, unbelieving,u abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death.”


The New Jerusalem

9 Then one of the seven angels who had the seven bowls filled with the seven last plagues came to mev and talked with me, saying, “Come, I will show you the bride, the Lamb's wife.”w 10 And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holyx Jerusalem, descending out of heaven from God, 11 having the glory of God. Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. 12 Also she had a great and high wall with twelve gates, and twelve angels at the gates, and names written on them, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel: 13 three gates on the east, three gates on the north, three gates on the south, and three gates on the west.

14 Now the wall of the city had twelve foundations, and on them were the namesy of the twelve apostles of the Lamb. 15 And he who talked with me had a gold reed to measure the city, its gates, and its wall. 16 The city is laid out as a square; its length is as great as its breadth. And he measured the city with the reed: twelve thousand furlongs. Its length, breadth, and height are equal. 17 Then he measured its wall: one hundred and forty-four cubits, according to the measure of a man, that is, of an angel. 18 The construction of its wall was of jasper; and the city was pure gold, like clear glass. 19 The foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones: the first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, 20 the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the eleventh jacinth, and the twelfth amethyst. 21 The twelve gates were twelve pearls: each individual gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, like transparent glass.


The Glory of the New Jerusalem

22 But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. 23 The city had no need of the sun or of the moon to shine in it,z for the glorya of God illuminated it. The Lamb is its light. 24 And the nations of those who are savedb shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor into it.c 25 Its gates shall not be shut at all by day (there shall be no night there). 26 And they shall bring the glory and the honor of the nations into it.d 27 But there shall by no means enter it anything that defiles, or causese an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's Book of Life.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 21:2 21:2 q NU-Text and M-Text omit John.21:5 r NU-Text and M-Text omit to me.21:6 s M-Text omits It is done.21:7 t M-Text reads overcomes, I shall give him these things.21:8 u M-Text adds and sinners.21:9 v NU-Text and M-Text omit to me.21:9 w M-Text reads I will show you the woman, the Lamb's bride.21:10 x NU-Text and M-Text omit the great and read the holy city, Jerusalem.21:14 y NU-Text and M-Text read twelve names.21:23 z NU-Text and M-Text omit in it.21:23 a M-Text reads the very glory.21:24 b NU-Text and M-Text omit of those who are saved.21:24 c M-Text reads the glory and honor of the nations to Him.21:26 d M-Text adds that they may enter in.21:27 e NU-Text and M-Text read anything profane, nor one who causes.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright