Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Revelation 22:1 kai edeixen moi potamon kaqaron udato" zwh" lampron w" krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou   2 en mesw th" plateia" auth" kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwh" poioun karpou" dwdeka kata mhna ekaston apodidou" ton karpon autou kai ta fulla tou xulou ei" qerapeian twn eqnwn   3 kai pan kataqema ouk estai ekei kai o qrono" tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw   4 kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn   5 kai nux ouk estai ekei kai creian ouk ecousin lucnou kai fwto" hliou oti kurio" o qeo" fwtiei autou" kai basileusousin ei" tou" aiwna" twn aiwnwn   6 kai legei moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurio" o qeo" twn pneumatwn twn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai toi" douloi" autou a dei genesqai en tacei   7 [kai] idou ercomai tacu makario" o thrwn tou" logou" th" profhteia" tou bibliou toutou   8 kagw iwannh" o akouwn kai blepwn tauta kai ote hkousa kai ebleya epeson proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuonto" moi tauta   9 kai legei moi ora mh sundoulo" sou eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn tou" logou" tou bibliou toutou tw qew proskunhson   10 kai legei moi mh sfragish" tou" logou" th" profhteia" tou bibliou toutou o kairo" [gar] eggu" estin   11 o adikwn adikhsatw eti kai o ruparo" rupareuqhtw eti kai o dikaio" dikaiosunhn poihsatw eti kai o agio" agiasqhtw eti   12 idou ercomai tacu kai o misqo" mou met emou apodounai ekastw w" to ergon estai autou   13 egw to alfa kai to w o prwto" kai o escato" h arch kai to telo"   14 makarioi oi poiounte" ta" entola" autou ina estai h exousia autwn epi to xulon th" zwh" kai toi" pulwsin eiselqwsin ei" thn polin   15 exw oi kune" kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi fonei" kai oi eidwlolatrai kai pa" filwn kai poiwn yeudo"   16 egw ihsou" epemya ton aggelon mou marturhsai umin tauta epi tai" ekklhsiai" egw eimi h riza kai to geno" dauid o asthr o lampro" o prwino"   17 kai to pneuma kai h numfh legousin ercou kai o akouwn eipatw ercou kai o diywn ercesqw o qelwn labetw udwr zwh" dwrean   18 marturw egw panti tw akouonti tou" logou" th" profhteia" tou bibliou toutou ean ti" epiqh ep auta epiqhsai o qeo" ep auton ta" [epta] plhga" ta" gegrammena" en tw bibliw toutw   19 kai ean ti" afelh apo twn logwn tou bibliou th" profhteia" tauth" afeloi o qeo" to mero" autou apo tou xulou th" zwh" kai ek th" polew" th" agia" twn gegrammenwn en tw bibliw toutw   20 legei o marturwn tauta nai ercomai tacu amhn nai ercou kurie ihsou   21 h cari" tou kuriou ihsou cristou meta pantwn twn agiwn amhnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 22:1


Chapter 22

The River of Life
1 And he showed me a puref river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. 2 In the middle of its street, and on either side of the river, was the tree of life, which bore twelve fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. 3 And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him. 4 They shall see His face, and His name shall be on their foreheads. 5 There shall be no night there: They need no lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light. And they shall reign forever and ever.


The Time Is Near

6 Then he said to me, “These words are faithful and true.” And the Lord God of the holyg prophets sent His angel to show His servants the things which must shortly take place.

7 Behold, I am coming quickly! Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book.”

8 Now I, John, saw and heardh these things. And when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things.

9 Then he said to me, “See that you do not do that. Fori I am your fellow servant, and of your brethren the prophets, and of those who keep the words of this book. Worship God.” 10 And he said to me, “Do not seal the words of the prophecy of this book, for the time is at hand. 11 He who is unjust, let him be unjust still; he who is filthy, let him be filthy still; he who is righteous, let him be righteousj still; he who is holy, let him be holy still.”


Jesus Testifies to the Churches

12 And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work. 13 I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.”k

14 Blessed are those who do His commandments,l that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. 15 Butm outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters, and whoever loves and practices a lie.

16 I, Jesus, have sent My angel to testify to you these things in the churches. I am the Root and the Offspring of David, the Bright and Morning Star.”

17 And the Spirit and the bride say, “Come!” And let him who hears say, “Come!” And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely.


A Warning

18 Forn I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book: If anyone adds to these things, God will addo to him the plagues that are written in this book; 19 and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take awayp his part from the Bookq of Life, from the holy city, and from the things which are written in this book.


I Am Coming Quickly

20 He who testifies to these things says, “Surely I am coming quickly.”

Amen. Even so, come, Lord Jesus!

21 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all.r Amen.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 22:1 22:1 f NU-Text and M-Text omit pure.22:6 g NU-Text and M-Text read spirits of the prophets.22:8 h NU-Text and M-Text read am the one who heard and saw.22:9 i NU-Text and M-Text omit For.22:11 j NU-Text and M-Text read do right.22:13 k NU-Text and M-Text read the First and the Last, the Beginning and the End.22:14 l NU-Text reads wash their robes.22:15 m NU-Text and M-Text omit But.22:18 n NU-Text and M-Text omit For.22:18 o M-Text reads may God add.22:19 p M-Text reads may God take away.22:19 q NU-Text and M-Text read tree of life.22:21 r NU-Text reads with all; M-Text reads with all the saints.22:21 r NU-Text reads with all; M-Text reads with all the saints.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright