Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Revelation 3:1 kai tw aggelw th" en sardesin ekklhsia" grayon tade legei o ecwn ta epta pneumata tou qeou kai tou" epta astera" oida sou ta erga oti onoma ecei" oti zh" kai nekro" ei   2 ginou grhgorwn kai sthrison ta loipa a emelle" apoballein ou gar eurhka sou ta erga peplhrwmena enwpion tou qeou mou   3 mnhmoneue oun pw" eilhfa" [kai hkousa" kai threi] kai metanohson ean oun mh grhgorhsh" hxw epi se w" klepth" kai ou mh gnw" poian wran hxw epi se   4 all oliga ecei" onomata en sardesin a ouk emolunan ta imatia autwn kai peripathsousin met emou en leukoi" oti axioi eisin   5 o nikwn outo" peribaleitai en imatioi" leukoi" kai ou mh exaleiyw to onoma autou ek th" biblou th" zwh" kai omologhsw to onoma autou enwpion tou patro" mou kai enwpion twn aggelwn autou   6 o ecwn ou" akousatw ti to pneuma legei tai" ekklhsiai"   7 kai tw aggelw th" en filadelfeia ekklhsia" grayon tade legei o agio" o alhqino" o ecwn thn klein tou dauid o anoigwn kai oudei" kleisei authn ei mh o anoigwn kai oudei" anoixei   8 oida sou ta erga idou dedwka enwpion sou quran anewgmenhn hn oudei" dunatai kleisai authn oti mikran ecei" dunamin kai ethrhsa" mou ton logon kai ouk hrnhsw to onoma mou   9 idou didwmi ek th" sunagwgh" tou satana twn legontwn eautou" ioudaiou" einai kai ouk eisin alla yeudontai idou poihsw autou" ina hxwsin kai proskunhswsin enwpion twn podwn sou kai gnwsin oti hgaphsa se   10 oti ethrhsa" ton logon th" upomonh" mou kagw se thrhsw ek th" wra" tou peirasmou th" melloush" ercesqai epi th" oikoumenh" olh" peirasai tou" katoikounta" epi th" gh"   11 ercomai tacu kratei o ecei" ina mhdei" labh ton stefanon sou   12 o nikwn poihsw auton stulon en tw naw tou qeou mou kai exw ou mh exelqh eti kai grayw ep auton to onoma tou qeou mou kai to onoma th" polew" tou qeou mou th" kainh" ierousalhm h katabainei ek tou ouranou apo tou qeou mou kai to onoma [mou] to kainon   13 o ecwn ou" akousatw ti to pneuma legei tai" ekklhsiai"   14 kai tw aggelw th" en laodikeia ekklhsia" grayon tade legei o amhn o martu" o pisto" kai alhqino" h arch th" ktisew" tou qeou   15 oida sou ta erga oti oute yucro" ei oute zesto" ofelon yucro" h" h zesto"   16 outw" oti cliaro" ei kai ou zesto" oute yucro" mellw se emesai ek tou stomato" mou   17 oti legei" plousio" eimi kai peplouthka kai oudeno" creian ecw kai ouk oida" oti su ei o talaipwro" kai o eleeino" kai ptwco" kai tuflo" kai gumno"   18 sumbouleuw soi agorasai crusion par emou pepurwmenon ek puro" ina plouthsh" kai imatia leuka ina peribalh kai mh fanerwqh h aiscunh th" gumnothto" sou kai kollurion ina egcrish tou" ofqalmou" sou ina bleph"   19 egw osou" ean filw elegcw kai paideuw zhlwson oun kai metanohson   20 idou esthka epi thn quran kai krouw ean ti" akoush th" fwnh" mou kai anoixh thn quran kai eiseleusomai pro" auton kai deipnhsw met autou kai auto" met emou   21 o nikwn dwsw autw kaqisai met emou en tw qronw mou w" kagw enikhsa kai ekaqisa meta tou patro" mou en tw qronw autou   22 o ecwn ou" akousatw ti to pneuma legei tai" ekklhsiai"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 3:1


Chapter 3

The Dead Church
1 And to the angel of the church in Sardis write,

These things says He who has the seven Spirits of God and the seven stars: ‘I know your works, that you have a name that you are alive, but you are dead. 2 Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found your works perfect before God.u 3 Remember therefore how you have received and heard; hold fast and repent. Therefore if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. 4 Youv have a few names even in Sardis who have not defiled their garments; and they shall walk with Me in white, for they are worthy. 5 He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the Book of Life; but I will confess his name before My Father and before His angels.

6 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.”


The Faithful Church

7 And to the angel of the church in Philadelphia write,

These things says He who is holy, He who is true, ‘He who has the key of David, He who opens and no one shuts, and shuts and no one opens”w: 8 I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it;x for you have a little strength, have kept My word, and have not denied My name. 9 Indeed I will make those of the synagogue of Satan, who say they are Jews and are not, but lie—indeed I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you. 10 Because you have kept My command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. 11 Behold,y I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown. 12 He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of My God, and he shall go out no more. I will write on him the name of My God and the name of the city of My God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from My God. And I will write on him My new name.

13 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.”


The Lukewarm Church

14 And to the angel of the church of the Laodiceansz write,

These things says the Amen, the Faithful and True Witness, the Beginning of the creation of God: 15 I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. 16 So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot,a I will vomit you out of My mouth. 17 Because you say, “I am rich, have become wealthy, and have need of nothing’—and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked— 18 I counsel you to buy from Me gold refined in the fire, that you may be rich; and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed; and anoint your eyes with eye salve, that you may see. 19 As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. 20 Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with Me. 21 To him who overcomes I will grant to sit with Me on My throne, as I also overcame and sat down with My Father on His throne.

22 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.” ’ ”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 3:2 3:2 u NU-Text and M-Text read My God.3:4 v NU-Text and M-Text read Nevertheless you have a few names in Sardis.3:7 w Isaiah 22:223:8 x NU-Text and M-Text read which no one can shut.3:11 y NU-Text and M-Text omit Behold.3:14 z NU-Text and M-Text read in Laodicea.3:16 a NU-Text and M-Text read hot nor cold.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright