Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Revelation 4:1 meta tauta eidon kai idou qura anewgmenh en tw ouranw kai h fwnh h prwth hn hkousa w" salpiggo" laloush" met emou legousa anaba wde kai deixw soi a dei genesqai meta tauta   2 kai euqew" egenomhn en pneumati kai idou qrono" ekeito en tw ouranw kai epi ton qronon kaqhmeno"   3 omoio" orasei liqw iaspidi kai sardiw kai iri" kukloqen tou qronou omoiw" orasei smaragdinw   4 kai kukloqen tou qronou qronoi kd kai epi tou" qronou" tou" kd presbuterou" kaqhmenou" peribeblhmenou" en imatioi" leukoi" kai epi ta" kefala" autwn stefanou" crusou"   5 kai ek tou qronou ekporeuontai astrapai kai fwnai kai brontai kai epta lampade" puro" kaiomenai enwpion tou qronou autou ai eisin epta pneumata tou qeou   6 kai enwpion tou qronou w" qalassa ualinh omoia krustallw kai en mesw tou qronou kai kuklw tou qronou tessara zwa gemonta ofqalmwn emprosqen kai opisqen   7 kai to zwon to prwton omoion leonti kai to deuteron zwon omoion moscw kai to triton zwon econ to proswpon w" anqrwpo" kai to tetarton [zwon] omoion aetw petomenw   8 kai [ta] tessara zwa en kaq en econ ana pteruga" ex kukloqen kai eswqen gemousin ofqalmwn kai anapausin ouk ecousin hmera" kai nukto" legonte" agio" agio" agio" kurio" o qeo" o pantokratwr o hn kai o wn kai o ercomeno"   9 kai otan dwsin ta zwa doxan kai timhn kai eucaristian tw kaqhmenw epi tou qronou tw zwnti ei" tou" aiwna" twn aiwnwn   10 pesountai oi kd presbuteroi enwpion tou kaqhmenou epi tou qronou kai proskunhsousin tw zwnti ei" tou" aiwna" twn aiwnwn kai balousin tou" stefanou" autwn enwpion tou qronou legonte"   11 axio" ei o kurio" kai o qeo" hmwn o agio" labein thn doxan kai thn timhn kai thn dunamin oti su ektisa" [ta] panta kai dia to qelhma sou eisin kai ektisqhsan


 

(NKJV) Revelation 4:1


Chapter 4

The Throne Room of Heaven
1 After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, “Come up here, and I will show you things which must take place after this.”

2 Immediately I was in the Spirit; and behold, a throne set in heaven, and One sat on the throne. 3 And He who sat there wasb like a jasper and a sardius stone in appearance; and there was a rainbow around the throne, in appearance like an emerald. 4 Around the throne were twenty-four thrones, and on the thrones I saw twenty-four elders sitting, clothed in white robes; and they had crownsc of gold on their heads. 5 And from the throne proceeded lightnings, thunderings, and voices.d Seven lamps of fire were burning before the throne, which are thee seven Spirits of God.

6 Before the throne there wasf a sea of glass, like crystal. And in the midst of the throne, and around the throne, were four living creatures full of eyes in front and in back. 7 The first living creature was like a lion, the second living creature like a calf, the third living creature had a face like a man, and the fourth living creature was like a flying eagle. 8 The four living creatures, each having six wings, were full of eyes around and within. And they do not rest day or night, saying:

“Holy, holy, holy,g
Lord God Almighty,
Who was and is and is to come!”


9 Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him who sits on the throne, who lives forever and ever, 10 the twenty-four elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying:
11 “You are worthy, O Lord,h
To receive glory and honor and power;
For You created all things,
And by Your will they existi and were created.”
(NKJV Notes) Revelation 4:3 4:3 b M-Text omits And He who sat there was (which makes the description in verse 3 modify the throne rather than God).4:4 c NU-Text and M-Text read robes, with crowns.4:5 d NU-Text and M-Text read voices, and thunderings.4:5 e M-Text omits the.4:6 f NU-Text and M-Text add something like.4:8 g M-Text has holy nine times.4:11 h NU-Text and M-Text read our Lord and God.4:11 i NU-Text and M-Text read existed.

NKJV Copyright