Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 6:1 kai eidon ote hnoixen to arnion mian ek twn sfragidwn kai hkousa eno" ek twn tessarwn zwwn legonto" w" fwnh" bronth" ercou kai blepe   2 kai eidon kai idou ippo" leuko" kai o kaqhmeno" ep autw ecwn toxon kai edoqh autw stefano" kai exhlqen nikwn kai ina nikhsh   3 kai ote hnoixen thn deuteran sfragida hkousa tou deuterou zwou legonto" ercou kai blepe   4 kai exhlqen allo" ippo" purro" kai tw kaqhmenw ep autw edoqh autw labein thn eirhnhn apo th" gh" kai ina allhlou" sfaxwsin kai edoqh autw macaira megalh   5 kai ote hnoixen thn trithn sfragida hkousa tou tritou zwou legonto" ercou kai blepe kai eidon kai idou ippo" mela" kai o kaqhmeno" ep autw ecwn zugon en th ceiri autou   6 kai hkousa fwnhn en mesw twn tessarwn zwwn legousan coinix sitou dhnariou kai trei" coinike" kriqh" dhnariou kai to elaion kai ton oinon mh adikhsh"   7 kai ote hnoixen thn sfragida thn tetarthn hkousa fwnhn tou tetartou zwou legousan ercou kai blepe   8 kai eidon kai idou ippo" clwro" kai o kaqhmeno" epanw autou onoma autw o qanato" kai o adh" akolouqei met autou kai edoqh autoi" exousia apokteinai epi to tetarton th" gh" en romfaia kai en limw kai en qanatw kai upo twn qhriwn th" gh"   9 kai ote hnoixen thn pempthn sfragida eidon upokatw tou qusiasthriou ta" yuca" twn esfagmenwn dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian hn eicon   10 kai ekrazon fwnh megalh legonte" ew" pote o despoth" o agio" kai o alhqino" ou krinei" kai ekdikei" to aima hmwn apo twn katoikountwn epi th" gh"   11 kai edoqhsan ekastoi" stolai leukai kai erreqh autoi" ina anapauswntai eti cronon mikron ew" ou plhrwsontai kai oi sundouloi autwn kai oi adelfoi autwn oi mellonte" apokteinesqai w" kai autoi   12 kai eidon ote hnoixen thn sfragida thn ekthn kai idou seismo" mega" egeneto kai o hlio" egeneto mela" w" sakko" tricino" kai h selhnh egeneto w" aima   13 kai oi astere" tou ouranou epesan ei" thn ghn w" sukh ballei tou" olunqou" auth" upo megalou anemou seiomenh   14 kai ourano" apecwrisqh w" biblion eilissomenon kai pan oro" kai nhso" ek twn topwn autwn ekinhqhsan   15 kai oi basilei" th" gh" kai oi megistane" kai oi plousioi kai oi ciliarcoi kai oi dunatoi kai pa" doulo" kai pa" eleuqero" ekruyan eautou" ei" ta sphlaia kai ei" ta" petra" twn orewn   16 kai legousin toi" oresin kai tai" petrai" pesete ef hma" kai kruyate hma" apo proswpou tou kaqhmenou epi tou qronou kai apo th" orgh" tou arniou   17 oti hlqen h hmera h megalh th" orgh" autou kai ti" dunatai staqhnaiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 6:1


Chapter 6

First Seal: The Conqueror
1 Now I saw when the Lamb opened one of the seals;s and I heard one of the four living creatures saying with a voice like thunder, “Come and see.” 2 And I looked, and behold, a white horse. He who sat on it had a bow; and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer.


Second Seal: Conflict on Earth

3 When He opened the second seal, I heard the second living creature saying, “Come and see.”t 4 Another horse, fiery red, went out. And it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and that people should kill one another; and there was given to him a great sword.


Third Seal: Scarcity on Earth

5 When He opened the third seal, I heard the third living creature say, “Come and see.” So I looked, and behold, a black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand. 6 And I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, “A quartu of wheat for a denarius,v and three quarts of barley for a denarius; and do not harm the oil and the wine.”


Fourth Seal: Widespread Death on Earth

7 When He opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, “Come and see.” 8 So I looked, and behold, a pale horse. And the name of him who sat on it was Death, and Hades followed with him. And power was given to them over a fourth of the earth, to kill with sword, with hunger, with death, and by the beasts of the earth.


Fifth Seal: The Cry of the Martyrs

9 When He opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held. 10 And they cried with a loud voice, saying, “How long, O Lord, holy and true, until You judge and avenge our blood on those who dwell on the earth?” 11 Then a white robe was given to each of them; and it was said to them that they should rest a little while longer, until both the number of their fellow servants and their brethren, who would be killed as they were, was completed.


Sixth Seal: Cosmic Disturbances

12 I looked when He opened the sixth seal, and behold,w there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth of hair, and the moonx became like blood. 13 And the stars of heaven fell to the earth, as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. 14 Then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. 15 And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders,y the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains, 16 and said to the mountains and rocks, “Fall on us and hide us from the face of Him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb! 17 For the great day of His wrath has come, and who is able to stand?”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 6:1 6:1 s NU-Text and M-Text read seven seals.6:3 t NU-Text and M-Text omit and see.6:6 u Greek choinix; that is, approximately one quart6:6 v This was approximately one day's wage for a worker.6:12 w NU-Text and M-Text omit behold.6:12 x NU-Text and M-Text read the whole moon.6:15 y NU-Text and M-Text read the commanders, the rich men.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright