Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 7:1 kai meta tauta eidon tessara" aggelou" estwta" epi ta" tessara" gwnia" th" gh" kratounta" tou" tessara" anemou" th" gh" ina mh pneh anemo" epi th" gh" mhte epi th" qalassh" mhte epi pan dendron   2 kai eidon allon aggelon anabanta apo anatolh" hliou econta sfragida qeou zwnto" kai ekraxen fwnh megalh toi" tessarsin aggeloi" oi" edoqh autoi" adikhsai thn ghn kai thn qalassan   3 legwn mh adikhshte thn ghn mhte thn qalassan mhte ta dendra acri" ou sfragizwmen tou" doulou" tou qeou hmwn epi twn metwpwn autwn   4 kai hkousa ton ariqmon twn esfragismenwn rmd ciliade" esfragismenoi ek pash" fulh" uiwn israhl   5 ek fulh" iouda ib ciliade" esfragismenoi ek fulh" roubhn ib ciliade" esfragismenoi ek fulh" gad ib ciliade" esfragismenoi   6 ek fulh" ashr ib ciliade" esfragismenoi ek fulh" nefqaleim ib ciliade" esfragismenoi ek fulh" manassh ib ciliade" esfragismenoi   7 ek fulh" sumewn ib ciliade" esfragismenoi ek fulh" leui ib ciliade" esfragismenoi ek fulh" isacar ib ciliade" esfragismenoi   8 ek fulh" zaboulwn ib ciliade" esfragismenoi ek fulh" iwshf ib ciliade" esfragismenoi ek fulh" beniamin ib ciliade" esfragismenoi   9 meta tauta eidon kai idou oclo" polu" on ariqmhsai auton oudei" hdunato ek panto" eqnou" kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwte" enwpion tou qronou kai enwpion tou arniou peribeblhmenoi stola" leuka" kai foinike" en tai" cersin autwn   10 kai krazonte" fwnh megalh legonte" h swthria tw kaqhmenw epi tou qronou tou qeou hmwn kai tw arniw   11 kai pante" oi aggeloi esthkesan kuklw tou qronou kai twn presbuterwn kai twn tessarwn zwwn kai epeson enwpion tou qronou epi proswpon autwn kai prosekunhsan tw qew   12 legonte" amhn h eulogia kai h doxa kai h sofia kai h eucaristia kai h timh kai h dunami" kai h iscu" tw qew hmwn ei" tou" aiwna" twn aiwnwn amhn   13 kai apekriqh ei" ek twn presbuterwn legwn moi outoi oi peribeblhmenoi ta" stola" ta" leuka" tine" eisin kai poqen hlqon   14 kai eirhka autw kurie su oida" kai eipen moi outoi eisin oi ercomenoi ek th" qliyew" th" megalh" kai eplunan ta" stola" autwn kai eleukanan stola" autwn en tw aimati tou arniou   15 dia touto eisin enwpion tou qronou tou qeou kai latreuousin autw hmera" kai nukto" en tw naw autou kai o kaqhmeno" epi tou qronou skhnwsei ep autou"   16 ou peinasousin eti oude diyhsousin eti oude mh pesh ep autou" o hlio" oude pan kauma   17 oti to arnion to anameson tou qronou poimanei autou" kai odhghsei autou" epi zwsa" phga" udatwn kai exaleiyei o qeo" pan dakruon apo twn ofqalmwn autwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 7:1


Chapter 7

The Sealed of Israel
1 After these things I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree. 2 Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, 3 saying, “Do not harm the earth, the sea, or the trees till we have sealed the servants of our God on their foreheads.” 4 And I heard the number of those who were sealed. One hundred and forty-four thousand of all the tribes of the children of Israel were sealed:
5 of the tribe of Judah twelve thousand were sealed;z
of the tribe of Reuben twelve thousand were sealed;
of the tribe of Gad twelve thousand were sealed;
6 of the tribe of Asher twelve thousand were sealed;
of the tribe of Naphtali twelve thousand were sealed;
of the tribe of Manasseh twelve thousand were sealed;
7 of the tribe of Simeon twelve thousand were sealed;
of the tribe of Levi twelve thousand were sealed;
of the tribe of Issachar twelve thousand were sealed;
8 of the tribe of Zebulun twelve thousand were sealed;
of the tribe of Joseph twelve thousand were sealed;
of the tribe of Benjamin twelve thousand were sealed.


A Multitude from the Great Tribulation

9 After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands, 10 and crying out with a loud voice, saying, “Salvation belongs to our God who sits on the throne, and to the Lamb!” 11 All the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures, and fell on their faces before the throne and worshiped God, 12 saying:

“Amen! Blessing and glory and wisdom,
Thanksgiving and honor and power and might,
Be to our God forever and ever.
Amen.”


13 Then one of the elders answered, saying to me, “Who are these arrayed in white robes, and where did they come from?”

14 And I said to him, “Sir,a you know.”

So he said to me, “These are the ones who come out of the great tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. 15 Therefore they are before the throne of God, and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will dwell among them. 16 They shall neither hunger anymore nor thirst anymore; the sun shall not strike them, nor any heat; 17 for the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of waters.b And God will wipe away every tear from their eyes.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 7:5 7:5 z In NU-Text and M-Text were sealed is stated only in verses 5a and 8c; the words are understood in the remainder of the passage.7:14 a NU-Text and M-Text read My lord.7:17 b NU-Text and M-Text read to fountains of the waters of life.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright