Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Revelation 8:1 kai ote hnoixen thn sfragida thn ebdomhn egeneto sigh en tw ouranw w" hmiwrion   2 kai eidon tou" epta aggelou" oi enwpion tou qeou esthkasin kai edoqhsan autoi" epta salpigge"   3 kai allo" aggelo" hlqen kai estaqh epi tou qusiasthriou ecwn libanwton crusoun kai edoqh autw qumiamata polla ina dwsh tai" proseucai" twn agiwn pantwn epi to qusiasthrion to crusoun to enwpion tou qronou   4 kai anebh o kapno" twn qumiamatwn tai" proseucai" twn agiwn ek ceiro" tou aggelou enwpion tou qeou   5 kai eilhfen o aggelo" ton libanwton kai egemisen auton ek tou puro" tou qusiasthriou kai ebalen ei" thn ghn kai egenonto brontai kai fwnai kai astrapai kai seismo"   6 kai oi epta aggeloi oi econte" ta" epta salpigga" htoimasan eautou" ina salpiswsin   7 kai o prwto" esalpisen kai egeneto calaza kai pur memigmena en aimati kai eblhqh ei" thn ghn kai to triton th" gh" katekah kai to triton twn dendrwn katekah kai pa" corto" clwro" katekah   8 kai o deutero" aggelo" esalpisen kai w" oro" mega kaiomenon eblhqh ei" thn qalassan kai egeneto to triton th" qalassh" aima   9 kai apeqanen to triton twn ktismatwn en th qalassh ta econta yuca" kai to triton twn ploiwn diefqarh   10 kai o trito" aggelo" esalpisen kai epesen ek tou ouranou asthr mega" kaiomeno" w" lampa" kai epesen epi to triton twn potamwn kai epi ta" phga" twn udatwn   11 kai to onoma tou astero" legetai o ayinqo" kai egeneto to triton twn udatwn ei" ayinqon kai polloi twn anqrwpwn apeqanon ek twn udatwn oti epikranqhsan   12 kai o tetarto" aggelo" esalpisen kai eplhgh to triton tou hliou kai to triton th" selhnh" kai to triton twn asterwn ina skotisqh to triton autwn kai h hmera mh fainh to triton auth" kai h nux omoiw"   13 kai eidon kai hkousa eno" aetou petomenou en mesouranhmati legonto" fwnh megalh ouai ouai ouai toi" katoikousin epi th" gh" ek twn loipwn fwnwn th" salpiggo" twn triwn aggelwn twn mellontwn salpizeinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 8:1


Chapter 8

Seventh Seal: Prelude to the Seven Trumpets
1 When He opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. 2 And I saw the seven angels who stand before God, and to them were given seven trumpets. 3 Then another angel, having a golden censer, came and stood at the altar. He was given much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. 4 And the smoke of the incense, with the prayers of the saints, ascended before God from the angel's hand. 5 Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it to the earth. And there were noises, thunderings, lightnings, and an earthquake.

6 So the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to sound.


First Trumpet: Vegetation Struck

7 The first angel sounded: And hail and fire followed, mingled with blood, and they were thrown to the earth.c And a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up.


Second Trumpet: The Seas Struck

8 Then the second angel sounded: And something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea, and a third of the sea became blood. 9 And a third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed.


Third Trumpet: The Waters Struck

10 Then the third angel sounded: And a great star fell from heaven, burning like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. 11 The name of the star is Wormwood. A third of the waters became wormwood, and many men died from the water, because it was made bitter.


Fourth Trumpet: The Heavens Struck

12 Then the fourth angel sounded: And a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them were darkened. A third of the day did not shine, and likewise the night.

13 And I looked, and I heard an angeld flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, “Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because of the remaining blasts of the trumpet of the three angels who are about to sound!”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 8:7 8:7 c NU-Text and M-Text add and a third of the earth was burned up.8:13 d NU-Text and M-Text read eagle.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright