Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Revelation 9:1 kai o pempto" aggelo" esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota ei" thn ghn kai edoqh autw h klei" tou freato" th" abussou   2 kai hnoixen to frear th" abussou kai anebh kapno" ek tou freato" w" kapno" kaminou megalh" kai eskotisqh o hlio" kai o ahr ek tou kapnou tou freato"   3 kai ek tou kapnou exhlqon akride" ei" thn ghn kai edoqh autai" exousia w" ecousin exousian oi skorpioi th" gh"   4 kai erreqh autai" ina mh adikhswsin ton corton th" gh" oude pan clwron oude pan dendron ei mh tou" anqrwpou" monou" oitine" ouk ecousin thn sfragida tou qeou epi twn metwpwn autwn   5 kai edoqh autai" ina mh apokteinwsin autou" all ina basanisqwsin mhna" pente kai o basanismo" autwn w" basanismo" skorpiou otan paish anqrwpon   6 kai en tai" hmerai" ekeinai" zhthsousin oi anqrwpoi ton qanaton kai ouc eurhsousin auton kai epiqumhsousin apoqanein kai feuxetai o qanato" ap autwn   7 kai ta omoiwmata twn akridwn omoia ippoi" htoimasmenoi" ei" polemon kai epi ta" kefala" autwn w" stefanoi omoioi crusw kai ta proswpa autwn w" proswpa anqrwpwn   8 kai eicon trica" w" trica" gunaikwn kai oi odonte" autwn w" leontwn hsan   9 kai eicon qwraka" w" qwraka" sidhrou" kai h fwnh twn pterugwn autwn w" fwnh armatwn ippwn pollwn trecontwn ei" polemon   10 kai ecousin oura" omoia" skorpioi" kai kentra hn en tai" ourai" autwn kai h exousia autwn adikhsai tou" anqrwpou" mhna" pente   11 kai ecousin ef autwn basilea ton aggelon th" abussou onoma autw ebraisti abaddwn kai en th ellhnikh onoma ecei apolluwn   12 h ouai h mia aphlqen idou ercontai eti duo ouai meta tauta   13 kai o ekto" aggelo" esalpisen kai hkousa fwnhn mian ek twn tessarwn keratwn tou qusiasthriou tou crusou tou enwpion tou qeou   14 legousan tw ektw aggelw o" eice thn salpigga luson tou" tessara" aggelou" tou" dedemenou" epi tw potamw tw megalw eufrath   15 kai eluqhsan oi tessare" aggeloi oi htoimasmenoi ei" thn wran kai hmeran kai mhna kai eniauton ina apokteinwsin to triton twn anqrwpwn   16 kai o ariqmo" strateumatwn tou ippikou duo muriade" muriadwn kai hkousa ton ariqmon autwn   17 kai outw" eidon tou" ippou" en th orasei kai tou" kaqhmenou" ep autwn econta" qwraka" purinou" kai uakinqinou" kai qeiwdei" kai ai kefalai twn ippwn w" kefalai leontwn kai ek twn stomatwn autwn ekporeuetai pur kai kapno" kai qeion   18 upo twn triwn toutwn apektanqhsan to triton twn anqrwpwn ek tou puro" kai ek tou kapnou kai ek tou qeiou tou ekporeuomenou ek twn stomatwn autwn   19 ai gar exousiai autwn en tw stomati autwn eisin ai gar ourai autwn omoiai ofesin ecousai kefala" kai en autai" adikousin   20 kai oi loipoi twn anqrwpwn oi ouk apektanqhsan en tai" plhgai" tautai" oute metenohsan ek twn ergwn twn ceirwn autwn ina mh proskunhswsin ta daimonia kai eidwla ta crusa kai ta argura kai ta calka kai ta liqina kai ta xulina a oute blepein dunatai ou   21 kai ou metenohsan ek twn fonwn autwn oute ek twn farmakeiwn autwn oute ek th" porneia" autwn oute ek twn klemmatwn autwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Revelation 9:1


Chapter 9

Fifth Trumpet: The Locusts from the Bottomless Pit
1 Then the fifth angel sounded: And I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit. 2 And he opened the bottomless pit, and smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace. So the sun and the air were darkened because of the smoke of the pit. 3 Then out of the smoke locusts came upon the earth. And to them was given power, as the scorpions of the earth have power. 4 They were commanded not to harm the grass of the earth, or any green thing, or any tree, but only those men who do not have the seal of God on their foreheads. 5 And they were not given authority to kill them, but to torment them for five months. Their torment was like the torment of a scorpion when it strikes a man. 6 In those days men will seek death and will not find it; they will desire to die, and death will flee from them.

7 The shape of the locusts was like horses prepared for battle. On their heads were crowns of something like gold, and their faces were like the faces of men. 8 They had hair like women's hair, and their teeth were like lions’ teeth. 9 And they had breastplates like breastplates of iron, and the sound of their wings was like the sound of chariots with many horses running into battle. 10 They had tails like scorpions, and there were stings in their tails. Their power was to hurt men five months. 11 And they had as king over them the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew is Abaddon, but in Greek he has the name Apollyon.

12 One woe is past. Behold, still two more woes are coming after these things.


Sixth Trumpet: The Angels from the Euphrates

13 Then the sixth angel sounded: And I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, 14 saying to the sixth angel who had the trumpet, “Release the four angels who are bound at the great river Euphrates.” 15 So the four angels, who had been prepared for the hour and day and month and year, were released to kill a third of mankind. 16 Now the number of the army of the horsemen was two hundred million; I heard the number of them. 17 And thus I saw the horses in the vision: those who sat on them had breastplates of fiery red, hyacinth blue, and sulfur yellow; and the heads of the horses were like the heads of lions; and out of their mouths came fire, smoke, and brimstone. 18 By these three plagues a third of mankind was killed—by the fire and the smoke and the brimstone which came out of their mouths. 19 For their powere is in their mouth and in their tails; for their tails are like serpents, having heads; and with them they do harm.

20 But the rest of mankind, who were not killed by these plagues, did not repent of the works of their hands, that they should not worship demons, and idols of gold, silver, brass, stone, and wood, which can neither see nor hear nor walk. 21 And they did not repent of their murders or their sorceriesf or their sexual immorality or their thefts.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Revelation 9:19 9:19 e NU-Text and M-Text read the power of the horses.9:21 f NU-Text and M-Text read drugs.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright