Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Romans 1:1 paulo" doulo" ihsou cristou klhto" apostolo" afwrismeno" ei" euaggelion qeou   2 o proephggeilato dia twn profhtwn autou en grafai" agiai"   3 peri tou uiou autou tou genomenou ek spermato" dauid kata sarka   4 tou orisqento" uiou qeou en dunamei kata pneuma agiwsunh" ex anastasew" nekrwn ihsou cristou tou kuriou hmwn   5 di ou elabomen carin kai apostolhn ei" upakohn pistew" en pasin toi" eqnesin uper tou onomato" autou   6 en oi" este kai umei" klhtoi ihsou cristou   7 pasin toi" ousin en rwmh agaphtoi" qeou klhtoi" agioi" cari" umin kai eirhnh apo qeou patro" hmwn kai kuriou ihsou cristou   8 prwton men eucaristw tw qew mou dia ihsou cristou uper pantwn umwn oti h pisti" umwn kataggelletai en olw tw kosmw   9 martu" gar mou estin o qeo" w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou w" adialeiptw" mneian umwn poioumai   10 pantote epi twn proseucwn mou deomeno" ei pw" hdh pote euodwqhsomai en tw qelhmati tou qeou elqein pro" uma"   11 epipoqw gar idein uma" ina ti metadw carisma umin pneumatikon ei" to sthricqhnai uma"   12 touto de estin sumparaklhqhnai en umin dia th" en allhloi" pistew" umwn te kai emou   13 ou qelw de uma" agnoein adelfoi oti pollaki" proeqemhn elqein pro" uma" kai ekwluqhn acri tou deuro ina tina karpon scw kai en umin kaqw" kai en toi" loipoi" eqnesin   14 ellhsin te kai barbaroi" sofoi" te kai anohtoi" ofeileth" eimi   15 outw" to kat eme proqumon kai umin toi" en rwmh euaggelisasqai   16 ou gar epaiscunomai to euaggelion tou cristou dunami" gar qeou estin ei" swthrian panti tw pisteuonti ioudaiw te prwton kai ellhni   17 dikaiosunh gar qeou en autw apokaluptetai ek pistew" ei" pistin kaqw" gegraptai o de dikaio" ek pistew" zhsetai   18 apokaluptetai gar orgh qeou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anqrwpwn twn thn alhqeian en adikia katecontwn   19 dioti to gnwston tou qeou faneron estin en autoi" o gar qeo" autoi" efanerwsen   20 ta gar aorata autou apo ktisew" kosmou toi" poihmasin nooumena kaqoratai h te aidio" autou dunami" kai qeioth" ei" to einai autou" anapologhtou"   21 dioti gnonte" ton qeon ouc w" qeon edoxasan h eucaristhsan all emataiwqhsan en toi" dialogismoi" autwn kai eskotisqh h asuneto" autwn kardia   22 faskonte" einai sofoi emwranqhsan   23 kai hllaxan thn doxan tou afqartou qeou en omoiwmati eikono" fqartou anqrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn   24 dio kai paredwken autou" o qeo" en tai" epiqumiai" twn kardiwn autwn ei" akaqarsian tou atimazesqai ta swmata autwn en eautoi"   25 oitine" methllaxan thn alhqeian tou qeou en tw yeudei kai esebasqhsan kai elatreusan th ktisei para ton ktisanta o" estin euloghto" ei" tou" aiwna" amhn   26 dia touto paredwken autou" o qeo" ei" paqh atimia" ai te gar qhleiai autwn methllaxan thn fusikhn crhsin ei" thn para fusin   27 omoiw" te kai oi arrene" afente" thn fusikhn crhsin th" qhleia" exekauqhsan en th orexei autwn ei" allhlou" arsene" en arsesin thn aschmosunhn katergazomenoi kai thn antimisqian hn edei th" planh" autwn en eautoi" apolambanonte"   28 kai kaqw" ouk edokimasan ton qeon ecein en epignwsei paredwken autou" o qeo" ei" adokimon noun poiein ta mh kaqhkonta   29 peplhrwmenou" pash adikia porneia ponhria pleonexia kakia mestou" fqonou fonou erido" dolou kakohqeia" yiqurista"   30 katalalou" qeostugei" ubrista" uperhfanou" alazona" efeureta" kakwn goneusin apeiqei"   31 asunetou" asunqetou" astorgou" aspondou" anelehmona"   32 oitine" to dikaiwma tou qeou epignonte" oti oi ta toiauta prassonte" axioi qanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin toi" prassousinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Romans 1:1


The Epistle of Paul the Apostle to the

ROMANS


Chapter 1

Greeting

1 Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God 2 which He promised before through His prophets in the Holy Scriptures, 3 concerning His Son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, 4 and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. 5 Through Him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name, 6 among whom you also are the called of Jesus Christ;

7 To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints:

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.


Desire to Visit Rome

8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. 9 For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers, 10 making request if, by some means, now at last I may find a way in the will of God to come to you. 11 For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established— 12 that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me.

13 Now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you (but was hindered until now), that I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles. 14 I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. 15 So, as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also.


The Just Live by Faith

16 For I am not ashamed of the gospel of Christ,a for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. 17 For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith; as it is written, “The just shall live by faith.”b


God's Wrath on Unrighteousness

18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, 19 because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. 20 For since the creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse, 21 because, although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. 22 Professing to be wise, they became fools, 23 and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man—and birds and four-footed animals and creeping things.

24 Therefore God also gave them up to uncleanness, in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, 25 who exchanged the truth of God for the lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.

26 For this reason God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. 27 Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error which was due.

28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind, to do those things which are not fitting; 29 being filled with all unrighteousness, sexual immorality,c wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness; they are whisperers, 30 backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, 31 undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving,d unmerciful; 32 who, knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same but also approve of those who practice them.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Romans 1:16 1:16 a NU-Text omits of Christ.1:17 b Habakkuk 2:41:29 c NU-Text omits sexual immorality.1:31 d NU-Text omits unforgiving.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright